• Prof. Dr. Sönmez Kutlu
  • Prof. Dr. Sönmez Kutlu

Üyelik Girişi
Başlıklar
Site Haritası
Onat Kitaplığı
   

Hasan Onat Kitaplığı
Hazırlayan Prof. Dr. Sönmez Kutlu


Sorularla İslam Mezhepleri
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Sönmez Kutlu


İslam Bilimlerinde Yöntem
 Prof. Dr. Hasan Onat
  Prof. Dr. Sönmez Kutlu


Din Anlayışımız Üzerine Denemeler
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Osman AydınlıKüreselleşme Din ve Terör
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Sönmez Kutlu


Alevilik Kızılbaşlık Bekataşilik
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Sönmez Kutlu ve Prof. Dr. Ömer Faruk Teber


Din İnsan ve Anlam Arayışı
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Dr. Betül Yurtalan


Aforizmalar
Toprak Tohum ve Kökler
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Dr. Fatıma Nur Demir


İslam'ın Akılcı Yorumu
Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Sönmez Kutlu 

Özgeçmiş

Prof.Dr Sönmez KUTLU'nun

ÖZGEÇMİŞİ, YAYINLARI VE AKADAMİK FAALİYETLERİ  LİSTESİ  

ÖZGEÇMİŞ

1963 yılında Refahiye’de doğdu.

1987 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1988 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı.

1990’da “Mürcie’nin Doğuşu ve İ’tikadî Görüşleri” başlıklı tezi ile Yüksek Lisans’ını tamamladı.

1992’de, alanında araştırma yapmak üzere altı ay İngiltere’de bulundu. 1993’de, alanında araştırma yapmak üzere bir yıl Mısır’da bulundu.

1994’de “Mürcie ve Horasan-Maveraünnehir’de Yayılışı” başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı.

1997 yılında Doçent unvanını aldı.

1997-1999 yılları arasında Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde vekaleten Dekan Yardımcılığı yaptı ve kendi alanında dersler verdi.

2003 yılında Profösör oldu.

01 Nisan- 22 Temmuz 2012  tarihleri arasında ABD Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları Bölümü’nde “Batılı Araştırmalarda Alevilik Algısı” adlı bir proje üzerine araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Misafir Öğretim Üyesi olarak bulundu.

15-30 Kasım 2014 tarihleri arasında Kazakistan Al-Farabi Üniversitesi’inde Türkoloji Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi.

01.09.2014-30.06.2015 tarihleri arasında Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesinde ders vermek üzere görevlendirildi.

Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

İngilizce, Arapça,  Kırgızca ve Kazakca bilmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.
 

PROF.DR. SÖNMEZ KUTLU’NUN YAYIN  LİSTESİ

 

 1. ALANINDA KİTAP YAZARLIĞI
  1. Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Türkiye Diyanet Vakfı  Yayınları, I. Baskı, Ankara  2000, 332 s.; II. Baskı, Ankara 2002, 332 s.
  2. İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler-Hadis Taraftarlarının İman Anlayışı Bağlamında Bir Zihniyet Analizi, Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2000, 205 s.
  3. İmam Mâturîdî ve Maturidilik (Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri, ve Maturidilik Mezhebi), haz. Sönmez Kutlu, Kitâbiyât yayınları,  Ankara 2003.
  4. Din Anlayışında Farklılaşmalar Türkiye’de Alevîlik-Bektaşîlik, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2003.
  5. İslam Bilimleri”,  İslam Bilimlerinde Yöntem (İLİTAM, Anküzem, Ankara 2005) adlı kitap içerisinde: 31-78. ve “ İslam Bilimlerinde Bilgi Üretme Süreçleri: Bilginin Yolları”, İslam Bilimlerinde Yöntem (İLİTAM, ANKÜZEM, Ankara 2005) adlı kitap içerisinde: 109-123 ss.
  6. Alevîlik-Bektaşîlik Yazıları Aleviliğin Yazılı Kaynakları Buyruk, Tezkire-i Şeyh Safî, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.
  7. Arapça Çağdaş Dinî Metinler, (Ed. Sönmez Kutlu), İLİTAM, Ankara 2006.
  8. İslam Düşünce Ekolleri Tarihi, (Mezheplerle ilgili 5 Ünite), İLİTAM, Ankara 2006.
  9. Mezhepler Tarihine Giriş, Değerler Eğitim Merkezi yayınları, İstanbul  2008. (BASKIDA)

10.Çağdaş İslamî Akımlar ve Sorunları, Fecir Yayınları, Ankara 2008.

11. Şeyh Safiyüddîn el-Erdebilî, Makâlât (Safvetu’s-Safâ’nın 4. Bölümü’nün Anadolu’da Yapılan Türkçe Çevirisi ), Tahkik: Sönmez Kutlu-Nizamettin Parlak, Horasan Yayınları, İstanbul 2008.

12.Türkler ve İslam Tasavvuru, İsam yay,. İstanbul 2011.

13.İslam Düşüncesinde Tarihsel Din Söylemleri, Otto yayınları, Ankara 2012.

14.İslam Mezhepleri Tarihine Giriş, ed. Hasan Onat-Sönmez Kutlu, Grafiker Yayını, Ankara 2012.

15. “Mürci’nin Doğuşu, Fikirleri ve Yayılışı”, 2.  Ünite, İslâm Mezhepleri Tarihi ATA-AÖF, Erzurum 2012 adlı kitap içerisinde,  s. 1-25.

16. “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Oluşum Süreci, Fikri Çerçevesi ve Günümüzdeki Durum”, 10. Ünite, İslâm Mezhepleri Tarihi ATA-AÖF, Erzurum 2012 adlı kitap içerisinde,  s. 1-25.

17.“Mâturîdî”, Türk İslam Düşüncesi Tarihi, 1. Baskı, Divan Kitap, Ankara 2014, ss. 97-119.

18.“Türkiye’de Dinsel Değişimin Aktörleri: Katı Laikçiler mi Katı (Radikal) Muhafazakarlar mı Yoksa Yenilikçi (Modernist) İslamcılar mı?”, Prof. Dr. Erol Güngör Anısına Türkiye’de Değişim Sempozyumu – Sosyal- Kültürel-Siyasal-Ekonomik-Dinsel Açıdan-, 6-9 Aralık 2010 Gazi Üniversitesi, Ankara , Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara 2010, ss. 541-560.

19.“Cumhuriyet Döneminde Mezhepler Tarihçiliği”, Tanzimattan Cumhuriyete Siyasi, İdari ve Soyal Düşünce Temsilcileri, ed. Süleyman Hayri Bolay, Ankara 2015.

20. Халықаралық Матуриди Симпозиумы (Өткені, Бүгіні Мен Болашағы) (16-18 Сәуір 2015 Түркістан\Қазақстан) / Uluslararası Maturidilik Sempozyumu (Dünü, Bugünü Ve Geleceği) (16-18 Nisan 2015 Türkistan/ Kazakistan) /International Symposium On Maturidism (Past, Present And Future) (16-18 April 2015 Turkestan / Kazakhstan), Баяндама Түйіндері/Bildiri Özetleri/Abstracts Editör: Prof. Dr. Sönmez Kutlu, Түркістан 2015/Türkistan 2015, 139 s.
21. Türk Müslümanlığı Üzerine Yazılar, Ötüken Neştiyat, İstanbul 2017.
22. Güncel Dinî-Siyasî Meseleler Üzerine Yazılar, Fecr Yayınları, Ankara 2017.

 

 1. KİTAP ÇEVİRİSİ VEYA SADELEŞTİRME
  1. Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm, Kitâbu’l-Îmân, Kitâbiyât yayınları, Ankara 2000, 207-252 ss. (Arapça’dan) ( İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler-Hadis Taraftarlarının İman Anlayışı Bağlamında Bir Zihniyet Analizi, (Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2000) adlı kitap eçerisinde)
  2. Kummî ve Nevbahtî, Kitâbu’l-Makâlâti’l-Fırak ve Fıraku’ş-Şîa, çev. Hasan Onat-Sabri Hizmetli-Sönmez Kutlu-Ramazan Şimşek, Ankara Okulu yayınları, Ankara 2004.
  3. Şeyh Safiyüddîn el-Erdebilî, Makâlât (Safvetu’s-Safâ’nın 4. Bölümü’nün Anadolu’da Yapılan Türkçe Çevirisi ), Tahkik: Sönmez Kutlu-Nizamettin Parlak, Horasan Yayınları, İstanbul 2008 .
 1. YURTİÇİ HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR
  1.  “İslam Düşüncesinde Tarihsel Din Söylemleri ”, İslâmiyât Dergisi,  Cilt:IV, Sayı: 4(2001), 15-36 ss
  2. “Ehl-i Beyt Sembolik Kapitalinin Semerelendirilmesi”, İslâmiyât Dergisi,  Cilt:III, Sayı: 3(2000), 99-120 ss.
  3.  “Alevilik-Bektaşiliğin Diyanette Temsili Problemi”, İslâmiyât Dergisi,  Cilt:4, Sayı:1 (2001), 21-40 ss.
  4.   “Bilinmeyen Yönleriyle Türk Din Bilgini: İmam Mâturidî”, Dinî Araştırmalar, Cilt: 5, Sayı: 15 (2003),   5-28 ss.
  5.   “ Mürcie Mezhebi: Doğuşu, Fikirleri, Edebiyatı ve İslâm Düşüncesine Katkıları”, Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Çorum 2002, 168-210 ss.
  6. “ Barış, Özgürlük ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed ”, Türk Yurdu,  21/172 (2001), 8-15 ss.
  7. “Aleviliğin Dinî Statüsü: Din, Mezhep, Tarikat, Heterodoksi, Ortodoksi veya Metadoksi”, İslâmiyât Dergisi, VI (2003), Sayı:3, 31-54 ss.
  8. “ İmam Mâturîdî’ye Göre Diyanet-Siyaset Ayrımı ve Çağdaş Tartışmalarla Mukayesesi”, İslâmiyât Dergisi, VIII (2005), Sayı:2, s. 55-69
  9. “ The Differentiation of Diyânet and Siyâset according to al-Imam al-Mâturîdî”,  Secularity and Relgion in Muslim Countries: Searching for a Rational Balance,  ( International Conference, 1-3 October 2004. Samarkand), ed. Z.I. Munavvarov-R.J. Krumm, Taşkent 2005,   178-192 ss.

