• Prof. Dr. Sönmez Kutlu
    • Prof. Dr. Sönmez Kutlu

Üyelik Girişi
Başlıklar
Site Haritası
Onat Kitaplığı
   

Hasan Onat Kitaplığı
Hazırlayan Prof. Dr. Sönmez Kutlu


Sorularla İslam Mezhepleri
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Sönmez Kutlu


İslam Bilimlerinde Yöntem
 Prof. Dr. Hasan Onat
  Prof. Dr. Sönmez Kutlu


Din Anlayışımız Üzerine Denemeler
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Osman AydınlıKüreselleşme Din ve Terör
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Sönmez Kutlu


Alevilik Kızılbaşlık Bekataşilik
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Sönmez Kutlu ve Prof. Dr. Ömer Faruk Teber


Din İnsan ve Anlam Arayışı
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Dr. Betül Yurtalan


Aforizmalar
Toprak Tohum ve Kökler
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Dr. Fatıma Nur Demir


İslam'ın Akılcı Yorumu
Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Sönmez Kutlu 

Makaleler

PDF  

Kutlu, Sönmez
Cumhuriyet Döneminde Mezhepler Tarihi Yazıcılığı, Yeni Metodoloji Arayışları ve SorunlarTürkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2017, cilt: XV, sayı: 29, s. 9-37
Türkçe [D02512]

PDF  

Kutlu, Sönmez
Müslümanlar Arasında Barışı Tehdit Eden Mezhep Çatışmasının Temel Dinamikleri ve Çözüm Yolları Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2013, Konya = International Symposium on Religious Studies and Global Peace, 17-18 May 2013, 2016, cilt: I, s. 169-193
Türkçe [G00237]

PDF  

Kutlu, Sönmez
İslam’ın Mezhepler Öncesi Tarihsel ve Toplumsal Gerçekliği Sorunu = The Problem of the Historical and Sociological Reality of Islam Before Sects (Mazhab)İslâmi Araştırmalar = Journal of Islamic Research, 2018, cilt: XXIX, sayı: 2, s. 141-168
Türkçe [D00064]

PDF  

Kutlu, Sönmez
Ebû Muhammed Ali b. Osman b. Muhammed b. Süleyman el-Ûşî el-Fergânî’nin (ö. 569/1174) Hanefî-Mâtürîdî Kültür ÇevresiOş Devlet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İlmi Dergisi, 2018, sayı: 23, s. 127-142
Türkçe [G00017]

PDF  

Kutlu, Sönmez
Çağdaş Araştırmalarda Mezhepleri ve Selefîliği Anlamaya Dair Sorunlarİslam’ın Hakikatı ve Mezhep Sorunu, 27-28 Kasım 2015 Kelam Çalıştayı, 2016, s. 139-152
Türkçe [D255447]

PDF  

Kutlu, Sönmez
İmam Mâturîdî ve Maturidilik Çalışmalarında Rastlanan Bazı SorunlarIV. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu -Hanefîlik-Mâturîdîlik-, 05-07 Mayıs 2017, 2017, cilt: I, s. 193-222
Türkçe [D263832]

PDF

Kutlu, Sönmez
Gelenekçi-Zâhirî İslâm Anlayışının Zihniyet Analizi: Epistemolojik, Teolojik ve Kültürel Temelleri, Zâhirî ve Selefî Din Yorumu, 2019, s. 19-80
Türkçe [D280525]

PDF 

Kutlu, Sönmez
İslâm Mezhepleri Tarihinde Usûl Sorunuİslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 1, 2005, s. 391-440
Türkçe [D145368]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Mürcie Mezhebi: Doğuşu, Fikirleri, Edebiyatı ve İslâm Düşüncesine Katkıları, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, cilt: I, sayı: 1, s. 168-210
Türkçe [D02476]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Bilinmeyen Yönleriyle Türk Din Bilgini: İmâm Mâturîdî, Dinî Araştırmalar, 2003, cilt: V, sayı: 15, s. 5-28
Türkçe [D01949]

PDF

Kutlu, Sönmez
Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik TipolojileriBeklenen Kurtarıcı İnancı , 2017, s. 291-351
Türkçe []

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Cemaatlerin ve Tebliğ Organizasyonlarının Değerlendirilmesi, Kutlu Doğum 2003: İslam’ın Güncel Sunumu, 2006, s. 143-155
Türkçe [D165414]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Hz. Peygamber’i Anlamada Tarihsel Muhammed İle Menkabevi Muhammed’i Birbirinden Ayırmanın Önemi, Hz. Muhammed ve evrensel mesajı sempozyumu, 20-22 Nisan 2007 [İslami İlimler Dergisi Yayınları], 2007, s. 33-46
Türkçe [D174142]

PDF 

Kutlu, Sönmez
Ehl-i Sünnet Siyaset Anlayışının Dinî Temellerinin Sorgulanmasıe-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2008, cilt: I, sayı: 1, s. 7-26 
Türkçe [G00004]

PDF

 

