• Prof. Dr. Sönmez Kutlu
  • Prof. Dr. Sönmez Kutlu

Üyelik Girişi
Başlıklar
Site Haritası
Onat Kitaplığı
   

Hasan Onat Kitaplığı
Hazırlayan Prof. Dr. Sönmez Kutlu


Sorularla İslam Mezhepleri
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Sönmez Kutlu


İslam Bilimlerinde Yöntem
 Prof. Dr. Hasan Onat
  Prof. Dr. Sönmez Kutlu


Din Anlayışımız Üzerine Denemeler
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Osman AydınlıKüreselleşme Din ve Terör
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Sönmez Kutlu


Alevilik Kızılbaşlık Bekataşilik
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Sönmez Kutlu ve Prof. Dr. Ömer Faruk Teber


Din İnsan ve Anlam Arayışı
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Dr. Betül Yurtalan


Aforizmalar
Toprak Tohum ve Kökler
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Dr. Fatıma Nur Demir


İslam'ın Akılcı Yorumu
Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Sönmez Kutlu 

Mezhepler Tarihi Okuma Listesi

MEZHEPLER TARİHİ OKUMA LİSTESİ

İslam Mezhepleri Tarihinde Türkçe yapılan kitap ve makale çalışmaları veya Yabancı dillerden çevrilen bazı önemli çalışmalarla ilgili iki ayrı liste verilmektedir:

1) Kitaplar ve Makaleler,

2) Kitap ve Makaleler (Alfabetik)

 

İslam Mezhepleri Tarihi Sahasında Türkçe Kitaplar: 

 1. Abdülhamîd, İrfân, İslâm'da İ'tikâdî Mezhepler ve Akâid Esasları, çev. M.Saim Yeprem, İstanbul   1981.
 2. Acımamatov, Zaylabidin, Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mezheplerin Rolü, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2001.
 3. Ahmedov, Şahin, Sâsânî Kültürü’nün Şîa’nın Teşekkülündeki Rolü, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2001.
 4. Ak, Ahmed, Şehristânî’nin el-Milel ve’n-Nihal’inde İslam Mezheplerinin Tasnifi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1996.
 5. Akgün, Kıyas,  Onikinci İmam Muhammed Mehdi, Ankara 1976.
 6. Akgün, M.Zerrin,  İslamiyyet Bakımından Babilik,Bahailik ve Hukuki Durumları Yargıtay Kararları, Ankara 1975
 7. Ali Abdurrazık, İslam’da İktidarın Temelleri: Bir İdeolojik Devlet Eleştirisi, çev. Ömer Rıza Doğrul, İstanbul 1995.
 8. Ammara, Muhammed, Mutezile ve Devrim (Mu'tezile ve's Sevra), çev. İbrahim Akbaba , İstanbul 1988.
 9. Atalan, Mehmet, Mezhepler Tarihi Açısından Cafer es-Sadık, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara 1998.
 10. Atay,  Hüseyin, Ehl-i Sünnet ve Şia, Ankara  1983.
 11. Avcu, Ali, İmâmiyye Şîa’sında İmamet Anlayışının Doğuşu (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 2002.
 12. Aydınlı, Osman, İlk Mu’tezilî Fikirlerin Teşekkülü, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1992.
 13. Bağlıoğlu, Ahmet, İnanç Esasları Açısından Dürzilik, Ankara 2004.
 14. Balcıoğlu, Tahir Harimi, Türk  Tarihinde Mezhep Cereyanları, tarihsiz.
 15. Bebek, Adil, İmâm Mâturîdî'de Günah Kavramı, İstanbul 1990. ( Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktora tezi )
 16. Benli, Yusuf, Hicri II. Asır’da Kûfe Merkezli Şîi Nitelikli Gulât Hareketleri (Basılmamış Doktora Tezi), Şanlıurfa 1999.
 17. Bozan, Metin, İmamiyye’nin İmamet Nazariyesi’nin Teşekkül Süreci (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 2004.
 18. Bulut, Halil İbrahim, İbn Ebî Zeyd'in Akâid Risâlesi ve Meşaddalı Şerhi, İstanbul 1994. ( Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans tezi )

21.     Büyükkara, M. Ali, İmamet Mücadelesi ve Haşimoğulları (h. II. asır), İstanbul: Rağbet Yay., 1999.22.     Büyükkara, M. Ali, İmamiyye Şiası'na Göre Önemli Tarih, Gün ve Geceler, Çanakkale: Aslı Ofset, 1999.

