• Prof. Dr. Sönmez Kutlu
    • Prof. Dr. Sönmez Kutlu
Üyelik Girişi
Başlıklar
Site Haritası

Makaleler

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
İlk Mürciî Metinler ve Kitâbü’l-İrcâ, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, cilt: XXXVII, s. 317-331
Türkçe [D00001]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
İlk Mürciî Metinler : İrca Kasidesi (I) ve İrca Kasidesi (II), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: XXXIX, s. 239-252
Türkçe [D00001]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Kırgız Türklerinde Nevruz Kutlamaları, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2001, cilt: VII, sayı: 17, s. 181-188
Türkçe [D01093]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Sovyet Sonrası Dönemde Türkistan’da Misyoloji ve İnkültürasyon (Kırgızistan Örneği), Dinler Tarihi Araştırmaları III: 2000. Yılında Hıristiyanlık (Dünü Bugünü ve Geleceği), 2002, s. 435-446
Türkçe [D120973]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Mürcie Mezhebi: Doğuşu, Fikirleri, Edebiyatı ve İslâm Düşüncesine Katkıları, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, cilt: I, sayı: 1, s. 168-210
Türkçe [D02476]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Bilinmeyen Yönleriyle Türk Din Bilgini: İmâm Mâturîdî, Dinî Araştırmalar, 2003, cilt: V, sayı: 15, s. 5-28
Türkçe [D01949]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
İslâm Mezhepleri Tarihinde Usûl Sorunu, İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 1, 2005, s. 391-440
Türkçe [D145368]

 

 

Kutlu, Sönmez
Dini Akımların İslâm’ı Tebliğ Yöntemlerine Eleştirel Bir Yaklaşım, Demokrasi Platformu [Türkiye’de Tarikatlar ve Cemaatler - II], 2006, cilt: II, sayı: 7, s. 159-172
Türkçe []

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Tebliğle İlgili Mevcut Organizasyonların Değerlendirilmesi, Kutlu Doğum 2003: İslam’ın Güncel Sunumu, 2006, s. 143-155
Türkçe [D165414]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Hz. Peygamber’i Anlamada Tarihsel Muhammed İle Menkabevi Muhammed’i Birbirinden Ayırmanın Önemi, Hz. Muhammed ve evrensel mesajı sempozyumu, 20-22 Nisan 2007 [İslami İlimler Dergisi Yayınları], 2007, s. 33-46
Türkçe [D174142]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Kırgızistan’da Ramazan ve dini bayramlar, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2007, sayı: 42, s. 137-164
Türkçe [D01093]

 

 

 

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Tarihsel Süreçte Aleviliğin Yazılı Kaynaklarında Yapılan Metin Tahrifâtı: Safvetu’s-Safâ’nın Türkçe Çevirileri Örneklemi Üzerinden, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2007, cilt: VIII, sayı: 20 [Mevlânâ’ya Armağan Sayısı], s. 21-32
Türkçe [D02193]

 

PDF  

 

KUTLU, Sönmez
Ehl-i Sünnet Siyaset Anlayışının Dinî Temellerinin Sorgulanması, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2008, cilt: I, sayı: 1, s. 7-26
Türkçe [G00004]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Laik Örgün Eğitim Sisteminde Doktrin Merkezli Çoğulcu Din Eğitimi Mümkün Mü?, Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı, 29-30 Mayıs 2009 Eğirdir/Isparta, Bildiriler ve Tartışmalar, 2009, s. 99-112
Türkçe [D154934]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslamiçi Dini Gruplarla (Mezhep ve Tarikatlar) İlişkileri, Dinî Araştırmalar, 2009, cilt: XII, sayı: 33, s. 107-128
Türkçe [D01949]

PDF  

 