10. “ Din Öğretiminde Mezheplerüstü Yaklaşım”, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi, (7-9 Mayıs 2005  Malatya), 519-535.

11. “İslam Düşüncesinde Gelenekçi Din Söyleminin Analizi”, İslamiyat  Dergisi,  X (Temmuz-Eylül 2007), sayı: 3, 21-32 ss.

12.“Ehl-i Sünnet Siyaset Anlayışının Dinî Temellerinin Sorgulanması”, eMakâlât Dergisi, 1 (2008), 1-13 ss.

13.“Laik Örgün Eğitim Sisteminde Çoğulcu Din Eğitimi Mümkün mü?”, Türk Yurdu Dergisi, 29/264(Ağustos 2009), 53-60 ss.

14.“Mâturîdî Akılcılığı ve Günümüz Sorunlarını Çözmeye Katkısı”, Türk Din Bilgini İmam Maturidi Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2009, İstanbul. eMakalat Dergisi, 3/1(2010), s. 7-41.

15.“Timur Dönemi ve Sonrası Kelamî Kelamî Edebiyatın Türkistan Sahası Kaynakları”, Tarihselden Moderne Özbekistan Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu (Ankara 13-17 Temmuz 2009);  “Timur Dönemi ve Sonrası Kelamî Kelamî Edebiyatın Türkistan Sahası Kaynakları”, eMakalat Dergisi

16. “İmam Mâturîdî’nin Akılcı Din Anlayışı”, Türk Yurdu, 31/292 (Aralık 2011), ss. 41-51.

17. “Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslamiçi Dinî Gruplarla (Mezhep ve Tarikatlar) İlişkiler, Dinî Araştırmalar, XII/33(2009), ss. 107-128.

18.“Tarihsel Din Söylemleri Açısından “15 Temmuz”un analizi ve eleştirisi”, Türkiye Günlüğü, 127(2016), 7-20 ss.

19. “Din, Birey ve Toplum”, Din ve Toplum Dergisi,  Ocak 2017, ss. 46-49.

20.“Çağdaş İslam Düşüncesinde Din-Siyaset İlişkisi”, İLSAM DERGİSİ (islam ve Demokrasi Özel Sayısı), Aralık 2016.

 1. YURTİÇİ BİLİMSEL DERGİLERDEKİ YAYINLAR
  1.  “ Kırgız Türkleri’nde Nevruz Kutlamaları”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı: 17(2001), 181-188 ss.
  2.  “İlk Mürciî Metinler ve Kitâbü'l-İrcâ”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 37 (1997),  317-332 ss.
  3.   “ İslam ve Mezhepler ”,  Türk Yurdu, Cilt:116-117,  Sayı: 462-463(1997),  192-199.ss.
  4.  “Yeni Dünya Düzeni Karşısında Alternatif Bir İslam Medeniyeti Mümkün mü  ?”, Türk Yurdu, Cilt: 84,  Sayı: 430(1994),  2-10 ss.
  5. “Değişim Sürecinde Müslümanları Bekleyen Muhtemel Sorunlar”, Türk Yurdu, Cilt:112,  Sayı: 458(1996),  7-13 ss.
  6. “Barış, Özgürlük ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed”, Türk Yurdu,
  7. “Kırgızistan’da Ramazan ve Dinî Bayramlar”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi,  42 (2007),  137-165 ss.

 

 1. YURTDIŞI BİLİMSEL DERGİLERDEKİ YAYINLAR
  1. “ Tarıhta Türk Uluttarı Kabıl Algan İslam Mezhepteri Cana Azırkı Kezdegi Kırgızistandagı Diniy Abal (Tarihte Türk Boylarının Benimsediği İslam Mezhepleri ve Kırgızistan’da Bugünkü Durum)”, Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Teologya Fakultetinin İlmiy Curnalı,  Sayı: 1(2000),  112-125 ss.(Kırgızca)
  2. “ Kırgız Koomçulugundagı Dindin Ordu (Kırgız Toplumunda Dinin Yeri)”, Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Teologya Fakultetinin İlmiy Curnalı,  Sayı: 1(2000),  148-153 ss. (Kırgızca)
  3.  “The Presidency of Religious Affairs’ Relationship with religious Groups (Sect/Sufi Orders) in Turkey”, The Muslim World,  v. 98, 2/3(April-July 2008),  249-263 ss. (İngilizce)

 

 1. MAKALE ÇEVİRİSİ
  1. “İslam'da Aktivizm ve Quietizm: İlk Mürcie'nin Durumu”, AÜİFD., 37 (1997),  305-316 ss. (Eleştiri ve Notlarla).
  2. "Salim b. Zekvân'ın Sîre Adlı Eserindeki Mürcie İli İlgili Kısmın Tercemesi ", AÜİFD., 35 (1996),  467-475 ss. (Notlarla)
  3. " Horasan ve Maverâünnehir'de İlk Mürcie ve Hanefiliğin Yayılışı ", AÜİFD., 33 (1992),  239-247 ss.
  4. " Batılı Araştırmalarda İslâmî Uyanış Olgusu: Tahlilî ve Tenkidci Bir Yaklaşım ", İslâmî Araştırmalar, Cilt: 7,  Sayı: 3-4 (1994),  261-290 ss.
  5. " Konulu Kur'ân Tefsiri Metodu ",  İslâmî Araştırmalar, Cilt: 9,  Sayı: 1-2-3-4 (1996),  157-166 ss.
  6. “ İlk Mürciî Metinler: İrca Kasidesi (I) ve İrca Kasidesi (II)”, AÜİFD., XXXIX (1999), 239-252 ss.
  7. “ 11.-13. Asırlarda Hanefî Alimlerin Orta Asya’dan Batıya Göçü (The Westward Migration of Hanafi Scholars From Central Asia in The 11th to 13th Centuries)”, İmam Mâturûdû ve Maturidilik,  haz. Sönmez Kutlu, ( Ankara 2003), 369-383.
 1. ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER
 1. “ İslam Mezhepleri Tarihinde Usul Sorunu”, İslam Bilimlerinde İhtisas Toplantıları, 27-30 Ekim 2003 ? ( İSAV tarafından yayımlanacaktır.)
 2. “Tebliğle İlgili Mevcut Organizasyonların Değerlendirilmesi”,  Hz. Peygamber’in Tebliğ Metodu Işığında İslam’ın Güncel Sunumu Sempozyumu ( 16-18 Mayıs 2003). ( Diyanet Vakfı tarafından yayımlanacaktır.)
 3.  “ Din Öğretiminde Mezheplerüstü Yaklaşım”, Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi (7-19 Mayıs 2005  Malatya) ( İnönü Üniversitesi tarafından yayımlanacaktır.)
 4. “İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçilerin Din Söyleminin Analizi”, Asrın İdraki ve İslam Sempozyumu, 24 Mart 2007, İstanbul.
 5.  “Hz. Peygamber’i Anlayabilmede Tarihsel Muhammed İle Menkabevî Muhammed’i Birbirinden Ayırmanın Önemi”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 20 Nisan 2007, Çorum ( Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, İslâmî İlimler Dergisi Yayınları 2,  Çorum 2007. s. 33-46.)
 6. “Tarihsel Süreçte Aleviliğin Yazılı Kaynaklarında Yapılan Metin Tahrifatı ( Safvetu’s-Safâ’nın Türkçe Çevirileri Örneklemi Üzerinden)”, Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni,  Ankara 18 Ekim 2007
 7. “Laik Örgün Eğitim Sisteminde Doktrin Merkezli Çoğulcu Din Eğitimi Mümkün mü?” Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi Sempozyumu, 23-24 Mayıs 2009 İSTANBUL Değerler Eğitim Merkezi
 8. “Farklı İnanç Grupları ve Din Eğitimi”, T.C. Başbakanlık IV. Din Şurâsı, DİN VE TOPLUM- Sosyal Problemler Karşısında Din ve Diyanet 12-16 Ekim 2009 ANKARA
 9. “Türkiye’de Dinsel Değişimin Aktörleri: Katı Laikçiler mi Katı (Radikal) Muhafazakarlar mı Yoksa Yenilikçi (Modernist) İslamcılar mı?”, Prof. Dr. Erol Güngör Anısına Türkiye’de Değişim Sempozyumu – Sosyal- Kültürel-Siyasal-Ekonomik-Dinsel Açıdan-, 6-9 Aralık 2010 Gazi Üniversitesi, Ankara , Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara 2010, ss. 541-560.

10. “Cumhuriyet Döneminde Alevi Kimliği”, Kimlik Krizi ve Kültürel Değişim Sempozyumu, ABANT/BOLU,  Vuslat platformu 28-30 Mayıs 2014,

11.“İlahiyat Kimliğinin Kurucu Unsurları: Ankara İlahiyat Fakültesi Örneği”, Kuruluş ve Tarihçe Oturumu,  Türkiye’de İlahiyat Fakültesi Tecrübesi Sempozyumu, 23-25 Ekim 2015, Bilecik.

12.“Türk Dünyasında Din Tasavvuru ve Mezhep Olgusu”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 28-30 Aralık 2015, Ankara.

13. “Beklenen Kurtarıcı İnancına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlere Bir Bakış”, “Beklenen Kurtarıcı İnancı” Sempozyumu, KURAMER, İSAM Konferans Salonu, İSTANBUL,  22.10.2016

 1. ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER
 1.  “ The Differentiation of Diyânet and Siyâset according to al-Imam al-Mâturîdî”,  “ Secularity and Relgious in Muslim Countries: Searching for a Rational Balance”  ( International Conference, 1-3 October 2004. Samarkand)
 2. “Ehl-i Sünet’in Siyaset Nazariyesinin Teolojik Temelleri”, İslam ve Hristiyan Geleneklerinde Yönetim Erkinin Teolojik Temelleri Konferansı’na sunulan tebliğ. (19-20 Mayıs 2006 Münih-Almanya)
 3. “İslam-Fıtrat İlişkisi: Seçimlik mi Zorunluluk  mu?”, Otorite Birey İlişkisi: Hıristiyanlık ve İslamiyetteki Teolojik Temelleri Çalıştayı, 16-17 Mayıs 2007, Ankara
 4. “ el-Maturidi and His Epistemology”, Özbekistan’ın İslam Medeniyetindeki Yeri Uluslar Arası Sempozyumu, 14-15 Ağustos 2007, Taşkent-Semerkand.
 5. “ Mâtürîdî Akılcılığı ve Günümüz Sorunlarının Çözmeye Katkısı”, Uluslar Arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu’na sunulan tebliğ ( 22-24 Mayıs 2009 İstanbul Türkiye).

