• Prof. Dr. Sönmez Kutlu
    • Prof. Dr. Sönmez Kutlu

Üyelik Girişi
Başlıklar
Site Haritası

Kitap, Makale ve Vak'a Takdimleri


1.    Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyumu’na sunulan müzakere metni (28-30 Mart 2001-İstanbul), Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası  Sempozyum Bildiri ve Tartışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara-2003, 513-515 ss.; 585- 589 ss. (*)
2.    Küreselleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu’na sunulan müzakere metni ( 09-11 Kasım 2001-İstanbul), Küreselleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye, Ensâr Neşriyat Yayınları, İstanbul 2002, 211-217 ss. (*)
3.    İslam’ın Anlaşılmasında Sünnet’in Yeri ve Değeri Sempozyumu’na  sunulan (Hadis Anlayışımız Üzerine) müzakere metni (01-03 Haziran 2001-Ankara), 1-4 ss. ( Diyanet Vakfı tarafından Yayımlanacak). (*)
4.    Yaygın Din Öğretiminin Problemleri Sempozyumu’na  sunulan ( Alevi Köylerinde Görev Yapan İmamların Problemleri) müzakere metni (28-29 Mayıs 2002-Kayseri), 1-10 ss. ( E.Ü. İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanacak). (*)
5.    2000. Yılında Hıristiyanlık ( Dünü, Bugünü ve Geleceği) Sempozyumu’na sunulan müzakere metni ( 09-10 Haziran 2001-Ankara), Dinler Tarihi Araştırmaları-III,  Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara 2002, 435-446 ss. (*)
6.    “Kerrâmiyye”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, Cilt: 25, 294-296 ss. (*)
7.    “Din Öğretiminde  Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyumu”, AÜİFD., Cilt: XLIII, Sayı:1(2002), 301-322 ss. (*)
8.    “ Din Anlayışında Farklılaşmalar ve Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik Üzerine Söyleşi”, Diyanet Aylık Dergisi, Sayı: 147(Mart 2003), 5-11 ss.  (*)
9.    “ Mürcie ”, 1-26 ss. (T.D.V. İslâm Ansiklopedisi’nde yayımlanacak). (*)
10.    “Muhammed b. Kerrâm”, 1-3 ss. (T.D.V. İslâm Ansiklopedisi’nde yayımlanacak).  (*)
11.     “ Ali b. Osman el-Oşi Cönünde (Ali b. Osman el-Oşî Üzerine)”, Ala-Too Curnalı, Atayın Cıgarılışı (Özel Sayı), Bişkek 2000, 78-86 ss. ( Kırgızca) (*)
12.    " Hivâr mea'd-Doktor Hasan Hanefî ani'l-Harekâti'l-İslamiyye  ",  ve çevirisi " İslâmî Hareketler Üzerine Prof. Dr.  Hasan Hanefî İle Bir Söyleşi "  Kahire 1993. (Yayımlanmadı)
13.     Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet Sempozyumuna Sunulan müzakere metni ( 03-05 Aralık 2004 İstanbul) (İSAV vakfı tarafından yayımlanacaktır.)
14.     Günümüz Dünyasında Müslümanlar- VIII. Kur’an Sempozyumuna Sunulan müzakere metni ( 14-15 Mayıs 2005 Yozgat) ( Fecr Yayınevi tarafından yayımlanacak)
15.     “İnsan Onuru”nun İslam ve Hrıstiyan Geleneklerindeki Temelleri (Bilimsel Toplantı Programı)” (3-4 Ekim 2005 Ankara) Alman Akadimisyenler ve A.Ü. İlahiyat Fakültesi İşbirliğiyle düzenlendi)
16.     Alevilik Üzerine Yapılan Araştırmalar ve Sorunları, “Uluslar arası Bektaşilik-Alevilik Sempozyumu I”, 28-30 Eylül 2005, İsparta.
17.     İslam ve Hristiyan Geleneklerinde Yönetim Erkinin Teolojik Temelleri Konferansı. (19-20 Mayıs 2006 Münih-Almanya)
18.     “ Medeniyetler, Din, İnsanlığa Karşı Suçlar, Soykırım, Terör -Tartışma ve Sentez-” adlı panele sunum yapıldı. ASAM Stratejik Öngörü-2003 Cumhuriyetin 100. Yılında Dünya ve Türkiye, (09-13 Ekim 2006 Ankara)
19.     “Değerlendirme Oturumunda Değerlendirmeci”, Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi Uluslar arası Sempozyumu (17-19 Kasım 2006)
20.    “Mürcie”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. XXXII, 41-45, İstanbul 2006.
21.    “Kökencilik Konulu Söyleşi”, İslamiyât Dergisi (2007), c. X, sayı: 1, 171-179.
22.    “Yönetim Erkinin Teolojik Temelleri Sempozyumu”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2006), c. XLVII, s. 1, 265-277.
23.     “ Yeni Anayasa Taslağı ve Din Dersleri Üzerine Söyleşisi”, Türk Yurdu, Ekim 2007.
24.     “Çorum Aleviliği” Oturumunda müzakereci,  Tarihte Çorum Sempozyumu  23-25. Kasım  2007
25.     “ Türkler, İslam  ve Hanefilik”, Sesleniş Dergisi (Çorum Müftülüğü Dergisi), yıl: 3, sayı: 11 (2008), 8-16 ss.
26.     “ İmam Maturidi Söyleşisi I”, Vatanbir Dergisi, 2(2008), 38-43 ss. (İsmet Anlı)
27.     “Din eğitim ve Öğretimi Birbirine Karıştırılmakta”, DKAB Bakış Dergisi, Yıl:1, sayı: 3 ( Ekim-Kasım-Aralık 2007), 24-28 ss. (Mahmut Balcı)
28.     “ Yeni Dünya Düzeni Karşısında Alternatif bir İslam Medeniyeti Mümkün mü?”, Sancak Dergisi, 2008
29.    “ İmam Maturidi Söyleşisi II”, Vatanbir Dergisi,  4 (2008) 16-22 ss.(İsmet Anlı)
30.     “İslam’da Barış”, Sesleniş Dergisi (Çorum Müftülüğü Dergisi), yıl: 3, sayı: 12 (2008), 8-11 ss.
31.    “Ebû Hanife ve Din Anlayışı”, Akşam Gazetesi 05.09.2009 Cumartesi
32.    “İmam Maturidî ve Din Anlayışı”, Akşam Gazetesi 23.08.2009 Pazar
33.    “Ahmet Yesevî ve Din Anlayışı”, Akşam Gazetesi 13.09.2009 Pazar
34.    “Din ve Kimlik” konulu oturuma sunulan müzakere metni (Günümüz Türkiyesi’nde İslam Uluslar arası Sempozyumu 8-9 Ekim 2009 Kayseri.


Yorumlar - Yorum Yaz