• Prof. Dr. Sönmez Kutlu
    • Prof. Dr. Sönmez Kutlu

Üyelik Girişi
Başlıklar
Site Haritası

Makaleler

PDF  

Kutlu, Sönmez
Cumhuriyet Döneminde Mezhepler Tarihi Yazıcılığı, Yeni Metodoloji Arayışları ve SorunlarTürkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2017, cilt: XV, sayı: 29, s. 9-37
Türkçe [D02512]

PDF  

Kutlu, Sönmez
Müslümanlar Arasında Barışı Tehdit Eden Mezhep Çatışmasının Temel Dinamikleri ve Çözüm Yolları Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2013, Konya = International Symposium on Religious Studies and Global Peace, 17-18 May 2013, 2016, cilt: I, s. 169-193
Türkçe [G00237]

PDF  

Kutlu, Sönmez
İslam’ın Mezhepler Öncesi Tarihsel ve Toplumsal Gerçekliği Sorunu = The Problem of the Historical and Sociological Reality of Islam Before Sects (Mazhab)İslâmi Araştırmalar = Journal of Islamic Research, 2018, cilt: XXIX, sayı: 2, s. 141-168
Türkçe [D00064]

PDF  

Kutlu, Sönmez
Ebû Muhammed Ali b. Osman b. Muhammed b. Süleyman el-Ûşî el-Fergânî’nin (ö. 569/1174) Hanefî-Mâtürîdî Kültür ÇevresiOş Devlet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İlmi Dergisi, 2018, sayı: 23, s. 127-142
Türkçe [G00017]

PDF  

Kutlu, Sönmez
Çağdaş Araştırmalarda Mezhepleri ve Selefîliği Anlamaya Dair Sorunlarİslam’ın Hakikatı ve Mezhep Sorunu, 27-28 Kasım 2015 Kelam Çalıştayı, 2016, s. 139-152
Türkçe [D255447]

PDF  

Kutlu, Sönmez
İmam Mâturîdî ve Maturidilik Çalışmalarında Rastlanan Bazı SorunlarIV. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu -Hanefîlik-Mâturîdîlik-, 05-07 Mayıs 2017, 2017, cilt: I, s. 193-222
Türkçe [D263832]

PDF

Kutlu, Sönmez
Gelenekçi-Zâhirî İslâm Anlayışının Zihniyet Analizi: Epistemolojik, Teolojik ve Kültürel Temelleri, Zâhirî ve Selefî Din Yorumu, 2019, s. 19-80
Türkçe [D280525]

PDF 

Kutlu, Sönmez
İslâm Mezhepleri Tarihinde Usûl Sorunuİslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 1, 2005, s. 391-440
Türkçe [D145368]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Mürcie Mezhebi: Doğuşu, Fikirleri, Edebiyatı ve İslâm Düşüncesine Katkıları, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, cilt: I, sayı: 1, s. 168-210
Türkçe [D02476]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez
Bilinmeyen Yönleriyle Türk Din Bilgini: İmâm Mâturîdî, Dinî Araştırmalar, 2003, cilt: V, sayı: 15, s. 5-28
Türkçe [D01949]

PDF

Kutlu, Sönmez
Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik TipolojileriBeklenen Kurtarıcı İnancı , 2017, s. 291-351
Türkçe []

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Cemaatlerin ve Tebliğ Organizasyonlarının Değerlendirilmesi, Kutlu Doğum 2003: İslam’ın Güncel Sunumu, 2006, s. 143-155
Türkçe [D165414]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Hz. Peygamber’i Anlamada Tarihsel Muhammed İle Menkabevi Muhammed’i Birbirinden Ayırmanın Önemi, Hz. Muhammed ve evrensel mesajı sempozyumu, 20-22 Nisan 2007 [İslami İlimler Dergisi Yayınları], 2007, s. 33-46
Türkçe [D174142]

PDF 

Kutlu, Sönmez
Ehl-i Sünnet Siyaset Anlayışının Dinî Temellerinin Sorgulanmasıe-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2008, cilt: I, sayı: 1, s. 7-26 
Türkçe [G00004]

PDF

 

 Kutlu, Sönmez
Matüridi Akılcılığı ve Bunun Günümüz Sorunlarını Çözmeye KatkısıBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 2012, s. 549-575
Türkçe [D200465]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Tarihsel Süreçte Aleviliğin Yazılı Kaynaklarında Yapılan Metin Tahrifâtı: Safvetu’s-Safâ’nın Türkçe Çevirileri Örneklemi Üzerinden, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2007, cilt: VIII, sayı: 20 [Mevlânâ’ya Armağan Sayısı], s. 21-32
Türkçe [D02193]