 

 1. “Avrasya Coğrafyasında Kadim Dini Bilgi Kaynakları ve Aktüel Değeri”, Dini Bilginin Kaynakları-Üretmi ve Yenilenme Yöntemleri, VII. Avrasya İslam Şurası  (12-15 Mayıs 2009 İSTANBUL)
 2.  “Kelamî Araştırmaların Türkistan Sahası Kaynakları”, Tarihselden Moderne Özbekistan Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu (Ankara 13-17 Temmuz 2009)
 3. “İlahiyat Öğretiminde Zihniyet Sorunu: Bilimsellikten Gelenekçiliğe Savrulma”, Türkiye’de İlahiyat Fakültelerinin Konumu ve Dini Bilginin Niteliği Uluslar arası Sempozyumu, 16-18 Ekim 2009 ANKARA.
 4. “Kerbela Vakasına Yaklaşımlarda Yöntem Sorunu”, Uluslar arası Kerbela Sempozyumu, 20-21.05.2010 SİVAS

10. “İmam Maturidi ve Din Anlayışı”, Uluslar arası Türk Dünyasında Din Anlayışları  Sempozyumu,  5-6 Kasım 2010, İSPARTA

11.“Kur’an’da Ehl-i Beyt’in Çerçevesi”, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzulünün 1400. yılı Münasebetiyle Kur’an, Sünnet ve İslam Geleneğinde Ehl-i Beyt Uluslar arası Sempozyumu,  25-26 Aralık 2010, İSTANBUL

12.“Muhammed b. Tavît et-Tancî’ye Göre Din-Siyaset İlişkisi”, Uluslar arası Prof. Muhammed b. Tavît et-Tancî Sempozyumu 18.10.2011 ANKARA, Prof. Muhammed b. Tavît et-Tancî’nin Çağdaş Sorunlara Yaklaşımı oturumuna sunulan tebliğ.

13. “İmam Maturidî, Ahmet Yesevî ve Yunus Emre’de Ortak Değerler: İnsan, Akıl-İlim ve Vatan”, 11. Uluslar Arası Yunus Emre Sempozyumu, 6-12 Mayıs 2013, Eskişehir. Yunus Emre (Bildiriler ve Makaleler), Eskişehir2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti, 1. Baskı, Eskişehir 2014, s. 65-87.

14. “Batılı Araştırmalarda Alevîlik Bektaşîlik Algısı”, Din-Kimlik Tartışmaları Ekseninde Alevîlik Bektaşîlik Sempozyumu, 15 Mayıs 2013, Troya Kültür Merkezi, Çanakkale.

15. “Müslümanlar Arasında Barışı Tehdit Eden Mezhep Çatış(tır)malarının Önüne Nasıl Geçilebilir?”, Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2013, Dedeman Oteli, Konya.

16. “Şii Uyanış Tezi ve  Geleceği Tartışmaları ile İlgili Değerlendirmeler”, Ortadoğu’nun Geleceği Açısından Şii-Sünni İlişkileri, 27-29 Eylül 2013, Çorum.

17.“Orta Asya’da İslam’ın Yayılışı ve İslam Anlayışının Oluşumu”, 21. Yüzyılda Orta Asya’da İslam’ın Rolü, Kazakistan Din İşleri, 17 Nisan 2014, Astana/ Kazakistan. (Açılış Konuşması)

18. “İmam Mâturidî’yi Anlamada Yöntem Sorunu”, Uluslar Arası İmâm Mâturîdî Sempozyumu, Osman Gazi Üniversitesi Edebiyet Fakültesi, Eskişehir, 28-30 Nisan 2014.

19.“İslam’da  Hoşgörünün Temeli İnanç Özgürlüğü ve İnsanın Yaşama Hakkı”, Uluslararası 2015 Yılının İslam Kültür Şehri: Almatı Konferansı, 24-25 Mart 2015 

20. “Mâtürîdî’nin Düşünce Sisteminin Oluşumunda Sosyal Değişimin Önemi”, Uluslararası Maturidilik Sempozyumu (Dünü, Bugünü Ve Geleceği), 4-6 Mayıs 2015, Türkistan-Kazakistan / Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Dintanu Bölümü Ve Avrasya Araştırma Enstitüsü

21.“Türkiye’de Selefi-Sufi Kutuplaşması Karşısında Üçüncü Bir Yol: İslamı yeniden Okumak Mümkün mü?”, Uluslararası Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları Sempozyumu, İstanbul, 10-12 Ekim 2016. (Günümüz İslam Dünyası’nda Mesleler ve Çözüm Yolları, ( ed. Cezmi Bayram, Mustaf Tekin, İlyas Topsakal, Kerim Buladı, Fatih Yaman ve Doğan Uçan, İstanbul 2016), s. 453-481

 

İ.     KİTAP, MAKALE VE VAK’A TAKDİMİ

 1. Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyumu’na sunulan müzakere metni (28-30 Mart 2001-İstanbul), Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası  Sempozyum Bildiri ve Tartışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara-2003, 513-515 ss.; 585- 589 ss.
 2. Küreselleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu’na sunulan müzakere metni ( 09-11 Kasım 2001-İstanbul), Küreselleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye, Ensâr Neşriyat Yayınları, İstanbul 2002, 211-217 ss.
 3. İslam’ın Anlaşılmasında Sünnet’in Yeri ve Değeri Sempozyumu’na  sunulan (Hadis Anlayışımız Üzerine) müzakere metni (01-03 Haziran 2001-Ankara), 1-4 ss. ( Diyanet Vakfı tarafından Yayımlanacak).
 4. Yaygın Din Öğretiminin Problemleri Sempozyumu’na  sunulan ( Alevi Köylerinde Görev Yapan İmamların Problemleri) müzakere metni (28-29 Mayıs 2002-Kayseri), 1-10 ss. ( E.Ü. İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanacak).
 5. 2000. Yılında Hıristiyanlık ( Dünü, Bugünü ve Geleceği) Sempozyumu’na sunulan müzakere metni ( 09-10 Haziran 2001-Ankara), Dinler Tarihi Araştırmaları-III,  Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara 2002, 435-446 ss.
 6. “Kerrâmiyye”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, Cilt: 25, 294-296 ss.
 7. Din Öğretiminde  Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyumu”, AÜİFD., Cilt: XLIII, Sayı:1(2002), 301-322 ss.
 8. “ Din Anlayışında Farklılaşmalar ve Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik Üzerine Söyleşi”, Diyanet Aylık Dergisi, Sayı: 147(Mart 2003), 5-11 ss. 
 9. “ Mürcie ”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2006, Cilt: 32, 41-45 ss.

10.“Muhammed b. Kerrâm”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2005, Cilt: 30, 549-550 ss.

11. “ Ali b. Osman el-Oşi Cönünde (Ali b. Osman el-Oşî Üzerine)”, Ala-Too Curnalı, Atayın Cıgarılışı (Özel Sayı), Bişkek 2000, 78-86 ss. ( Kırgızca)

12." Hivâr mea'd-Doktor Hasan Hanefî ani'l-Harekâti'l-İslamiyye  ",  ve çevirisi " İslâmî Hareketler Üzerine Prof. Dr.  Hasan Hanefî İle Bir Söyleşi "  Kahire 1993.

13. Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet Sempozyumuna Sunulan müzakere metni ( 03-05 Aralık 2004 İstanbul) (İSAV vakfı tarafından yayımlanacaktır.)

14. Günümüz Dünyasında Müslümanlar- VIII. Kur’an Sempozyumuna Sunulan müzakere metni ( 14-15 Mayıs 2005 Yozgat) ( Fecr Yayınevi tarafından yayımlanacak)

15. “İnsan Onuru”nun İslam ve Hrıstiyan Geleneklerindeki Temelleri (Bilimsel Toplantı Programı)” (3-4 Ekim 2005 Ankara) Alman Akadimisyenler ve A.Ü. İlahiyat Fakültesi İşbirliğiyle düzenlendi)

16. Alevilik Üzerine Yapılan Araştırmalar ve Sorunları, “Uluslar arası Bektaşilik-Alevilik Sempozyumu I”, 28-30 Eylül 2005, İsparta.

17. İslam ve Hristiyan Geleneklerinde Yönetim Erkinin Teolojik Temelleri Konferansı. (19-20 Mayıs 2006 Münih-Almanya)

18. “ Medeniyetler, Din, İnsanlığa Karşı Suçlar, Soykırım, Terör -Tartışma ve Sentez-” adlı panele sunum yapıldı. ASAM Stratejik Öngörü-2003 Cumhuriyetin 100. Yılında Dünya ve Türkiye, (09-13 Ekim 2006 Ankara)

19. “Değerlendirme Oturumunda Değerlendirmeci”, Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi Uluslar arası Sempozyumu (17-19 Kasım 2006)

20.“Mürcie”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. XXXII, 41-45, İstanbul 2006.

21.“Kökencilik Konulu Söyleşi”, İslamiyât Dergisi (2007), c. X, sayı: 1, 171-179.

22.“Yönetim Erkinin Teolojik Temelleri Sempozyumu”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2006), c. XLVII, s. 1, 265-277.

23. “ Yeni Anayasa Taslağı ve Din Dersleri Üzerine Söyleşisi”, Türk Yurdu, Ekim 2007.

24. “Çorum Aleviliği” Oturumunda müzakereci,  Tarihte Çorum Sempozyumu  23-25. Kasım  2007

25. “ Türkler, İslam  ve Hanefilik”, Sesleniş Dergisi (Çorum Müftülüğü Dergisi), yıl: 3, sayı: 11 (2008), 8-16 ss.

26. “ İmam Maturidi Söyleşisi I”, Vatanbir Dergisi, 2(2008), 38-43 ss. (İsmet Anlı)

27. “Din eğitim ve Öğretimi Birbirine Karıştırılmakta”, DKAB Bakış Dergisi, Yıl:1, sayı: 3 ( Ekim-Kasım-Aralık 2007), 24-28 ss. (Mahmut Balcı)

28. “ Yeni Dünya Düzeni Karşısında Alternatif bir İslam Medeniyeti Mümkün mü?”, Sancak Dergisi, 2008

29.“ İmam Maturidi Söyleşisi II”, Vatanbir Dergisi,  4 (2008) 16-22 ss.(İsmet Anlı)

30. “İslam’da Barış”, Sesleniş Dergisi (Çorum Müftülüğü Dergisi), yıl: 3, sayı: 12 (2008), 8-11 ss.