 1. Büyükkara, M. Ali, The İmami-Shi'î Movement in the Time of Musa el-Kazim and ‘Ali er-Ridâ (Basılmamış Doktora Tezi), Edinburgh 1997.
 2. Caferiyan, Hüccetü'l-İslam Resul Masum İmamların Fikri ve Siyasi Hayatı, çev. Cafer Bayar, İstanbul 1994.
 3. Can, Mustafa, Hakîm es-Semerkandî ve Sevâdul-A'zam'ı, İstanbul 1985. ( Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans tezi )
 4. Çubukcu, İbrahim Agah, Gazzali ve Batınılik, Ankara 1964.
 5. Çubukcu, İbrahim Agâh, N. Çağatay, İslam Mezhepleri Tarihi, Ankara, 1985
 6. Çubukçu, İbrahim Agah, Mezhepler, Ahlak ve İslam Felsefesi ile İlgili Makaleler, Ankara 1967.
 7. Dalkılıç, Mehmet,  Şia Havaric ve Ehl-i Sünnet'te Takiyye, İstanbul 1992. ( Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans tezi )
 8. Danışman, Nafiz, Kelam İlmine Giriş ve Mu'tezile (Amr b. Bahri'l Cahız'ın Kitaplarından Parçalar), Ankara 1955.
 9. Doğan,  Isa , Mürcie ve Ebu Hanîfe, Samsun 1992,
 10. Doğan, İsa, Anadolu’da Aleviliğin Doğuşu ve Samsun Alevileri, Samsun 1990.
 11. Doğan, İsa, Zeydiyye’nin Doğuşu ve Görüşleri, Samsun 1996.
 12. Doğan, Yahya, Râfıza Kavramı ve Râfızilik, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2000.
 13. Doğrul, Ömer Rıza, Hasan Sabbahın Cennet Fedaileleri ,  İstanbul 1975.
 14. Ebû Mansur Abdulkahir el-Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar (El-Fark Beyne'l-Fırak), Arapçadan notlarla çev.: E. Ruhi Fığlalı, İstanbul: Kalem Yay. 1979. (2.Baskı, Ankara : TDV Yay. 1991; Ankara:TDV Yay. 2001)
 15. Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm, Kitâbu’l-Îmân, (İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler içinde), Ankara 2000, 207-252 ss.
 16. Ebû Zehra, Muhammed, İslâm'da Siyâsî ve İtikâdî Mezhepler Tarihi, Arapçadan çev: E. Ruhi Fığlalı-O. Eskicioğlu, İstanbul: Yağmur Yay., 1970.
 17. Ebû’l-Hasan en-Nedvî, Ehl-i Sünnet ve Şia'ya Göre Hz. Muhammed, çev. Mustafa Ekinci, Şanlıurfa 2001.
 18. Ecer, Vehbi, Türk Din Bilgini Mâtürîdî, Ankara 1978. 
 19. Ekinci, Mehmet, Anadolu Aleviliğinin Tarihsel Arka Planı, Beyan Yayınları, İst. 2002.
 20. el-Askeri, Murtazah,  Abdullah b. Sebe Masalı,  çev. , Abdulbaki Gölpınarlı, İstanbul 1974.
 21. el-Gazzalî, Ebû Hûmid Muhammed b. Muhammed,  İ'tikad'da Orta Yol, çev. Kemal Işık, Ankara 1971.
 22. el-Pezdevî, Ebû Yüsr Muhammed(493/1099), Ehl-i Sünnet Akaidi, çev. Şerafeddin Gölcük, İstanbul 1988
 23. Erdoğruca, Nuran, Ebû Müslim Horanî ve Müslimiyye hareketi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2001.
 24. Ergin, Murat, Siyasi ve İtikadi Mezheplerin Doğuşunda kabile Asabiyetinin Rolü, Şanlıurfa, 2000.
 25. Erk, hasan Basri, İslami Mezhepler-Tarikatler, İstanbul 1954.
 26. es-Sabûnî, Nureddin Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr (580/1184), Mâtürîdiye Akâidi, çev. Bekir Topaloğlu,  Ankara 1979.
 27. Esslemont, J. J. ,  Bahaullah  ve Yeni Devir , çev. Mecdi Çelebi, İstanbul 1932.
 28. eş-Şirazi, Muhammed ibnü'l-l Mehdiyyi'l-Hüseyin, Caferiler Kimlerdir ? ,  Çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul 1973.
 29. Fığlalı, E. Ruhi, Bâbilik ve Bahaîlik, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 1994.
 30. Fığlalı, E. Ruhi, Çağımızda İtikadî İslâm Mezhepleri, İstanbul: Selçuk Yayınları, 1980 (Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. baskı 1983; 3. baskı 1986, İran İslam Devrimi ilavesiyle 4. baskı, 1990; 5. baskı, 1991; 6. baskı, 1993 ;7. Baskı, 1995 ; 8. Baskı 1996 ; 9. Baskı 1998) ; 10. Baskı= Birleşik Yayıncılık : İstanbul, 1999)
 31. Fığlalı, E. Ruhi, Geçmişten Günümüze Halk İnançları İtibariyle Alevîlik - Bektaşîlik, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yay., 1994.
 32. Fığlalı, E. Ruhi, İbâdiye'nin Doğuşu ve Görüşleri, Ankara: A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Yay. 1983.
 33. Fığlalı, E. Ruhi, İmam Ali, Ankara : TDV Yay. , 1996 (2. Baskı, 1998).
 34. Fığlalı, E. Ruhi, İmâmiyye Şîası, İstanbul: Selçuk Yay. 1984.
 35. Fığlalı, E. Ruhi, İslâm'a Karşı Cereyanlar: Bâbîlik ve Bahâîlik, Mecca: Muslim World League Yay. 1402/1981.
 36. Fığlalı, E. Ruhi, Kâdiyânîlik (Ahmediyye Mezhebi), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yay. 1986.
 37. Fığlalı, E. Ruhi, Kâdiyânîlik, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 1994.
 38. Fığlalı, E. Ruhi, Mezhepler ve Tarikatlar Ansiklopedisi (Komisyon çalışması, Başkan: E. Ruhi Fığlalı), İstanbul: Tercüman Yayınları, 1987.
 39. Fığlalı, E. Ruhi, Türkiye'de Alevilik - Bektaşilik, İstanbul: Selçuk Yayınları 1990 (3. Baskı, İstanbul 1994).
 40. Gökalp, Yusuf, Zeydilik ve Taberistan’da Yayılması (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1999.
 41. Gölpınarlı ,  Abdulbaki,  Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin, İstanbul 1966.
 42. Gölpınarlı ,  Abdulbaki,  Velayet- Name, Menakıb- ı Hacı Bektaşı Veli,  İstanbul 1958.
 43. Gölpınarlı,  Abdülbaki, Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatler, İstanbul, 1969.
 44. Gölpınarlı, Abdulbaki ,  Ondört Masum Hz. Peygamber (s.a.v.)Hz.Fatıma ve Oniki İmam, İstanbul 1979.
 45. Gölpınarlı, Abdulbaki, Hurufilik Metinleri Kataloğu, Ankara 1973 (TTK).