KUTLU, Sönmez
Mâturîdî Akılcılığı ve Günümüz Sorunlarını Çözmeye Katkısı, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2009, cilt: II, sayı: 1, s. 7-41
Türkçe [G00004]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Farklı İnanç Grupları Farklı Din Anlayışları ve Din Eğitimi, IV. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri 12-16 Ekim 2009 Ankara, 2009, cilt: II, s. 640-653
Türkçe [D207288]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Timur Dönemi ve Sonrası Kelamî Edebiyatın Türkistan Sahası Kaynakları, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2010, cilt: III, sayı: 1, s. 7-41
Türkçe [G00004]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Alevi ve Bektaşi Yazılı (Arap Harfli) Kaynaklarının Neşri ve Ortaya Çıkan Sorunlar, Alevi ve Bektaşi Yayınlarının Temel Sorunları, Çözüm Önerileri, 26-28 Şubat 2010 Ilgaz, 2010, s. 42-73
Türkçe [D195129]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Kerbelâ Vakasına Yaklaşımlarda Yöntem Sorunu, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Tarih Bilimleri), 2010, cilt: I, s. 427-450
Türkçe [D190288]

 

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Muhammed b. Tavît et-Tancî’nin Din-Siyaset İlişkisine Yaklaşımı, Uluslararası Prof. Muhammed b. Tavît et-Tancî Sempozyumu, 13-14 Ekim 2011, 2015, s. 405-422
Türkçe [D245483]

 

 

 

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Matüridi Akılcılığı ve Bunun Günümüz Sorunlarını Çözmeye Katkısı, Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 2012, s. 549-575
Türkçe [D200465]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Orta Asya’da Türkler ve İslâm Tasavvuru, Orta Asya’da İslâm -Temsilden Fobiye-, 2012, cilt: II, s. 737-765
Türkçe [D226858]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Hz. Peygamber’i Anlamada Tarihsel Muhammed ile Menkabevî Muhammed’i Birbirinden Ayırmanın Önemi, Hz. Muhammed (SAV) ve Mesajı , 2014, s. 67-79
Türkçe [D234656]

 

 

Kutlu, Sönmez
İslam Düşüncesinde Mezhepler ve Mezhepçilik Olgusu, İslam Dünyasında Temel Sorunlar: Şiddet, Mezhepçilik ve Darbeler, Anadolu Buluşmaları-11, Kızılcahamam, 23-28 Temmuz 2016, 2017, s. 141-170
Türkçe []

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri, Beklenen Kurtarıcı İnancı , 2017, s. 291-351
Türkçe []

 

 

                      ÇEVİRİLER

PDF

 

Madelung, Von Wilfred
Horasan ve Maveraünnehir’de İlk Mürcie ve Hanefiliğin Yayılışı, çeviren: Sönmez Kutlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, cilt: XXXIII, s. 239-247
Türkçe [D00001]

PDF 

İbrahim, Haseneyn Tevfik - Emânî Mesud el-Hudeynî
Batılı Araştırmalarda İslami Uyanış Olgusu: Tahlili ve Tenkitçi Bir Yaklaşım = The Phenomenon of Islamic Revival in the Western Scholarship: A Critical and Analytical Approach, çeviren: Sönmez Kutlu, İslâmî Araştırmalar, 1994, cilt: VII, sayı: 3-4, s. 261-290
Türkçe [D00064]

PDF 

Salim b. Zekvan’ın Sîre Adlı Eserindeki Mürcie İle İlgili Kısmın Tercümesi, çeviren: Sönmez Kutlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, cilt: XXXV, s. 467-475
Türkçe [D00001]

PDF  

Hanefî, Hasan
Konulu Kur’ân Tefsiri Metodu, çeviren: Sönmez Kutlu, İslâmî Araştırmalar, 1996, cilt: IX, sayı: 1-2-3-4, s. 157-166
Türkçe [D00064]

PDF 

Cook, Michael
İslâm’da Aktivizm ve Quietizm : İlk Mürcie’nin Durumu, çeviren: Sönmez Kutlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, cilt: XXXVII, s. 305-315
Türkçe [D00001]