31.“Ebû Hanife ve Din Anlayışı”, Akşam Gazetesi 05.09.2009 Cumartesi

32.“İmam Maturidî ve Din Anlayışı”, Akşam Gazetesi 23.08.2009 Pazar

33.“Ahmet Yesevî ve Din Anlayışı”, Akşam Gazetesi 13.09.2009 Pazar

34.“Din ve Kimlik” konulu oturuma sunulan müzakere metni (Günümüz Türkiyesi’nde İslam Uluslar arası Sempozyumu 8-9 Ekim 2009 Kayseri.

35.“ Alevi Yazılı Kaynaklarının (Arap Harfli) Neşri ve İlgili Sorunlar”, Alevi Yazılı Kaynakları Çalıştayı 26-28 Şubat 2010 Ilgaz. (Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi.

36.“İmam Maturidî’ye Göre İnsan Özgürlüğü ve Ahlak Anlayışı”, Akşam Gazetesi, 28.09.2011.

37.“Mezhepler ve Geçmişte Geleceği Kurma İdeolojisi Olarak Selefîlik”, 2023 Dergisi, 143 (15 Mart 2013), s.4-15.

38. “Türklerde İslâm Tasavvuru”, Din Bilimleri Araştırmalarına Dair Konferanslar II, Doğuda ve Batı’da İslam Algısı, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir 2012, s. 7-20.

39. “ Orta Asya’da Türkler ve İslam Tasavvuru”, Orta Asya’da İslâm Temsilden Fobiye, I-III., (ed. Muhammed Savaş Kafkasyalı), Ankara- Türkistan: Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk-Kazak Üniversitesi, yayın no: 12,  2012. II/737-765.

40. “İmâm Mâturîdî ve Akılcı Din Anlayışı I”, Hürriyet 29 Temmuz 2013, Hürriyet’te Ramazan, s. 6.

41.“İmâm Mâturîdî ve İnanç Özgürlüğü II”, Hürriyet 30 Temmuz 2013, Hürriyet’te Ramazan, s. 6.

42.“İslam Dünyasının Sorunu Mezhepçilik”, 10.08.2013 Yeni Şafak Gazetesi, Yasemin Asan’ın Haberi.

43."Ebû Hanife'ye Göre İnanç Özgürlüğü", Hürriyet Gazetesi, 22.07.2014.

44.“Muhammed b. Tavît et-Tancî’ye Göre Din-Siyaset İlişkisi”, Uluslararası Prof. Muhammed b. Tavît et-Tancî Sempozyumu 13-14 Ekim 2011 ANKARA,  Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2015, s. 405-422.

45. “Bu Günün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? (Sorunlar ve Çözümleri) Çalıştayı”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İSAV İşbirliği, 1-4 Haziran 2014, KOZAKLI/ NEVŞEHİR.  İSAV-Ensar Yayınları, Tartışmalı ilmî Toplantılar Dizisi, EĞİTİM: İlahiyat Eğitimi-1, İstanbul 2015.  (Müzakere metinleri ve İlahiyatın yapılandırılması ile ilgili makale de müzakere metnine dahil edilmiş olarak yayımlandı.)

46.“Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat”, Ehl-i Sünnet Paneli, 30 Mart 2013, Köln, Almanya. “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Anlamı, Oluşum Süreci, Siyasî, Toplumsal ve Fikrî Çerçevesi”, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Tarihî Seyri, Kapsamı ve Algılanışı, IGMG., 1. Baskı, Köln, Ocak 2014, s.15-64.

47.“Müslümanlar Arasında Barışı Tehdit Eden Mezhep Çatışmasının Temel Dinamikleri ve Çözüm Yolları?”, Dini Araştırmalar ve Küresel Barış –Sempozyumu-, 16-18 Mayıs 2013, Dedeman Oteli, Konya,  Konya 2016,  I/169-193. ISBN : 978-605-86221-5-9 (1. cilt)

48. “İlahiyat Öğretiminde Zihniyet Sorunu: Bilimsellikten Gelenekçiliğe Savrulma”, Türkiye’de İlahiyat Fakültelerinin Konumu ve Dini Bilginin Niteliği, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara 2016, ss. 223-245.

49. “Çağdaş Araştırmalarda Mezhepleri Ve Selefiliği Anlamaya Dair  Sorunlar”, İslam’ın Hakikati ve Mezhepler Sorunu, Ankara 2016.  (27-28 Kasım 2016 Kelam Çalıştayı)

50. “Çağdaş İslam Düşüncesinde Din-Siyaset İlişkisi Üzerine Yaklaşımlar”, Abdurrahman Küçük’e Armağan, Berikan Yayınevi,  Ankara 2016, ss. 271-279.

51.“Din, Birey ve Toplum”, Din ve Toplum Dergisi,  Ocak 2017, ss. 46-49.

52.“Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu İle Bazı Anılarım”, Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu’na Armağan, ed.: Aynur Çınar (Yıldız), İzmir 2016, s. 103-109.

53.“Cumhuriyet Döneminde Alevi Kimliği Tartışmaları”, Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu’na Armağan, ed.: Aynur Çınar (Yıldız), İzmir 2016, s. 869-879.

54.“Türkiye’de Selefi-Sufi Kutuplaşması Karşısında Üçüncü Bir Yol: Akılcı-Reyci Geleneğin İhyası?”, Günümüz İslam Dünyası’nda Meseleler ve Çözüm Yolları Uluslararası Sempozyum, 10-12 Ekim 2016 ( ed. Cezmi Bayram, Mustaf Tekin, İlyas Topsakal, Kerim Buladı, Fatih Yaman ve Doğan Uçan, İstanbul 2016), s. 453-481

 1. KATILDIĞI YURTİÇİ PANEL, KONFERANS VE SEMİNERLER

1. Yeni Dünya Düzeni Arayışları ve İslam Paneli, ( Panelist), 22. 04. 1994.

2. Değişim Sürecinde İslam Paneli, ( Panelist),  20. 04. 1996. Yozgat.

3. Hz.Peygamber'in Hayatında Davranış Modelleri Paneli, (Panelist), 29.04.1997 Bala/ Ankara.

4. İslam ve Barış Konferansı, ( Konferanscı), 03.05. 1997. Güdül/Ankara

5. Hz. Peygamber'in Hayatından Davranış Modelleri Paneli, (Panelist), 04.05.1997. Kızılcahamam/Ankara.

6. İslam ve Barış  Konferansı, Ankara Çamdibi İlçesi 2001 (Kutlu Doğum Haftası)

7. İslam Giriş Kitabı Çalıştayı, Ankara 2002. ( Diyanet İşleri Başkanlığı)

8. Alevilik Semineri, Ankara Kadın Platformu, Ankara 2002.

9. Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetlerinin Önüne Geçme  Çalıştayı, Ankara ASAM 2005.

10. Akılcı Hadari Din Söylemi, Ankara 2004. ( Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi )

11. Lise Din Kültürü Ahlak Bilgisi Programı Tartışma Toplantısı, Ankara 2005.

12. Alevilik-Bektaşiliğin Güncel Problemleri Çalıştayı, Ilgaz 2005. ( Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Merkezi)

13. İslamiyat Din Öğretimi Yaz Toplantısı, Kızılcahamam 2004.

14. İslamiyat Tarihsellik Yaz Toplantısı, Kızılcahamam 2003.

15. İslamiyat Yaz Toplantısı, Kozaklı (?) Kırşehir 2002.

16. “ Maturidi’nin Din Anlayışı”, Taşkent 2005. (Özbek İslam Üniversitesi)

17. İslamiyat  İslam Kimliği Yaz Toplantısı, Uludağ 2005.

18. İmam Maturidi ve Din Anlayışı Konferansı, Üniversite Konferans Salonu. Elazığ, 11.05.2006

19. Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mezheplerin Rolü Semineri, Elazığ 10.05.2006.

20. İslam Mezhepleri ve Alevilik. Elazığ TV. 23. 18.30-19.45.

21. Yoksulluk ve Çocuk Sempozyumu, Oturum Başkanlığı, Ankara 13-14. 05.2006

22. Ehl-i Sünnet’in Siyaset Nazariyesinin Teolojik Temelleri. İslam ve Hıristiyan Geleneklerinde Yönetim Erkinin Teolojik Temelleri  Toplantısı. Almanya-Münih. 18-22.05.2006.

23. İmam Maturidi, Hayatı ve Görüşleri. KTÜ Derneği’nde Seminer. 28.04.2006.  ANKARA

24. “ Mezhepler ve Dini Akımların Din Söylemi”, İNFAK VAKFI, 23.07.2007  ANKARA

25. “Değişim Sürecinde Müslümanları Bekleyen Muhtemel Sorunlar”, İNFAK VAKFI, 09.03.2007

26. “Barış, Özgürlük ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed”, İNFAK VAKFI, 13.05.2007,

27. “Barış, Özgürlük ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed”,  “ Hz. Muhammed ve İnsan Sevgisi Paneli”, 19.05.2006 ÇANKIRI

28. Maturidilik ve Din Anlayışı”, 12 Nisan 2007, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Konya.

29. “Maturidi ve Türkler”, İmam Maturidi Paneli, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, 5 Mayıs 2007, İstanbul.

30. “Din Öğretiminde Mezhepler Üstü Yaklaşım”, Din Öğretimine Yeni Bakışlar Paneli, İzmir 06.09.2007.

31. “Yeni Anayasa Tartışmaları ve Din Öğretiminin Zorunluluğu Çalıştayı”, Din Öğretimi ve DİB İşbirliğiyle, Ankara 28-29 Ekim 2007.

32. “Din Öğretiminde Mezheplerüstü Yaklaşım”, Yen Anayasa Tartışmaları ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersi, Kayseri 15.12.2007.

33. “İslam Medeniyetinde Taşkent ve Semerkant’ın Rolü” Konferansı, Büyük Anadolu Oteli Ankara  9 Aralık 2007.