 46. Gölpınarlı, Abdulbaki, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, İstanbul 1977.
 47. Gölpınarlı, Abdülbaki, 100 soruda Türkiyede Mezhepler ve Tarikatlar, İstanbul 1969.
 48. Gölpınarlı, Abdülbaki, Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik, İstanbul 1979.
 49. Guest, John S., Yezidilerin Tarihi, çev. İbrahim Bingöl, İstanbul 2001.
 50. Gündoğdu, İbrahim Babur, Hişâm b. Hakim el-Mukanna ve Mukannaiyye Hareketi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2001.
 51. Gündoğdu, Mehmet, Ebû İshak el-İsferâyini ve Akâid Risalesi, İstanbul 1990. ( Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans tezi )
 52. Güner F. Feyza, Ömer b. Abdulaziz Döneminde Mezhep Hareketleri, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2001.
 53. Hakyemez, Cemil, Bişr el-Mu’temir ve Mu'tezile’nin Bağdad Ekolünün Doğuşu, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1998.
 54. Hammadi, Keşfül- Esraril- Batuniyye, Türkçeye: Batınıler ve Karmatilerin İçyüzü, çvr. İsmail Hatip Erzen, Ankara 1948.
 55. Haydarizade İbrahim, Mezahib ve Turuku İslamiyye Tarihi ,İstanbul 1335.
 56. Işık, Kemal,  Maturîdî'nin Kelam sisteminde İman Allah ve Peygamberlik Anlayışı, Ankara 1980.
 57. Işık, Kemal, Mu'tezile'nin Doğuşu ve Görüşleri,  Ankara  1967.
 58. İbn Bâbeveyh el-Kummî, Şîî-İmâmiyye'nin İman Esasları (Risâletü'l-İ'tikâdâti'l-İmâmiyye), Arapçadan notlarla çev. E. R. Fığlalı, Ankara: A.Ü. İlâhiyat Fak. Yay., 1978.
 59. İlhan, Avni, Imam Musa Kazım-İmam Ali Rıza, İmam Muhammed Taki,  Ankara 1996.
 60. İmamoğlu, M. Rağıb, İmâm Ebû Mansûr el-Maturîdî ve Te'vilâtü'l-Kur'ân'daki Tefsir Mitodu, Ankara 1991.
 61. İnal, İbrahim Hakkı, The Presentation of The Murji‘a in İslamic Literature, (Basılmamış Doktora Tezi), Manchester, 2002.
 62. Karabiber, Namık Kemal, Fahruddin er-Râzî’ye Göre İslam Mezheplerinin Tasnifi, , (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Şanlıurfa, 1996.
 63. Kaşif al-Gıta, Muhammed Hüseyin, " Caferi Mezhebi ve Esasları", Çev; Abdülbaki Gölpınarlı,  İstanbul 1966.
 64. Kaşifu’l-Ğıta, Ayetullah,  Caferi Mezhebinin  Esasları,  Çev. A. Gölpınarlı,  İstanbul  1979.
 65. Kavukçu, Fuat, Hariciliğin Doğuşunda Kelami Motifler, Bursa 1984. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi)
 66. Koçoğlu, Gıyasettin, Maturidi’ye Göre Mürcîe, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2000.
 67. Korkmaz, Sıddık, Tarihi Süreç İçerisinde Sebeiyye (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 2003.
 68. Kummî ve Nevbahtî, Kitâbu’l-Makâlâti’l-Fırak ve Fıraku’ş-Şîa, çev. Hasan Onat-Sabri Hizmetli-Sönmez Kutlu-Ramazan Şimşek, Ankara Okulu yayınları, Ankara 2004.
 69. Kutlu, Sönmez, Din Anlayışında Farklılaşmalar Türkiye’de Alevîlik-Bektaşîlik, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2003.
 70. Kutlu, Sönmez, İmam Maturidi ve Maturidilik, (Seçki), Ankara 2003.
 71. Kutlu, Sönmez, İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler-Hadis Taraftarlarının İman Anlayışı Bağlamında Bir Zihniyet Analizi, Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2000.
 72. Kutlu, Sönmez, Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Türkiye Diyanet Vakfı  Yayınları, I. Baskı, Ankara  2000, 332 s.; II. Baskı, Ankara 2002.
 73. Kutluay, Yaşar, Ebu Muhammed Osman el-Irakî el-Hanefi, "el-Fıraku'l-Mufterika Beyne Ehli'z-Zeyği ve'z-Zandaka" (metin neşri), Ankara 1961.
 74. Kutluay, Yaşar, İslam ve Yahudi Mezhepleri; Ankara 1965.
 75. Kutluay, Yaşar, İslamiyet’te İtikadi Mezheplerin Doğuşu, Ankara 1959.
 76. Kutluay, Yaşar, Sapıklarla Dinsizlerin Çeşitli Mezhepleri, Ankara 1962 (Ebu Muhammed Osman el-Iraki el-Hanefi'den çeviri).
 77. Kutluay, Yaşar, Tarihte ve Günümüzde İslam Mezhepleri, Ankara 1968.
 78. Laoust, Henry, İslâm'da Ayrılıkçı Görüşler, (Les Schismes dans l'Islam), Fransızca'dan çev. , E. Ruhi Fığlalı - Sabri Hizmetli, İstanbul: Pınar Yayınları, İstanbul, 1999.
 79. Lescot, Roger, Yezidiler-Din Tarih ve Toplumsal Hayat Cebel Sincar ve Suriye Yezidileri, çev. Ayşe Meral, İstanbul 2001.
 80. Levis, Bernad, Haşişiler: Ortaçağ İslam Dünyasından Terörizm ve Siyaset, Çvr. Ali Aktan, İstanbul 1995.
 81. Mevdüdi, Kadiyanilik Nedir?, çev: Ahsen Batur, İstanbul 1975.
 82. Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu,  13-15  Şubat  1993.  İstanbul  1993.
 83. Mir Caferi, Hüseyin,  Şiilik ve Safevi Şiiliği, İstanbul 1972.
 84. Muhsin Abdulhamid, İslam'a Yönelen Yıkıcı Hareketler (Babilik ve Bahailiğin İçyüzü), çev.: M. Saim Yeprem- Hasan Güleç, Ankara 1973. (2.baskı)
 85. Muzaffer, Muhammed Rıza, Şia İnançları, Çev. Abdulbaki Gölpınar, İstanbul 1978.
 86. Ocak , A. Yaşar ,  İslam  İnançlarında ve Hızır yahut Hızır İlyas Kültü, Ankara1985.
 87. Ocak , A.Yaşar,  Bektaşi Menakibnamelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri, İstanbul1983.
 88. Ocak , A.Yaşar, Osmanlı İmporatorluğunda Marjinal Süfilik: Kalenderiler (XIV-XVIIyüzyıllar) Ankara 1992)TTK).
 89. Ocak , A.Yaşar, Türk Halk  İnançlarında  ve Edebiyatında Evliya Menkabeleri,  Ankara 1984.
 90. Ocak,  A.Yaşar, İslam -Türk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya Menkabeleri, Ankara 1984.
