• Prof. Dr. Sönmez Kutlu
    • Prof. Dr. Sönmez Kutlu

Üyelik Girişi
Başlıklar
Site Haritası

ALEVİLİK OKUMA LİSTESİ

Günümüzde en çok tartışılan konulardan birisi Aleviliktir. Ancak bu konuda sağlıklı bilgiye ulaşabilmek oldukça zordur. Her önüne gelen bu konuda makale veya eser yazmak yoluyla kapital üretmeye çalışmaktadır. Üreülen bilgiler, büyük bir kirlenmeye sebep olmuştur. Aşagıdaki eserler, bilimsel niteliğe sahip veya kısmen sahip güvenilir eserlerdir.
 
 
    KONUYLA İLGİLİ OKUNACAK TEMEL MAKALE VE KİTAPLAR

1.    Köprülü, M. Fuad, " Bektaşiligin Menşe'leri", Türk Yurdu, sayı: 7, 1341(1925).
2.    Yörükan, Yusuf Ziya, "Anadolu'da Alevi köyleri ve Bunların İtikadları ve adetleri", Hayat Mecmuası, c.3, sayı:56, İstanbul 1927.
3.    Baha Said, İttihad-Terakkinin Alevilik Bektaşilik Araştırması, nşr. Nejat Birdoğan, İstanbul 1994.
4.    Fuat Köprülü, Yesevilik ve Bektaşilik Maddeleri, İslam Ansiklopedisi.
5.    Ahmet Yaşar Ocak, Alevi ve Bektaşilik Maddeleri, TDV.İslam Ansiklopedisi
6.    Refik, Ahmet, Onaltıncı Asırda Rafizilik ve Bektaşilik,  Muallim Ahmet Halit Kütüphanesi, İstanbul 1932. (Mehmet Yaman tarafında sadeleştirilerek 1994 yılında  yeniden yayınlandı.)
7.    Barkan , Ömer Lütfi, Osmanlı İmparatorluğunda Bir  İskan  ve kolonizasyon metodu olarak Vakıflar ve Temlikler I: İstila devirlerinin Kolonnizatör Türk dervişleri ve  zaviyeler",   Vakıflar Dergisi V, (1942), s.279-386. ( İktisat Fakültesi Mecmuası, C.XV, No:1-4, İstanbul 1954)
8.    Eröz , Mehmet, Türkiyede Alevilik ve Bektaşilik , İstanbul 1977; 2. baskı: Ankara 1990,
9.    Fığlalı, Ethem Ruhi,  Türkiye'de  Alevilik Bektaşilik,  İstanbul  1990.
10.    Yörükan, Yusuf Ziya, "Anadolu'da Alevi köyleri ve Bunların İtikadları ve adetleri", Hayat Mecmuası, c.3, sayı:56, İstanbul 1927.
11.    Melikof, Sayar İrene. Uyur-İdik Uyardılar Alevilik Bektaşilik Araştırmaları, Çvr,Turan Alptekin, İstanbul 1993.
12.    Melikoff, I, Hacı Bektaş: Efsaneden Gerçeğe, İstanbul 1998.
13.    Üzüm, İlyas, Kültürel Kaynaklarına Göre Alevilik, İstanbul 2002.
14.    Ali Yaman, Alevilik-Bektaşilik Bibliyografyası, Mannheim 1998. Bu eserin son bölümü Arapça ve Osmanlıca Alevilik ve Bektaşilikle ilgili Yazmalar ve basılı eserlerin listesi.
15.    Yörükân, Yusuf Ziya,  Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, haz. Turhan Yörükân, Ankara 1998.
16.    I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri ( 22-24 Ekim – 1998) yay. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, Ankara 1999.
17.    Üzüm, İlyas, " Kendi Yazarlarına Göre Alevilik Bektaşilik ", Türkiye Günlüğü, 42(1996), Eylül Ekim, s. 54-73.
18.    Ocak, Ahmet Yaşar, “ Türk Heteredoksi Tarihinde “ Zindîk”-Hâricî”-“Râfizî” “Mülhid” ve “ Ehl-i Bid’at” Terimlerine Dair Bazı Düşünceler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, 12 (1981-1982), İstanbul 1982, s. 507-520.
19.    Ocak, A.Y., Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15-17 Yüzyıllar), İstanbul 1998.
20.    Hacı Bektaş Veli Aaraştırma Dergisi, (Önemli Makaleler Yayımlanmakta)
21.    Günümzde Alevilik ve Bektaşilik, ( Panel: 22.02.1992., Ankara), Ankara 1995.
22.    Ocak , A.Yaşar, Alevilik ve Bektaşilik Hakkındaki son yayınlar üzerinde genel bir bakış ve bazı gerçekler, I,Tarih ve Toplum  no:91 , (Temmuz 1991), s. 20-25; II,Tarih ve Toplum no:92  (Ağustos 1991).s.115-126.
23.    Arabacı, Fazlı, Aleviliğin ve Sünniliğin Sosyolojik Boyutu, Samsun 2000.
24.    Öztürk,  Yaşar Nuri.  Tarih Boyunca Bektaşilik,  İstanbul   1990.
25.    Eğri, Osman, Bektaşilikte Tasavvufi Eğitim, İstanbul 2001.
26.    Türkdoğan, Orhan, Alevî Bektaşi Kimliği, İstanbul 1995.
27.    Kutlu, Sönmez, “Alevilik-Bektaşiliğin Diyanet’te Temsil Sorunu”, İslamiyat, cilt:4, sayı: 1, Ocak-Mart 2001, 21-41.
28.    Kutlu, Sönmez, Alevilik Bektaşiliğin Dini Statüsü, İslamiyet Dergisi, Aleviliğin Teolojisi sayısı. Ayrıca www.sonmezkutlu.net
29.    Atalay, Besim,   Bektaşilik ve Edebiyatı,  İstanbul   1922; 1340 / 1924; 1991. (İlahiyat ktp: 297.62/Ata. )
30.    Oytan, M.Tevfik, Bektaşeliğin  İç yüzü, cilt I, İstanbul 1955 (4:baskı) ; cilt II, İstanbul 1956(2.baskı); 6.baskı, iki cilt İstanbul 1970. ( İlahiyat ktp.: 297.75/Oyt.b.)
31.    Noyan, Bedri,  Bütün Yönleriyle Bektaşilik ve Alevilik, Ardıç Yayınları, VII cilt, Ankara 1999-2002)
32.    Derviş Çeyizi, Kültür Bakanlığı
33.    Ünal, Bülent, Türkiye’de Günümüz Aleviliği Üzerine Bir Araştırma,  İzmir 2001.
34.    Aleviliğin Teolojisi, İslamiyat Dergisi.
35.    Kutlu, Sönmez, Alevilik Bektaşilik Yazıları, Ankara Okulu, Ankara 2006.
36. Fuat Bozkurt, Buyruk.
37. Sefer Aytekin Buyruk.
38. Mehmet Yaman, Şeyh Safi Buyruğu.
39. Hacı Bektaş Veli, Makalat.haz. Abdurrahman Güzel.
40. Kayusuz Abdal, Sarayname, haz. Abdurrahman Güzel.
41. Seyyid Gaybî, Fütüvvetname
42. Saffet Sarıkaya, XIII-XVI. Yüzyıllarda Anadolu'da Fütüvvetnamelere Göre Dini İnanç Motifleri.
43. Şeyh Safiyüddin el-Erdebili, Makâlât ( Yelh Safi Buyruğu), Thk.: Sönmez Kutlu-Nizamettin Parlak, İstanbul 2008.
 

Yorumlar - Yorum Yaz