34. “Yeni Anayasa Taslağı ve Din Eğitimi”, KASIM İSTANBUL DEM. ENSAR VAKFI’nın düzenlediği toplantı

35. “Yeni Anayasa ve Din Eğitim Paneli”, “Yeni Anayasa Tartışmaları Çerçevesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ve  Din Öğretiminde Mezhepler Üstü Yaklaşımla” adlı tebliğle  katıldım. Aralık 2007. ?

36. “Bilinmeyen  Yönleriyle İmam Maturidi”, İLAMER Vakfında verilen  Konferans, 08. 03.2008. Cumartesi Saat: 16.00.

37. “Bilinmeyen Yönleriyle İmam Maturidi”, Erciyes Ünive. İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, 02.05.2008.

38. “Bilinmeyen Yönleriyle İmam Maturidi”, Kayseri Türk Ocakları Konferans Salonu, 02.05.2008.

39. “Barış, Özgürlük ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed”, FECR Yayınevi, 25.04.2008.

40. “ Türkiye’nin Gündemindeki Alevilik”, Türkiye Dinler Tarihi Derneği,  29 Mart 2008 Cumartesi: Saat: 14.00.

41. “ İmam Maturidi ve Maturidilik”, Seminer, 15.11.2008 Cumartesi MALATYA Aydınlar Ocağı

42. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 15.11.2008 Cumartesi MALATYA

43. “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 15.11.2008 Pazar MALATYA

44. “Program Tanıtımı Ön Toplantısı”, 08. 11. 2008 ANKARA

45. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 27.11.2008 Cumartesi GAZİANTEP

46. “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 28.11.2008 Pazar GAZİANTEP

47. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 21.12.2008 Cumartesi KAHRAMANMARAŞ

48. “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 22.12.2008 Pazar KAHRAMANMARAŞ

49. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 13.12.2008 Cumartesi MALATYA

50. “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 14.12.2008 Pazar MAYATYA

51.  “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 27.12.2008 Cumartesi Adana

52. “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 28.12.2008 Pazar ADANA

51.  “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  17.01.2009 Pazar  Çorum

52. “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 18.01.2009 Cumartesi Çorum

53. 24-25 Ocak 2009 İLİTAM YÜZYÜZE EĞİTİM

54. 31 Ocak- 1 Şubat 2009 İLİTAM YÜZYÜZE EĞİTİM

55. “Orta Öğretim Kurumlarında Yeni Müfredat Programlarının Tanıtılması –Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi”, 02-06 Şubat 2009 (02 ve 04 tarihinde iki ayrı sunum yaptım.) (TALİM TERBİYE KURULU’NUN DÜZENLEDİĞİ TOPLANTI)

56. “ Türkiye’de Din Öğretimi ve Sorunları Çalıştayı” Tarih: 13-15.02.2009. KIZILCAHAMAM Düzenleyen: Ankara İmam Hatip Mezunları Derneği. (Kaset-CD kaydı bulunmaktadır.)

56.  “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  20.02.2009 Cumartesi  Kütahya

57. “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 21.02.2009 Pazar Kütahya

58.  “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  31.02.2009 Cumartesi İSTANBUL

59.  “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  01.03.2009 Pazar İSTANBUL

60. “İmam Maturidi ve Maturidilik” konusunda  sohbet. 28.02.2009 Ramazan Yıldım ve arkadaşlarından oluşan bir okuma grubuna İSTANBUL ÇAMLICA

61. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .03.2009  Cumartesi NEVŞEHİR

62. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .03.2009 Pazar KIRŞEHİR

63. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”,. .2009 Cumartesi ZONGULDAK

64. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .2009 Pazar BARTIN

65. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .2009 ÇANKIRI CUMARTESİ

66. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .2009 KARABÜK PAZAR

67. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .2009 ADAPAZARI CUMARTESİ

68. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .2009 DÜZCE PAZAR

69. “Mezhepler ve Din Anlayışları” KIRGIZ İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİNE KOCATEPE MİSAFİRHANESİ

70. “Mürcie ve Maturidilik” DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 29.04.2009.

71. “Maturidilik”, DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 06.05. 2009.

72. “İlk Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Programının Tanıtımı”, KOCATEPE Konferans Salonu

73. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 16. 05. 2009  ISPARTA CUMARTESİ

74. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 17.05. 2009 BURDUR PAZAR

75. İslam Düşünce Ekolleri, İLİTAM YÜZYÜZE EĞİTİM URFA 02.05.2009

76. İslam Düşünce Ekolleri, İLİTAM YÜZYÜZE EĞİTİM ANKARA 09.05.2009

77. “Laik Eğitim Sisteminde Aleviliğin Eğitm ve Öğretiminin İmkanı ve Sorunları”, Alevilerin Örgün Eğitimi Oturumu,  Süleyman Demirel Üniversitesi Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı 29-30 Mayıs 2009 Isparta

78. “3. Alevi Çalıştayı”, 19 Ağustos 2009 Rixos Grand  Otel Ankara (Necdet Subaşı Koordinatörlüğünde)

79. “Din ve Kimlik” konulu oturumda müzakereci metni (Günümüz Türkiyesi’nde İslam Uluslar arası Sempozyumu) 8-9 Ekim 2009 Kayseri.

80. “İlahiyat Öğretiminde Zihniyet Sorunu: Bilimsellikten Gelenekçiliğe Savrulma”, Türkiye’de İlahiyat Fakültelerinin Konumu ve Dini Bilginin Niteliği Uluslar arası Sempozyumu, 16-18 Ekim 2009 ANKARA.

81. “Farklı İnanç Grupları ve Din Eğitimi”, T.C. Başbakanlık IV. Din Şurâsı, DİN VE TOPLUM- Sosyal Problemler Karşısında Din ve Diyanet 12-16 Ekim 2009 ANKARA

82. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 24. 10. 2009  BİNGÖL CUMARTESİ

83. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 25. 10. 2009  MUŞ PAZAR

84. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 07. 11. 2009  SİNOP CUMARTESİ

85. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 08. 11. 2009  KASTAMONU PAZAR

86. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 14. 11. 2009  BİNGÖL CUMARTESİ

87. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 15. 11. 2009  VAN PAZAR

88. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 21. 11. 2009  ERZİNCAN CUMARTESİ

89. “Safevi-Osmanlı İlişkilerinde: Din”, Gazi Ünivesitesi Tarih Bölümü Paneli, 03.12.2009. Yer: Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu .Panelisler: Tufan Gündüz, Hasan Onat, Sönmez Kutlu.

90. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 21. 11. 2009  ERZİNCAN CUMARTESİ

91. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  19. 12. 2009  MARDİN

92. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  , 20. 12. 2009  DİYARBAKIR

93. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 09-10. 01. 2010  İZMİR CUMARTESİ-PAZAR

93. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” ,  ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 16-17. 01. 2010  Bursa CUMARTESİ-Pazar

94. “İmam Maturidi ve Düşüncesi”, Milli Düşünce Merkezi için Seminer 24.02.2010 Çarşamba Saat: 19.00

95. “7. Alevilik Çalıştayı”, Kızılcahamam, 28-30 Ocak 2010

95a. “İLİTAM Yüzyüze Eğitim: İslam Bilimlerinde Yöntem ve İslam Düşünce Ekolleri Tarihi”, 23 Ocak ve 31 Ocak 2010 İstanbul. 

96 “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı 1 Keçiören” ,  13. 02. 2010  ANKARA CUMARTESİ

97. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı 2 Demet” ,  14. 02. 2010  ANKARA Pazar

98. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı 3 Sincan” ,  20. 02. 2010  ANKARA CUMARTESİ

99. “İmam Hatip Lisesi Programlarını Tanıtım Toplantısı İncek” ,  21. 02. 2010  ANKARA Pazar

100. “Alevi Çalıştayları ve Sonuçları”, İmam Hatip Mezunları Derneği (Ankara Şubesi), 23.02.2010

101. “Hacı Bektaş Veli ve Alevilik Başlıklı Yayınlar ve Ortaya Çıkan Problemler”, 26-27-28 Şubat 2010 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi

102. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programları Çalıştayı”, 11 Mart 2010 Sabancı Üniversitesi Dineğitimireformu Girişimi

103. “ 07. Nisan 2010 Doçentlik Mülakat Sınavı, İstanbul.

104. “İmam Maturidi ve Maturidilik”, 24 Şubat 2010 Milli Düşünce Derneği, Balgat-Ankara.

105. “Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle İmam Maturidi”, 17 Nisan 2010 Türk Ocakları Genel Merkezi Balgat/ANKARA

106. “İmam Maturidi ve Maturidilik Semineri”, Kırgız Öğrencilere, İlahiyat Fakültesi,  25 Mart 2010, 1 Nisan 2010 ve 15 Nisan 2010 (İki ayrı blok ders)

107. “Selefilik ve Tezahürleri”, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Okulu, Oran-Ankara 04.05.2010 (Kosavalı 15 kişilik gruba)

108. “Kimlikten Kopuş: Kozmopolitizm” Çalıştayı, Türk Ocakları Söğüt Toplantıları II, GEREDE 5-6.06.2010 Cumartesi-Pazar

109. “Alevilik Paneli”, Fırat Üniversitesi Bahaaddin Öğel Konferans Salonu, 11.06.2010 ELAZIĞ

110. Mezhepler Tarihçileri II. İstişare Toplantısı, ELAZIĞ 11-12 Haziran 2010

111. “Kur’an Paneli”, Erzincan Müftülüğü 26-27 Haziran 2010 ERZİNCAN

112. “ İslam Düşüncesi”, Türkiye Yazarlar Birliği, 09.10.2010

113. “İmam Maturidi ve Görüşleri” Ülkü Ocakları Genel Merkezi, 07.10.2010

114. “Alevilik ve Sorunları”, Akupunktur Derneği, 30 Ekim 2010

115. “Maturidilik”, DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 06.11. 2010

116. “ Türkiye’de Din Eğitim ve Öğretimi ile İlgili Sorunlar”, Koordinatör Batuhan Aydagül, Eğitim Reformu Girişimi, İstanbul Politikalar Merkezi Koordinatörü’nün Sönmez Kutlu’nun odasında bir görüşme

117. “Türk Toplumlarında İslam Anlayışı”, Yurt Dışından Gelen Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine, İlahiyat Konferans Salonu, Ankara. 13.01.2011

118. 14.01.2011 İLİTAM Yüzyüze eğitim Marmara İlahiyat Fakültesi 13.30-15.30

119. 23-24. 01. 2011 İLİTAM Yarıyıl SINAVLARI Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Cumartesi Pazar)

120. “İmam Maturidi ve Maturidilik”, Akademisyenler Derneği Ankara, 28.01.2011 Saat: 20.00-24.00

121. “Türkün İslam Tasavvuru”, Türk Ocağı Konya Şubesi, 23.03.2011.