 91. Ocak, Ahmed Yaşar, Babailer İsyanı: Aleviliğin Tarihsel Altyapısı, İstanbul 1996.
 92. Ocak, Ahmed Yaşar, Osmanlı Toplumunca Zındıklar ve Mülhidler: 15-17. yüzyıllar, İstanbul 1998.
 93. Onat, Hasan, Emeviler Devri Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1993.
 94. Onat, Hasan, Yirminci Asırda Şiilik ve İran İslam Devrimi, Ankara1996; Shi’ism in the Twentieth Century and the Islamic Revolution of Iran, Ankara 1996; eş-Şîa fî’l-Karn el-‘Işrîn ve’s-Sevre el-İslâmiyye el-Îrâniyye, Ankara 1996.
 95. Öner, Tahir Naci, Sünnilik ve Şiiliğin İçyüzü, Fethiye 1969.
 96. Öz, Mustafa, İmam-ı A’zam’ın Beş Eseri, İstanbul 1979, 1992 (trc).
 97. Öz, Mustafa, İmamiyye Şiasında Onikinci İmam ve Mehdi İnancı, İstanbul 1995.
 98. Öz, Mustafa, Nizari İsmaili Mezhebinde Ağa Hanlar Dönemi, İstanbul 1986. ( Yayınlanmamış Doktora Tezi )
 99. Öz, Mustafa-İlhan, Avni-Ecer, A. Vehbi, İslam Mezhepleri Tarihi, İzmir 1973.
 100. Özdemir, Zafer, Mezhepler Tarihi Açısından Buhârî, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2001.
 101. Özervarlı, M.Sait, Ebû'l-Muîn en-Nesefî'ye Ait Tebsıratü'l-Edille'nin Kaynakları, İstanbul 1988.  ( Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış yüksek lisans tezi. )
 102. Özler, Mevlüt, Ehl-i Sünnet ve Mu'tezilede Tevhid Anlayışı, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 1991.
 103. Özşuca , Nayir,  Bahai Dininde Şeri Hükümler ve İzahları, İstanbul 1971.
 104. Özşuça,  N. ,  Bahai Dini Prensipleri ve Hükümleri,  Ankara 1967
 105. Pehlivan, İbrahim, İlk Mâturîdîlere Göre Husun Kubuh Meselesi, İstanbul 1985. ( Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans tezi )
 106. Sağlık, Fahri,  İslam Mezheplerinde Tevhid, İstanbul 1992. ( Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans tezi )
 107. Saray, Mehmed , Türk İran Münasebetlerinde Şiiliğin Rolü, 1990
 108. Sarıkaya, M. Saffet, 28 Şubat Sürecinde Dinî Grupların Siyasî ve Sosyal Tutumları, TC Başbakanlık Müsteşarlığı için hazırlanan Rapor'dur. Ağustos 1998.
 109. Sarıkaya, M. Saffet, Anadolu’ya Şîîliğin Girişi (Anadolu Alevîliğinin TarihiArka Planı) , Isparta, 1998.
 110. Sarıkaya, M. Saffet, Erzurum ve Çevresinde Dini Gruplar, Prof. Dr. H. Ezber Bodur ve Arş. Gör. M. Hanefi Palabıyık ile birlikte, Akademik Araştırmalar Topluluğu Ankara, için hazırlanan çalışma Raporu'dur. Haziran 1995.
 111. SarIkaya, M. Saffet, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Isparta 2000.
 112. Sarıkaya, M. Saffet, XIII-XVI. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri, Ankara 2002.
 113. Sohtaoğlu, Tahsin, Mezhepler ve Tarikatler, İstanbul 1964.
 114. Suphi, es-Salih, İslam Mezhepleri ve Müesseseleri, çev.İbrahim Sarmış, İstanbul 1981
 115. Şapolyo, E.B, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi,  İstanbul 1964.
 116. Şerif, M.M., İslam Düşüncesi Tarihi, Ed.Mustafa Armağan, İstanbul 1990. ??????
 117. Şeybe,  Abdülkadir,  Çağdaş  Dünya Mezhepleri, Çev. Osman Cilacı, Konya 1986
 118. Şoka, Ziya Şakir,  Mezhepler Tarihi, 1944. (Şakir, Ziya, Mezhepler Tarihi Trz.)
 119. Tan, Muzaffer, Bâtinilik Kavramı ve Bâtini Fırkaların Tasnifi Meselesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2000.
 120. Toprak, Mehmet, Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki Mezhepler Tarihi İle İlgili Eserlerin Tanıtımı, İstanbul 1992.  ( Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans tezi )
 121. Trıtton,  A.S., İslam Kelami, Çvr. Prof.Dr.Mehmet Dağ, Ankara 1983
 122. Tuncer, Remzi, İslam  Mezheplerine  Göre Halku'l-Kur'ân Meselesi, İstanbul 1985. ( Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans tezi )
 123. Turan, Ahmet, İslam Mezhepleri Tarihi,  Samsun, 1993 (İkinci baskı, 2000).
 124. Turan, Ahmet, Yezidiler, Samsun 1994.
 125. Ülkü, Hayati , İslamda Mezhepler, İstanbul 1980.
 126. Ümit, Mehmet, Zeydiyye-Mu’tezile etkileşimi ve Kâsım er-Ressî, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 2003.
 127. Üzüm, İlyas, Günümüz Alevîliği, (Ankara 1997, Ankara 2000). İSAM yayınları
 128. van Vloten,  Gerlof,  Emevi Devrinde Arap Hakimiyeti, Şia ve Mesih Akideleri Üzerine Araştırmalar,  çev.Mehmet S.Hatipoğlu,  Ankara  1986.
 129. Watt, W. Montgomery, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri (The Formative Period of Islamic Thought), İng. Çev.: E.Ruhi Fığlalı, Ankara: Umran Yay., 1981. ( 2. Baskı=İstanbul: Birleşik Yayıncılık, 1998).
 130. Wellhausen, Julius, İslamiyetin İlk Devrinde Dinî-Siyâsî Muhalefet Partileri,  çev. Fikret Işıltan, Ankara 1989.
 131. Yaman, Abdullah, İran Devrimci İdeolojisi ve Hümeyni,  İstanbul 1979.
 132. Yazıcıoğlu, M.Sait, Maturidi ve Nesefi'ye Göre İnsan Hürriyeti, Ankara 1988.
 133. Yeprem, M. Saim,  İrâde Hürriyeti ve İmâm Mâturîdî, İstanbul 1984.
 134. Yiğit, Bekir, İslam Mezheplerinde Şefaat  Anlayışı, İstanbul 1985. ( Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans tezi )
 135. Zahir, İhsan İlahi,  İslam Dünyasında İngiliz Emperyalizmi, çev. Arif Aytekin, İstanbul  1985.
 136. Zahir, İhsan İlahi, İngiliz Emperyalizmi- Kadiyanilik,  çev. Arif Aytekin, İstanbul 1985.
 137. Zahir, İhsan İlahî, Şia'nın Kur'an İmamet ve Takiyye Anlayışı, çev. Sabri Hizmetli-Hasan Onat, Ankara 1984.