 Kutlu, Sönmez
Matüridi Akılcılığı ve Bunun Günümüz Sorunlarını Çözmeye KatkısıBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 2012, s. 549-575
Türkçe [D200465]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Tarihsel Süreçte Aleviliğin Yazılı Kaynaklarında Yapılan Metin Tahrifâtı: Safvetu’s-Safâ’nın Türkçe Çevirileri Örneklemi Üzerinden, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2007, cilt: VIII, sayı: 20 [Mevlânâ’ya Armağan Sayısı], s. 21-32
Türkçe [D02193]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez 
Kerbelâ Vakasına Yaklaşımlarda Yöntem SorunuÇeşitli Yönleriyle Kerbela (Tarih Bilimleri), 2010, cilt: I, s. 427-450
Türkçe [D190288]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Laik Örgün Eğitim Sisteminde Doktrin Merkezli Çoğulcu Din Eğitimi Mümkün Mü?, Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı, 29-30 Mayıs 2009 Eğirdir/Isparta, Bildiriler ve Tartışmalar, 2009, s. 99-112
Türkçe [D154934]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslamiçi Dini Gruplarla (Mezhep ve Tarikatlar) İlişkileri, Dinî Araştırmalar, 2009, cilt: XII, sayı: 33, s. 107-128
Türkçe [D01949]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Muhammed b. Tavît et-Tancî’nin Din-Siyaset İlişkisine YaklaşımıUluslararası Prof. Muhammed b. Tavît et-Tancî Sempozyumu, 13-14 Ekim 2011, 2015, s. 405-422
Türkçe [D245483]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Farklı İnanç Grupları Farklı Din Anlayışları ve Din Eğitimi, IV. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri 12-16 Ekim 2009 Ankara, 2009, cilt: II, s. 640-653
Türkçe [D207288]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Timur Dönemi ve Sonrası Kelamî Edebiyatın Türkistan Sahası Kaynakları, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2010, cilt: III, sayı: 1, s. 7-41
Türkçe [G00004]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Alevi ve Bektaşi Yazılı (Arap Harfli) Kaynaklarının Neşri ve Ortaya Çıkan Sorunlar, Alevi ve Bektaşi Yayınlarının Temel Sorunları, Çözüm Önerileri, 26-28 Şubat 2010 Ilgaz, 2010, s. 42-73
Türkçe [D195129]

PDF 

 

Kutlu, Sönmez
Orta Asya’da Türkler ve İslâm TasavvuruOrta Asya’da İslâm -Temsilden Fobiye-, 2012, cilt: II, s. 737-765
Türkçe [D226858]

PDF 

 

Kutlu, Sönmez
Kırgız Türklerinde Nevruz Kutlamaları, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2001, cilt: VII, sayı: 17, s. 181-188

Türkçe [D01093]

PDF 

 

 Kutlu, Sönmez
Kırgızistan’da Ramazan ve dini bayramlarTürk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2007, sayı: 42, s. 137-164
Türkçe [D01093]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Sovyet Sonrası Dönemde Türkistan’da Misyoloji ve İnkültürasyon (Kırgızistan Örneği)Dinler Tarihi Araştırmaları III: 2000. Yılında Hıristiyanlık (Dünü Bugünü ve Geleceği), 2002, s. 435-446
Türkçe [D120973]

 

 

                      ÇEVİRİLER

PDF

 

Madelung, Von Wilfred
Horasan ve Maveraünnehir’de İlk Mürcie ve Hanefiliğin Yayılışı, çeviren: Sönmez Kutlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, cilt: XXXIII, s. 239-247
Türkçe [D00001]


PDF

İbrahim, Haseneyn Tevfik - Emânî Mesud el-Hudeynî
Batılı Araştırmalarda İslami Uyanış Olgusu: Tahlili ve Tenkitçi Bir Yaklaşım = The Phenomenon of Islamic Revival in the Western Scholarship: A Critical and Analytical Approach, çeviren: Sönmez Kutlu, İslâmî Araştırmalar, 1994, cilt: VII, sayı: 3-4, s. 261-290
Türkçe [D00064]PDF

Hanefî, Hasan
Konulu Kur’ân Tefsiri Metodu, çeviren: Sönmez Kutlu, İslâmî Araştırmalar, 1996, cilt: IX, sayı: 1-2-3-4, s. 157-166
Türkçe [D00064]

PDF

Salim b. Zekvan’ın Sîre Adlı Eserindeki Mürcie İle İlgili Kısmın Tercümesi, çeviren: Sönmez Kutlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, cilt: XXXV, s. 467-475
Türkçe [D00001]

PDF


Cook, Michael
İslâm’da Aktivizm ve Quietizm : İlk Mürcie’nin Durumu, çeviren: Sönmez Kutlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, cilt: XXXVII, s. 305-315
Türkçe [D00001]
 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam243
Toplam Ziyaret926922
Yeni Çıkan Eserler


İnsani ve Ahlaki Değerler
Prof. Dr. Sönmez Kutlu


İmam Maturidi ve Maturidilik
(Özbek Türkçesi)
Prof. Dr. Sönmez Kutlu


 Türk Müslümanlığı Üzerine Yazılar


Güncel Dini- Siyasi Meseleler Üzerine YazılarSelefiliğin Fikri Arkaplanı