122. “Nusayrilik”, Fatih Üniversitesi, 30.03.2011.

123. “İslam ve Akıl Ekseninde Şiddet Yanlısı Politik Din Söyleminin Analizi”, Halden İstikbale Türk Varlığı: Meselelerimiz, Hedeflerimiz, 16 Nisan 2011. Ankara Barselo Ankara Altınel Hotel Antalya Salonu

124. İlahiyat Ön Lisans Çalıştayı, Erzurum 28-29 Nisan 2011.

125. Türk Dünyasında İnanç Problemleri Sempozyumu,  Oturum Başkanı. 6-8 Mayıs 2011 Konya.

126. İslam Düşünce Ekolleri Tarihi İLİTAM Yüzyüze Eğitim. İstanbul 21.05. 2011.

127. “Danışma Toplantısı”, Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü, 18 Haziran 2011.

128. “Türkler’de İslam Tasavvuru” Konferansı, İslam Bilimleri Enstitüsü 27 Ekim 2011 Sabancı Kültür Merkezi, İZMİR. Kutlu, Sönmez, “Türklerde İslam Tasavvuru”, Din Bilimleri Araştırmalarına dair Konferanslar -II- Doğuda ve Batıda İslam Algısı-Tasavvurlar ve  Gerçekler-, Dokuz Eylül Üniversitesi Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü, İzmir 2012. ss.7-20.

128. “ Alevilik Dünü ve Bugünü” Semineri, 27 Ekim 2011, İzmir.

129. “ Maturidilikle İlgili Çalışmalarda Son Durum” Semineri, 28 Ekim 2011, İzmir İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlilerine.

130. “İslam Düşüncesi ve Mezhepler”, Almanya İslam Toplumu Milli Görüş Gençlik Teşkilatı Eğitim Birimi, 10-11 Aralık  2011 Köln-Almanya

131. Alevi-Bektashi Communities in The Ottoman Realm: Sources, Paradigms and Historiography ( Osmanlı Coğrafyasında Alevi-Bektaşi Toplulukları: Kaynaklar, Paradigmalar, Tarihyazıcılığı) Boğaziçi Üniversitesi 13-15 Aralık 2011. 

132. “İslam Düşüncesi ve Mezhepler”, Almanya İslam Toplumu Milli Görüş Gençlik Teşkilatı Eğitim Birimi, 02-03 Mart  2012 Köln-Almanya

133. Shiism and Politics: Clerical Leaders and Organization”, Princeton University The Department and Programme of Near Eastern Studies, 27-28 Nisan 2012 Princeton- ABD.

134. “İslam Düşüncesinde Din Söylemleri” Amerika’da Yaşayan Türk Akademisyenler Ribat Toplantısı,  25-28 Mayıs  2012 Maryland-ABD.

135. “Miraç Kandili ve Hicret Felsefesi”, Maryland Türk Kültür Merkezi, 16 Haziran  2012 Maryland- Washington DC.-ABD.

136. “İslam Düşüncesi ve Mezhepler”, Almanya İslam Toplumu Ulm Milli Görüş Gençlik Teşkilatı Eğitim Birimi, 10-11 Aralık  2012 Ulm-Almanya

137. “İslamın Bugünkü Meseleleri”, Denizli Türk Ocağı, 03.11.2012 Denizli Belediyesi Kültr Merkezi.

138. “Kerbela Vakası”, TRT Ankara Radyosu, 21.11.2012 Çarşamba 17.00-17.30

139. “Muharrem Ayı ve Kerbela”, Diyanet TV, 22.11.2012 Perşembe 20.00-21.30.

140. “Din ve Mezhepler”, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılarına Yönelik Seminer, 17 Ocak 2013, Bolu.

141. “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat”, Ehl-i Sünnet Paneli, 30 Mart 2013, Köln, Almanya.

142. “Günümüzde Şiî-Sünnî Çatışmasının Temel Dinamikleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, 10 Nisan 2013.

143. “İslam Dünyasının Sorunları”, Şiî-Sünnî İlişkileri Çalıştayı, Kum-Tahran, 30 Mayıs 2013-10 Haziran 2013, İran.

144. “Din ve Mezhepler”, TRT Okul, Okul’da Ramazan,  13.07.2013. 14.47-15.10

145. “Türkiye’de Kimlik Sorunu ve Mezhepler”, CHP İftar Yemeğinde Yapılan Konuşma, 25.07.2013. (Yeni Şafak’a bir cümle yansıdı. 27.07.2013.

146. “Ramazan ve Önemi”, Karadeniz Ereğli Belediyesi İftar Programı, 27.07.2013.

147. “Ramazan ve Kur’an”, Karadeniz Ereğli Belediyesi İftar Programı, 28.07.2013.

148. “İslam’ın Temel Amaçları” Konferansı  Karadeniz Ereğli Belediyesi İftar Programı Anfi Tiyatroda, 27.07.2013. 22.30-23.00

149. “Kur’an ve Önemi”, Karadeniz Ereğli Bağlı Mahallesi Camii’nde vaaz programı, 27.07.2013.

150. “Türklerde Din Anlayışı ve Maturidilik”, Safranbolu Maturidi Yesevi Otağı, Safranbolu. 22.09.2013.

160. “Yüzüncü Yılında İmam Hatip Liseleri Uluslar arası Sempozyumu”, 23-24 Kasım 2013.

161. “Öğretim Programı Hazırlama Çalıştayı”, Ataşaehir Öğretenevi, 25-27 Kasım 2013. (Din Öğretimi Genel Müdürlüğü)

162. “Alevilik-Bektaşilik Çalıştayı”, 07 Aralık 2013. Aydın Üniversitesi İstanbul.

163. “Kuran Kursu Öğreticileri ve Din Kültür Öğretmenleri Program Bilgilendirmesi” Tunceli 14-15 Aralık 2013.

164. “Alevilik”, Sorgunlular Derneği, Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi, 02.01.2014.

165. “Alevi-Bektaşilerin Sorunları ve Çözüm Önerilerine İlişkin Rapor Hazırlığı Çalıştayı”, (Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü, 22-23. 02. 2014.) Holiday Inn Otel, Ankara.

166. “ Alevilik Çalıştayı”, 14.02.2014 Türk Ocakları, Ankara

167. “Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi Temel Tartışmalar ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı”, Türk Ocakları Ankara 02 Şubat 2014.

168. “Türk Din Anlayışı ve Maturidilik”, Gaziantep Türk Ocakları Şubesi, 14 Mart 2014, Gaziantep 

169. “Din-Siyaset İlişkisi Sorunu”, Diyanet Emeklileri Derneği, 22 Mart 2014, Ankara.

170. “İslami Uyanıştan Mezhebi Uyanışa: Mezhep Merkezli Siyasete”,   Ortadoğu’da İslam Mezhepleri Çalıştayı 3-5 Nisan 2014, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Diyarbakır.

171. “İslam Düşüncesinde Akla İtibarının Yeniden Kazandırılması”, Konferans, Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, 05 Mayıs 2014.

172. “İslam Araştırmalarında Kaynak Kritiğinin Önemi”, Konferans, Muş Alparslan Üniversitesi Senato Salonu, 06 Mayıs 2014.

173. “İmam Maturidi ve Fikirleri”, Gönüllerde Birlik Vakfı, Ankara Hamamönü, 09 Mayıs 2014.

174. “Tarihsel Süreçte Selefilik”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ORSAM, 14 Mayıs 2014, Ankara

175. “Bu Günün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? (Sorunlar ve Çözümleri) Çalıştayı”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İSAV İşbirliği, 1-4 Haziran 2014, KOZAKLI/ NEVŞEHİR

176. “Türk Dini Düşüncesinde Maturidiliğin  Dünü, Bugünü ve Geleceği”, TEPAV Vakfı, Tepav Binası 3. Kat Toplantı Salonu, 01.09.2014 Ankara

177. “Orta Asya’da Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları”, el-Farabi Üniversitesi Şıgustanuy Fakülteti,  27.11.2014 Almatı/ Kazakistan, Saat: 10.00

178. “ İmam Maturidi ve Din Özgürlüğü”. Avrasya Araştırmaları Merkezi, 27.11.2014 Almaatı / Kazakistan Saaat: 15.00

179. “ Maturdilik- Selefilik ve Şii-Sünni İlişkileri” konularında  Kazakistan el-Farabi Üniversitesi Şıkustanuv Fakülteti Türkoloji Bölümü’de dersler verdim. 15-30 Kasım 2014. Almatı /Kazakistan

180. “ Ortadoğudaki Olaylarda Mezhebin Rolü”, Ahmet Yesevi Üniversitesi Konferans Salonu. 05.12.2014.

181.  “İslam ve Kadın”, 2000'li Yıllarda Kadın Olmak: İmkanlar, Meseleler ve Çözüm Yolları Paneli, 11 Mart 2015. Ahmet Yesevi Üniversitesi Konferans Salonu. Kazakistan TÜRKİSTAN

182. Türkiye-Orta Asya İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği, 19-23 Mart 2015, Bişkek/ Kırgızistan- Türkistan-Kentav/Kazakistan 2. İpek Yolu Konferansı (12. Adam Uluslararası Konferansı). (OTURUM BAŞKANI OLARAK KATILDIM)

183. “Türk Dünyasında İnanç Sorunları”,  Konferansı, Ankara Türk Oçağı Merkezi, 11.07.2015.

184. “Maturidilik ve Türk Dünyası”, 2. Maturidi Yesevi Otağı Kurultayı Açılış Konuşması, 31 Ağustos – 02 Eylül 2015. Safranbolu.

185. “Geçmişten Geleceğe Davet, Tebliğ ve İrşad Çalıştayı”, 14-15 Kasım 2015, Kızılcahamam, Ankara. Düzenleyen: ÖNDER

186. “Mezheplerin Doğuş Süreci”, Gönüllerde Birlik Vakfı, Ankara  24 Kasım 2015.