 İslam Mezhepleri Tarihi Sahasında Türkçe Makaleler: 

 1. A.K.M. Eyyüb Ali,“ Tahaviyye“, çev. Ahmet Demirhan, İslam Düşüncesi Tarihi ( ed. M. M. Şerif), İstanbul 1990, I/279-294.
 2. A.K.M. Eyyüb Ali,“Maturidilik“, çev. Ahmet Ünal, İslam Düşüncesi Tarihi ( ed. M. M. Şerif), İstanbul 1990, I/295-310.
 3. Aka, İsmail, “X. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Kadar Şiilik“, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, İstanbul 1993, s. 69-103.
 4. Akbulut, Ahmet, "Hariciliğin Siyasi Görüşlerinin İtikâdileşmesi ", A.Ü.İ.F.D, C.XXXI,        Ankara 1989.
 5. Akoğlu, Muharrem, “Ebu Abdullah Hanbel b. Ishak b. Hanbel’e atfedilen “Zikru Mihneti’l-İmam Ahmed b. Hanbel”  Adlı  Eserin Tanıtımı”, Erc.Ün. Sosyal Bilimler  Enstitüsü Der.,  sayı.11,  ss.449-453, Kayseri 2001
 6. Akoğlu, Muharrem, “Hariciliğin Ortaya  Çıkmasında Etkili Olan  Sosyo-Kültürel Faktörler”, Erc.Ün. Sosyal Bilimler  Enstitüsü Der.,  sayı.9, ss.503-522, Kayseri 2000
 7. Algar, Hamid, Bektaşi ve İran: Temaslar ve Bağlantılar, Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Aleviler, Bektaşiler, Nusayriler Sempozyumu, İstanbul 1999, s. 135-150.