PDF  

 

Kutlu, Sönmez 
Kerbelâ Vakasına Yaklaşımlarda Yöntem SorunuÇeşitli Yönleriyle Kerbela (Tarih Bilimleri), 2010, cilt: I, s. 427-450
Türkçe [D190288]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Laik Örgün Eğitim Sisteminde Doktrin Merkezli Çoğulcu Din Eğitimi Mümkün Mü?, Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı, 29-30 Mayıs 2009 Eğirdir/Isparta, Bildiriler ve Tartışmalar, 2009, s. 99-112
Türkçe [D154934]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslamiçi Dini Gruplarla (Mezhep ve Tarikatlar) İlişkileri, Dinî Araştırmalar, 2009, cilt: XII, sayı: 33, s. 107-128
Türkçe [D01949]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Muhammed b. Tavît et-Tancî’nin Din-Siyaset İlişkisine YaklaşımıUluslararası Prof. Muhammed b. Tavît et-Tancî Sempozyumu, 13-14 Ekim 2011, 2015, s. 405-422
Türkçe [D245483]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Farklı İnanç Grupları Farklı Din Anlayışları ve Din Eğitimi, IV. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri 12-16 Ekim 2009 Ankara, 2009, cilt: II, s. 640-653
Türkçe [D207288]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Timur Dönemi ve Sonrası Kelamî Edebiyatın Türkistan Sahası Kaynakları, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2010, cilt: III, sayı: 1, s. 7-41
Türkçe [G00004]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Alevi ve Bektaşi Yazılı (Arap Harfli) Kaynaklarının Neşri ve Ortaya Çıkan Sorunlar, Alevi ve Bektaşi Yayınlarının Temel Sorunları, Çözüm Önerileri, 26-28 Şubat 2010 Ilgaz, 2010, s. 42-73
Türkçe [D195129]

PDF 

 

Kutlu, Sönmez
Orta Asya’da Türkler ve İslâm TasavvuruOrta Asya’da İslâm -Temsilden Fobiye-, 2012, cilt: II, s. 737-765
Türkçe [D226858]

PDF 

 

Kutlu, Sönmez
Kırgız Türklerinde Nevruz Kutlamaları, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2001, cilt: VII, sayı: 17, s. 181-188

Türkçe [D01093]

PDF 

 

 Kutlu, Sönmez
Kırgızistan’da Ramazan ve dini bayramlarTürk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2007, sayı: 42, s. 137-164
Türkçe [D01093]

PDF

 

Kutlu, Sönmez
Sovyet Sonrası Dönemde Türkistan’da Misyoloji ve İnkültürasyon (Kırgızistan Örneği)Dinler Tarihi Araştırmaları III: 2000. Yılında Hıristiyanlık (Dünü Bugünü ve Geleceği), 2002, s. 435-446
Türkçe [D120973]

 

 

                      ÇEVİRİLER

PDF

 

Madelung, Von Wilfred
Horasan ve Maveraünnehir’de İlk Mürcie ve Hanefiliğin Yayılışı, çeviren: Sönmez Kutlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, cilt: XXXIII, s. 239-247
Türkçe [D00001]


PDF

İbrahim, Haseneyn Tevfik - Emânî Mesud el-Hudeynî
Batılı Araştırmalarda İslami Uyanış Olgusu: Tahlili ve Tenkitçi Bir Yaklaşım = The Phenomenon of Islamic Revival in the Western Scholarship: A Critical and Analytical Approach, çeviren: Sönmez Kutlu, İslâmî Araştırmalar, 1994, cilt: VII, sayı: 3-4, s. 261-290
Türkçe [D00064]PDF

Hanefî, Hasan
Konulu Kur’ân Tefsiri Metodu, çeviren: Sönmez Kutlu, İslâmî Araştırmalar, 1996, cilt: IX, sayı: 1-2-3-4, s. 157-166
Türkçe [D00064]

PDF

Salim b. Zekvan’ın Sîre Adlı Eserindeki Mürcie İle İlgili Kısmın Tercümesi, çeviren: Sönmez Kutlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, cilt: XXXV, s. 467-475
Türkçe [D00001]

PDF


Cook, Michael
İslâm’da Aktivizm ve Quietizm : İlk Mürcie’nin Durumu, çeviren: Sönmez Kutlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, cilt: XXXVII, s. 305-315
Türkçe [D00001]
 


Yorumlar - Yorum Yaz