187. “Türklerde İslam Tasavvuru”, Türk Ocağı, Ankara, 18.11.2015

189. “Şiddet ve Terörü Din ve Mezheple meşrulaştırma Sorunu”, Terör Sarmalında Türkiye ve Dünya, Kamu-Sen, Ankara, 28.11.2015.

190. “ İslamın Hakikatı ve Mezhep Sorunu”, Kelam Çalıştayı, 27-28.11.2015 Ankara İlahiyat Akademisi.

191. “Maturidi Düşüncesinin Günümüz Sorunlarını Çözmedeki Rolü”, Kahramanmaraş Türk Ocağı, 04.12.2015.

192. “Maturidilik ve Günümü Açısından Önemi”, Genç Akademisyenler Derneği, Ankara, 05.12.2015.

193.”Selefilik ve Radikal Akımlar”, ENTELEKTÜEL SOHBET Köln DİTİB, ALMANYA 13.12.2015.

194. “İslam’da Cihad Anlayışı ve Radikal AKımlar”, Gelsenkirchen Horst Camiinde Konferans, ALMANYA 19.12.2015.

195. “İslam’da Cihad Anlayışı ve Radikal Akımlar” Konferans, Bielefeld DİTİB Merkez Camii, ALMANYA 20.12.2015.

196. “Maturidilik ve Eşariliğin Güncellenmesi Sorunu”, Akademisyenler Birliği, 08.01.2016 Ankara

197. 14-28 Şubat 2016 tarihleri arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde alanında dersler vermek üzere Misafir öğretim üyesi olarak  bulundu. Türkistan-Kazakistan

198. “İslam Dünyasında Mezhepçilik Sorunu”, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Konferans Salonu, Türkistan Kazakistan,  19.02.2016.

199. “Sovyet Sonrası Dönemde Türk Topluluklarında Üç Tarzı Dindarlık”, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Merkezi, Almatı- Kazakistan,  26.02.2016.

200.  “Ahlak ve Hukuk” Fıkıh Çalıştayı, Tartışmacı,  19 Mart 2016,  Ankara İlahiyat Akademisi, ANKARA.

201. “Dışlayıcı Yaklaşımlar Oturumu (VI. Oturum)” Oturum Başkanı, ve “Değerlendirme ve Kapanış Oturumu”, Değerlendirmeci Olarak,  Rahmet ve Çatışma Bağlamında İslam Mezhepleri Sempozyumu, 25-27 Mart 2016, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Karaman.

202. “Dini Referans Alan Radikal Örgütler Çalıştayı”, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 06.04.2016

203. “İslam Dünyasında Mezhepçilik Sorunu”, Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Öğrencileri Derneği,  Hacıbayram, Ankara 05.04.2016.

204. İslamofobia, Mezhep çatışmaları ve İslam İşbirliği Konferansı Teşkilatı Toplantısı Kararlarının Değerlendirilmesi”, TRT AVAZ, Panorama Programı, Abdullah Koltuk, Saat: 11.30. 15.04.2016.

205. “Mezhepler, Şiilik, Selefilik, Maturidilik ve Eşarilik” programı, MUSAB Aachen II. UNIYES (Aachen Teknik Üniversitesi Öğrencileri), 29 Nisan-01 Mayıs 2016, Aachen/ Köln/ ALMANYA.

206.  “Maturidilik ve Türkiyeni Gündemine Oturması”, İhtimal Dergisi Bürosu, 21 Haziran 2016. Maltepe/ANKARA –İftar Sohbeti.

207. Yasemin Yılmaz, Geçmişten Geleceğe Geleneksel Türk Sanatları Sergisi, TBMM Mustafa Necati Kültür Evi, Mithatpaşa Caddesi No: 35. ( Maturidi Minyatürü dolayısıyla katıldım.

208. 3-4 Ağustos 2016 tarihlerinde Ankara’da bir Olağanüstü Din Şûrası, Bilkent Otel, ANKARA 2016

209. “Mezhepler ve Mezhepçilik”, İslam Dünyasında Temel Sorunlar (Şiddet, Mezhepçilik Ve Darbeler)  23-28 Ağustos 2016 Anadolu Eğitim Ve Davet Gönüllüleri Platformu 11. Anadolu Buluşmaları Sempozyumu, 25 Ağustos 2016. Kızılcahamam/Ankara.

210. “Sovyet Sonrası Dönemde Türk Cumhuriyetlerinde Üç Tarz-ı Dindarlık”, Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türk Dünyası, 1 Ekim 2016, Milli Kütüphane Konferans Salonu, Ankara 2016. Düz.: Türk Ocakaları.

211.“Mehdilik Tipolojileri”, Kurtarıcı Fikri Mesih ve Mehdi İnancı Çalıştayı, KURAMER, İSAM KONFERANS SALONU, İstanbul 22 Ekim 2016.

212. “İslam Düşüncesinde Tarihsel Din Söylemleri” Paneli, 4 Kasım 2016, Samsun.

213. “İslam Düşüncesinde Mehdilik Sorunu”, Gönüllerde Birlik Vakfı, 09.11.2016 Ankara

214. “Mehdilik Tipolojileri”, Kelam Anabilim Dalı Toplantıları, 16.11.2016, Ankara

215. “Ahmet Yesevi’nin Din Anlayışı”, 2016 Unesco Ahmet Yesevi Yılı Paneli, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu, Kütahya , 27.12.2016.

216. “İmam Maturidi’nin Görüşlerinin Geçmişte ve Günümüzdeki Önemi”, İmam Maturidi ve Maturidiliğin Oluşum Süreci Paneli, Adapazarı Kültür Merkezi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi,  Sakarya 29.12.2016.

217. “Temel Kavramlar: Mezhep ve Mezhep Anlayışımız”, Üniversite Öğrencilerine Ders, Türk Ocakları Genel Merkezi, Balgat. 24.12.2016.

218. “Selefi Sufi Kutuplaşmaları ve Uluslararası Siyasete Yansımaları”, Hacıbayram Mihvak İdare Merkezi Binası, 03.01.2017.

219. “Mezhepçilik ve Türk Dünyası Üzerindeki Olumsuz Etkileri”, Türkmeneli TV. Sunucu: Hasan ONAT, 05.01.2017

 1. KATILDIĞI YURTİÇİ PROJELER VE RAPORLAR
 1. Kur’an Belgeseli, Ankara 2004-2005 (TRT ile birlikte)
 2. 2000’li Yıllarda Türkiye’de Din Öğretimi Projesi, Ankara 2001. ( Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile birlikte)
 3. Lise Din Kültürü Ahlak Bilgisi Programı Hazırlama Komisyonu, 2004-2005. ( Ankara Nisan 2005’te Onaylandı)
 4. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programları  Hazırlama Komisyonu, 2005. ( Ankara 2005)
 5. İmam Hatip Lisesi Programlarını Yenileme Projesi, 2007-2008
 6. Türkiye’de Misyonerliğin Önüne Geçmenin Yolları: Maturidilik Kimliği, ASAM ile birlikte Ankara 2005.
 7. Diyanet Vakfını Yeniden Yapılandırma Projesi, Ankara 2004.
 8. Türkiye’de Din Öğretimine İlişkin Perspektifler ve Öneriler, 22-23 Eylül 2007. (Çalıştay Raporu)
 9. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam Hatip Programlarını Tanıtım Projesi   2008-2010

10. “Hollanda’da Din Eğitim-Öğretiminin Eğitim Sistemindeki Yeri ve Kullanılan Teknolojiler”  Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 16 Mayıs-30 Mayıs 2010

11. “Karahanlılar Döneminde Din, Kültür ve Medniyet “, Kazakistan Türk Ajansı 2014.

 

 

 

 

 

 1. KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI
  1. İslam ve Mezhepler, TRT Ramazan Sahur Programları  ( Ankara 2000) ( DİB yayın dairesi)
  2. İslam ve Barış, TRT Diyanet İftar Programı ( Ankara 2003) ( DİB yayın dairesi)
  3. İslam ve Mezhepler, TRT Diyanet Saati ( Ankara 2002) ( DİB yayın dairesi)
  4. İslam Düşüncesinde İman Anlayışları, TRT Diyanet Saati ( Ankara 2002) ( DİB’ğı yayın dairesi)
  5. İslam Düşüncesinde Akılcı-Hadari Din Anlayışı, TRT Diyanet Saati ( Ankara 2002) ( DİB’ğı yayın dairesi)
  6. “Ramazan Orucu ve Bireysel Etkileri”, TRT Diyanet İftar Programı ( Ankara 2003)
  7. Orucun Toplumsal Faydaları, TRT Diyanet İftar Programı ( Ankara 2003)
  8. Orucun Birey Üzerindeki Psikolojik  Etkileri, TRT Diyanet İftar Saati ( Ankara 2004)
  9. Orucun Toplumsal Faydaları, TRT Diyanet İftar saati ( Ankara 2004)

10. Din  Dersleri ve Kitaplarında  Alevilik Tartışması, NTV Ankara 2004.

11. Hak Mezhep Sapık Mezhep Tartışması, KANAL 7 Ankara   2003.

12. Alevilik-Bektaşilik, TRT Düşünce İklimi 09 Mart 2005

13. Alevilik-Bektaşilik, TRT Büyüteç Programı 17  Mart 2005.

14. Maturidi ve Maturidilik.  KANAL A. ANKARA.  (Eylül 2005. üç hafta süreyle üç ayrı program)

15. Kerbela ve Hz. Hüseyin. TRT Diyanet Saati Ankara. 04.02.2006

16. Laiklik ve Din Öğretimi, KANAL A. Ankara Nisan 2007 (?)

17. Yeni Anayasa Taslağı ve Din Eğitim Öğretimi. NTV Yakın Takip Programı. 20.09.2007. Saat: 15.15.

18. “ Türk Dünyasında Oruç ve Ramazanlar, Maturidi’nin Temel Görüşleri”, ATA TV Sabır ve Şükür Ramazan Sahur Programı. 30.09.2007. Cumartesini Pazara bağlayan gece

19. “Arupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı, Alevilik ve Din Dersleri Sorunu”, Tarafsız Bölge Ahmet Hakan’ın programı, CNN televizyonu, 16 EKİM 2007

20. “Türk Kimliği ve Türklerin Müslüman Oluşu”, ATA TV Kökler ve Değerler Programı 07.02. 2008 tarihinde Saat: 11.30 Prof.Dr. Hasan Onat’ın programına katıldım.