8.        Atalan, Mehmet, "Cafer es-Sadık'da Tanrı, Bilgi, İnsan ve Alem Anlayışı" , Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 5 , 621-631 , 2000.9.        Atalan, Mehmet, "Cafer es-Sadık'ın Eserleri" , Dini Araştırmalar , 4:11 , 113-132 , 2001.10.     Atalan, Mehmet, "Şii Kaynaklarda Muhammed b. Hasan el-Mehdi'nin Tarihi ve Menkabevi Kişiliği" , Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 7 , 95-112 , 2002.

 1. Atay, Hüseyin, Ebu Mansur el-Maturidi ve Bilgi Kuramı, İmam Maturidi ve Maturidilik (ed. Sönmez Kutlu), Ankara 2003, s. 173-175.
 2. Ateş, Ahmet , " Gazalinin  Batınilerin Belini  Kıran Delilleri ",  AÜİFD.,  Sayı: 2-3 , yıl: 1954 .  Ankara 1954, s. 23-55.
 3. Aydınlı, Osman, "Kur'an'ın Yaratılmışlığı Meselesi ve Mu'tezile'nin Tarihi Seyrindeki Yeri -I-", Dini Araştırmalar, Cilt:4, Sayı: 9, Ankara
 4. Aydınlı, Osman, "Kur'an'ın Yaratılmışlığı Meselesi ve Mu'tezile'nin Tarihi Seyrindeki Yeri -II-", Dini Araştırmalar, Cilt:4, Sayı: 10, Ankara
 5. Aydınlı, Osman, "Mutezile'nin İmamet Nazariyesi Teori Pratik ", Dini Araştırmalar, Cilt:1, Sayı: 3, Ankara
 6. Aydınlı, Osman, "Mu'tezilî Anlayışta Zühd ve Takva Boyutu", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Cilt:1, Sayı: 10(2003), Ankara.
 7. Aydınlı, Osman, “Dırar b. Amr ve Mu'tezile'nin Teşekkül Sürecindeki Yeri”, AÜİFD, XXXIX (1999), Ankara
 8. Ayni, Mehmed Ali, " Karmatlara Dair Yazılmış Kitaplar ", DFİFM.,  sene: III, sayı: II, İstanbul 1929, s. 103-109.
 9. Bayur, Ord. Prof. Yusuf Hikmet: Evrengzib Alemgir ve Dini Siyasası üzerinde Bir İnceleme,"Belleten, lX/33(1945),ss.l-62.
 10. Burslan, Kıvameddin, " İmam Abu'l-Eş'arî'nin 'Bab al-Ebvab' Ulemasına Yazdığı Eş'arî Mezhebinin Esaslarını ve Sünnilerin İtikatlarını Havi Mektubun Türkçesi ", DFİFM.,  sene: II, sayı: 8, İstanbul 1928, s. 50-108.
 11. Burslan, Kıvameddin, " İmam Ahmed b. Hanbel'in bir Eseri ", DFİFM., sene II, sayı: 5-6, İstanbul 1927, s. 278-312.

26.     Büyükkara, M. Ali, "Bir Bilim Dalı Olarak İslam Mezhepleri Tarihi ile İlgili Metodolojik Problemler", Mezhepler Tarihinde Metodoloji Problemi İlmi İhtisas Toplantısı, 27-28 Eylül 2003, TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), Bağlarbaşı, İstanbul.

27.     Büyükkara, M. Ali, "İmami-Şii Rivayetlerde İbrahim Peygamber", İslami Araştırmalar, 2001, 14/1 (2001), pp.164-170.

28.     Büyükkara, M. Ali, "İsmaili Dâi ve Fâtımî Da’vet”, İLAM Araştırma Dergisi, 3/1 (1998), s. 9-36.

29.     Büyükkara, M. Ali, "İsmaililer'e Atfedilen Yedi Aşamalı Da'vet Süreci Üzerine Bir İnceleme", İLAM Araştırma Dergisi, 3/2 (1998), s. 35-49.

30.     Büyükkara, M. Ali, "Kerbela'dan İnkılab'a: İmami-Şii Şehadet Düşüncesi ve Problemleri", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 43/2 (2002), s.211-248.