21.“Alevilik ”, Kökler ve Değerler Programı ATA TV 14.02. 2008 tarihinde Saat: 11.30 Prof.Dr. Hasan Onat’ın programına katıldım.

 1. “ Danıştay 8. Dairesinin Alevilikle ilgili kararı tartışması”, NTV Haber Merkezi,  04.03.2008 tarihinde Saat: 17.00’de . Oğuz Haksever’in programı

23. “Türkiye’de Din Eğitim ve Öğretimi”, Kökler ve Değerler Programı, ATA TV. 06.03. 2008 ( Prof.Dr. Hasan Bey’in Programı, Recai Doğan’la birlikte)

24. “İslam Düşüncesinde Hanefi-Maturidi Düşünce Geleneği”,  Kökler ve Değerler Programı, ATA TV. 01.05. 2008 (Hasan Bey’in Programı Şaban Ali Düzgün ile birlikte)

25. “ Mezhepler ve Din Anlayışları”, TÜRKMENELİ TV. 24.06.2008

26. “ Türklerin İslamlaşmasında Mezheplerin Rolü”,  ATA TV. 30.10.2008

27. “Kerbela, Muharrem ve Alevilik”, TRT için çekim yapıldı. 22.11.2008 (7 Ocak 2009’da yayımlanmak üzere bazı konularda uzman görüşü alındı)

28. “ Hac”, “Mezhepler”, “Peygamberleri İman” ve “Kur’an’da Peygamberler”, adıyla Türkiye’nin sesine Recep Kılıç’la birlikte 4 ayrı program yapıldı. (Aralık 2008 yılında yayımlanmak üzere)

29. “Alevilik”, TRT 1 TAYFUN TALİPOĞLU’NUN PROGRAMI 05.01.2009 Saat: 23.00

30. Din Öğretimi ve Alevilik”, ATA TV. 08.01.2009  Saat: 21.30-23.30 (Hasan ONAT’ın Kökler ve Değerler programına Cemal Tosun Bey’le birlikte katıldık.

31. “Alevilik, Cemevleri, Diyanet ve Din Öğretimi”, 15.01.2009 ( Dini araştırmalar için Söyleşi I)

32. “Alevilik, Cemevleri, Diyanet ve Din Öğretimi”, 15.01.2009 ( Dini araştırmalar için Söyleşi II) (Tuğrul tarafından kaydedildi. Ayrıca ben MP’e kaydettim.

33. “ANTALYA 3. idari mahkemenin Kararı: Din Dersini öğrenci lehinde yürütmesinin durdurulması”. ATA TV,  24.02.2009 13.00 HABER BÜLTENİ Programında 

34. “Türkiye’nin Dini Sorunları ve Çözüm Yolları”, ATA TV,  26.02.2009 HASAN ONAT’IN yönettiği Kökler ve Değerler programı Saat: 21.20-23.30

35.“Din ve Din Anlayışları”, HALK TV,  HASAN ONAT’IN yönettiği Kökler ve Değerler programı14.09. 2009 Saat: 22.00- 23.00 Pazartesi

36. “Kadir Gecesi ve Kur’an”, HALK TV, .15.09. 2009. HASAN ONAT’IN yönettiği Kökler ve Değerler programı Saat: 22.00-23.00

37. “İlköğretim ve Ortaöğretimde Din Eğitimi”, TRT KANAL 3 (GAP), 10.09.2009. Recai Doğan ile birlikte Saat. 10.00-11.10 CUMA

38.“Alevilik Çalıştayları” 03.02.2010 Çarşamba Saat: 20.00-22.00 Balçiçek Pamir’in yönettiği HABERTÜRK Karşıt Görüş programı Katılanlar: Reha Çamuroğlu, Süleyman Bayraktar, Ali Balkız, Sönmez Kutlu

39.“Alevilik Tartışması” 15.12.2010 Çarşamba Saat: 21.00-24.00 Balçiçek İlter’in yönettiği HABERTÜRK Karşıt Görüş programı Katılanlar: Ali Murat Irat, Murtaza Demir, Niyazi Öktem, Erol Mütercimler, Sönmez Kutlu

40. “Ortadoğu’da Mezhep Çatışmaları”, KANAL A 31.03. 2011 12.30 Heberlerinde 15 Dakika Canlı Yayın.

41.“Muharrem Ayı ve Kerbela”, Diyanet TV, 22.11.2012 Perşembe 20.00-21.30.

42. “İslam ve Mezhepler”, TRT OKUL’da Ramazan Programı, 13.07.2013 Cumartesi, 14.50-15.12.

43.“Laiklik, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiyede Cemaatler”, Kazakistan TV, 29 Nisan 2014 (e-Islam Ustınadı)

44. “Mezhep Taassubu”, Diyanet TV, 20.06.2014 Perşembe 22.00-24.00.

45. “Orhun’dan Malazgirt’e Kutlu Yürüyüş” adlı belgesel. 31.01.2015 Cumartesi 12.50. (Kırgızistan ve Özbekistan kısmı (TRT AVAZ); Özbekistan/Türbeler Kısmı, 7 Şubat 2015; 38.57; Türkistan/Hoca Ahmet Yesevi, 17 Ocak 2015, 32.27 dakika

46. “Türk Kültürü ve Dilinin Gelişme Süreci ve Türkiye ile Kazakistan İlişkileri”, KAZAK TV, 24 Kasım 2014 tarihinde al-Farabi Üniversitesi ŞIGISTANU Fakültesi’nde çekim yapıldı. Aralık ayının başlarında Pazartesi Saat: 08.00’de yayımlandı.

47. “Kubadan Süleymaniyeye”, TRT AVAZ, Kazakistan, Türkistan, Mayıs ayı 2015.

48. “Türk Dünyasının Dini Sorunları”, TRT AVAZ, Kazakistan, Türkistan, Mayıs Ayı, 2015.

49.“İslam ve Mezhepler 1”, İslam ve Hayat, Sunan: Hasan Onat, Türkmeneli TV, 30.07.2015

50.“İslam ve Mezhepler 2”, İslam ve Hayat, Sunan: Hasan Onat, Türkmeneli TV, 06.08.2015

51.“ Türk Düşünce Geleneği”, TRT AVAZ, Ankara, 24.11.2015  Erdinç Yazıcı, Düşünce Avazı Programı, Süleyman Hayri Bolay ile Birlikte.

52.“İslam’da mezheplerin Doğuşu ve Mezhep Çatışmaları”, 05 Ocak 2016 Yeni Bakışlar Programı, Program Yapımcısı: Nevzat Çiçek, Habertürk İstanbul.

53. “İslamofobia, Mezhep çatışmaları ve İslam İşbirliği Konferansı Teşkilatı Toplantısı Kararlarının Değerlendirilmesi”, TRT AVAZ, Panorama Programı, Abdullah Koltuk, Saat: 11.30. 15.04.2016.

54.“ Ahlak-İbadet İlişkisi”, İslam ve Hayat, Sunan: Hasan Onat, TÜRKMENELİ TV. 14.06.2016

55.“İslam ve Değerler”, İslam ve Hayat, Sunan: Hasan Onat, TÜRKMENELİ TV. 21.06.2016

56.“Muharrem ve Kerbela”, Diyanet TV. 07.10.2016

57. “İslam nedir? Ne değildir”, Diyanet TV Akıl Çıkmazı, 18.10.2016 Şaban Ali Düzgün ile birlikte

58. “Din, Toplum, İlahiyat”,  “Gençlik İlahiyat” Programı, Mustafa Cihad moderatörlüğünde, Diyanet TV. 18 Ekim 2016 TRABZON Yayın Tarihi 19.11.2016

59. “Türkiye’de İlahiyat Eğitimi ve Sorunları”, Diyanet TV Akıl Çıkmazı, 29.10.2016. Cemal Tosun ile birlikte Yayın Tarihi 22.11.2016

60.“Din Dili”, Diyanet TV, 31 Ekim 2016. Canlı Yayın Mustafa Tekin

 1. KATILDIĞI RADYO PROGRAMLARI
  1. Şubat 2008. Din ve Dünya. Prof.Dr. Recep KILIC’ın programı. TRT, 5 ayrı program, 5 ayrı program
  2. Haziran (?) 2008 DİN, BİLİM, AKIL. Prof.Dr. Hasan ONAT’ın programı. TRT, 5 program.
  3. Ağustos 2009 Din ve Dünya. Prof.Dr. Recep KILIC’ın programı. TRT, 5 ayrı program. (Zekat, Ahlak toplumu, Hz. Muhammed ve Barış, Ahirete İman, Bireysel Sorumluluk)
  4. Kasım 2009. DİN, BİLİM, AKIL. Prof.Dr. Hasan ONAT’ın programı. TRT, 5 program. (Mezhep Din İlişkisi, İmam Maturidi, Ahmed Yesevi’nin ahlak merkezli din anlayışı, Maturidi’de Diyanet Siyaset ayrımı, Maturidi ve Akıl)
  5. Ocak 2010 Din ve Dünya programı 4 program Şubat 2010’da yayımlanmak üzere ( İslam’da dini şahsiyetler/Kader İnancı/ İnanç esasları/Kur’an ve yorumu Kaydettim)
  6. “Alevilik Çalıştayları”, TRT Türkiye’nin Sesi radyosu canlı yayın  10 Şubat 2010.
  7. “İslam Düşüncesinde Mezhepler”, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu, Kamil Çakın’ın sunduğu Canlı Yayın 28. 01.2011 Ankara Saat: 10.00-11.00
  8. “Muharrem Ayı ve Kerbela”, Radyo1 21.12.2012.  ANKARA
  9. "Orta Doğu'da Mezhepler", TRT 1 Radyo, 14.08.2014  10.00-12.00.

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam119
Toplam Ziyaret935899
Yeni Çıkan Eserler


İnsani ve Ahlaki Değerler
Prof. Dr. Sönmez Kutlu


İmam Maturidi ve Maturidilik
(Özbek Türkçesi)
Prof. Dr. Sönmez Kutlu


 Türk Müslümanlığı Üzerine Yazılar


Güncel Dini- Siyasi Meseleler Üzerine YazılarSelefiliğin Fikri Arkaplanı