31.     Büyükkara, M. Ali, “Yaşayan İtikadi İslam Mezhepleri Araştırmalarında Bir Kaynak Olarak İnternet”, EKEV Akademi Dergisi, I/3 (1998), s. 245-259.

32.     Büyükkara, Mehmet Ali, "A.B.'ne Giriş Sürecinde Yükselen Alevi Hakları Talepleri ve Beraberindeki Problemler", Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Girişinin Din Boyutu Sempozyumu, 17-19 Eylül 2001. Sempozum metinleri yayınlandı.

 1. Cohen, Claude, " Osmanlılardan Önce Anadolu'da Şiilik Problemi ",  çev., Sabri Hizmetli, AÜİFİİED.,  cilt:5,  Ankara 1982, s. 309-319 .
 2. Cook, Michel, “İslam'da Aktivizm ve Quietizm: İlk Mürcie'nin Durumu”, Eleştiri ve Notlarla çev. Sönmez Kutlu, AÜİFD., 37 (1997),  305-316 ss.
 3. Corbin, H.,  " Şiilikte Velayet Kavramı ",  çev., Sabri Hizmetli, AÜİFD., cilt: 26,  Ankara 1983,  s.717-726  .
 4. Çağatay, Neşet, " Fatimiler Devletinin  Kuruluşu ve Akideleri ",  AÜİFD., yıl: 1958-1959, cilt:VII, Ankara 1960, s. 63-77.
 5. Çalışkan, İbrahim, “Caferiyye Mezhebinde İbadetler“, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, İstanbul 1993, s. 481-498.
 6. Çubukçu, İbrahim Agah , " Mezhepler Tarihi- Müşebbihe",  Eğitim Hareketleri, Sayı: 113-114,  Ankara 1964.
 7. Çubukçu, İbrahim Agah, " Gazzali 'ye göre İbahilik. ", AÜİFD.,  5(1-4), 1956, 165-172.
 8. Çubukçu, İbrahim Agah, " İbahilik ve Batinilik ", AÜİFD.,  Ankara 1971, s. 51-53.
 9. Çubukçu, İbrahim Agah, " Mezheplerin Doğuş Sebebleri " , Eğitim Hareketleri, sayı:138-139, Ankara 1966.
 10. Çubukçu, İbrahim Agah,"Mutezile ve Akıl Meselesi", AÜİFD., 12, 1964, s. 51-61.
 11. Danışman, Nafiz, " Eş'arilik neden Batınıliğe ve Hulule Karşı Cephe Almıştır ?",  AÜİFD., 6(1-4) , 1957, s. 135-156.
 12. Doğan, İsa, " İlk Fikri Hareketler Üzerine Bir Değerlendirme ", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 6, Samsun 1992, s. 161-173.
 13. Doğan, Lütfi, " el-Milel ve'n-Nihal  Yazarı Beş Önsöz Tercümesi", İslam Mecmuası, C.I, sayı 8-9, Ankara 1956-1957, s. 22-24.

46.     Ebied, R.Y.- Young, M. J.L., "Ca'fer es-Sâdık'a Nisbet Edilen Hemeroloji Üzerine Bir İnceleme", Çev., Mehmet Atalan, FÜİFD., 8 (2003), 277-280.

 1. Ebû Gudde, Abdü'l-Fettâh, " Halk-ı Kur'ân Meselesi " , AÜİFD, çev. Mücteba Uğur, cilt:XX, Ankara 1957,  307-321.
 2. Ecer, Ahmed Vehbi, "Tarihte Türkler, İslamiyet ve Mezhepleri ",  Erdem, cilt: 8, sayı: 23, 1996 ( Türklerde Hoşgörü Özel Sayısı : II ) , s. 485-502.
 3. el-Habib, Muhibbuddin, " İslam Mezheb ve Fırkalarının Birbirine Yaklaştırılması Konusu. " çev., Mehmet Hayri Kırbaşoğlu,  AÜİFD., 30, 1988, s. 293-327.
 4. el-Hüseynî, es-Seyyid Muhammed er-Rızâ, “Fıraku'ş-Şîa veya Makâlâtu'l-İmâmiyye Nevbahtî'nin mi Yoksa Kummî'nin mi?", çev.: Mehmet Kalaycı, (Bkz. Kummî ve Nevbahtî, Şiî Fırkalar Kitâbu’l-Makâlât  ve’l-Fırak –Fıraku’ş-Şîa , çev.: Sabri Hizmetli- Hasan Onat- Sönmez Kutlu-Ramazan Şimşek, Ankara Okulu yay., Ankara 2004,  s. 287-318.)
 5. Engin, İsmail, Aleviliğin Kendi Görüntüsünü Algılayışı ve Alevi İmajına Yönelik Bakış Açıları, Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Aleviler, Bektaşiler, Nusayriler Sempozyumu, İstanbul 1999, s. 254-302.
 6. en-Nedvi, Eb'ul-Hasan Ali el-Hasen, " Kadiyaniliğin İçyüzü ", çev., İsmail Ezherli, İslam Dergisi, cilt:2, sayı:5, Ankara 1958.
 7. Ergin, Osman ,  " Bahailiğin İçyüzü " , Sebilürreşad Dergisi  , cilt: 9, sayı: 203. İstanbul 1955.
 8. Erk, Hasan Basri,  " İsmailiye  Mezhebi ",  Sebilurreşad Dergisi, sayı:169, İstanbul 1954, s.295-297
 9. Erk, Hasan Basri, " Cebriyye Mezhebi ", Sebilürreşad Dergisi, sayı:188, cilt:8, İstanbul 1954.
 10. Erk, Hasan Basri, " İsmailiyye Mezhebi ve Ağa Han ", Sebilürreşad Dergisi, cilt: 9, sayı:224, İstanbul 1957.
 11. Erk, Hasan Basri, " Mubarekkiye  Mezhebi ",  Sebilurreşad Dergisi, sayı: 186, cilt:8, İstanbul 1954.
 12. eş-Şehristânî, Muhammed b. Abdulkerim , " el-Milel ve'n-Nihal (Mukaddimeler) " , çev.: Abdurrahman Küçük - Mustafa Erdem- Adem Akın.,  AÜİFD.,  30(1988), s. 1-33.
 13. Fığlalı, E. Ruhi, "Abdullatif el-Harpûtî ve Tenkîhu'l-Kelâm fî Akaîdi Ehli'l-İslâm Adlı Eseri", Fırat Üniversitesi, Türk-İslam Tarih, Medeniyet ve Kültüründe Fırat Havzası Sempozyumu, Elazığ, 23-26 Mart 1987.
 14. Fığlalı, E. Ruhi, "Alevîlik", Diyanet (Ağustos 1994), sayı: 44, ss. 4-10.
 15. Fığlalı, E. Ruhi, "Burdur Kütüphanesinde Bulunan Bir Risâle: Tezkiretu'l-Mezâhib", AÜİİED, (Ankara 1975), II, ss. 99-116.
 16. Fığlalı, E. Ruhi, "Endonezya'da Çağdaş İslâm Düşüncesi", DEÜİFD, (İzmir 1985), II, ss. 9-23.
 17. Fığlalı, E. Ruhi, "Hâricîliğin Doğuşu ve Fırkalara Ayrılışı", AÜİFD, (Ankara 1978), XXII, ss. 245-275.
 18. Fığlalı, E. Ruhi, "Hâricîliğin Doğuşuna Tesir Eden Bazı Sebepler", AÜİFD (Ankara 1975), XX, ss. 219-247.
 19. Fığlalı, E. Ruhi, "İbâdiye'nin Siyâsî ve İtikâdî Görüşleri" AÜİFD, (Ankara 1976), XXI, ss.323-344.
 20. Fığlalı, E. Ruhi, "İbn Sadru'd-Dîn eş-Şirvânî ve İtikâdî Mezhepler Hakkında Türkçe Risâlesi", AÜİFD, (Ankara 1981), XXIV, ss. 249-276.
 21. Fığlalı, E. Ruhi, "İlk Şii Olaylar: Tevvabûn Hareketi", AÜİFD,  (Ankara 1983), XXVI, ss. 335-352.
 22. Fığlalı, E. Ruhi, "İslâm Mezhepleri Tarihi Araştırmalarında Karşılaşılan Bazı Problemler", (Some Problems Concerning the Studies on the History of Islamic Sects), Uluslararası Birinci İslâm Araştırmaları Sempozyumu (First International Symposium on Islamic Studies), (İzmir 1985), ss. 369-382.
 23. Fığlalı, E. Ruhi, "İslâm Tarihinde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Dönemleri (Mezhepler Tarihi Açısından bir Tedkik), AÜİFD, (Ankara 1983), XXVI, ss. 353-370.
 24. Fığlalı, E. Ruhi, "Mesih ve Mehdî İnancı Üzerine (Mezhepler Tarihi Açısından Bir Bakış)", AÜİFD, (Ankara 1981), ss. 179-214.
 25. Fığlalı, E. Ruhi, "Mezheplerin Doğuşuna Tesir Eden Sebepler",  AÜİİED, (Ankara 1980), IV, ss. 115-131.
 26. Fığlalı, E. Ruhi, "Ortadoğu'da İslâm (İslâm Mezhepleri Tarihi Açısından Bir Bakış)", Türkiye Günlüğü, 14, 1991, ss. 4-11.
 27. Fığlalı, E. Ruhi, "Sakîfe Olayı ve Hz.Ebû Bekir'in Halife Seçimi", İslâm Medeniyeti, (İstanbul 1982), V,No:3, ss.7-27.
 28. Fığlalı, E. Ruhi, "Şiîliğin Doğuşu ve Gelişmesi", Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, İstanbul 13-15 Şubat 1993, ss. 33-68.
 29. Fığlalı, E. Ruhi, "Şiîlik ve Anadolu Alevîliği Arasındaki Farklılıklar ve Benzerlikler”, Alevîler/Aleviten, Haz. İsmail Engin-Erhard Franz, Hamburg, 2000, C.I, ss.97-110.
 30. Fığlalı, E. Ruhi, "Tercümânu'l-Ümem", AÜİFD, (Ankara 1981), XXIV, ss. 277-335 (Önsöz ve notlarla tenkidi neşir).
 31. Fığlalı, E. Ruhi, "Tezkiretu'l-Mezâhib li'bni's-Serrâc", AÜİİED, (Ankara 1975), II, ss. 117-141 (Önsöz ve notlarla Arapça metin neşri).
 32. Fığlalı, E. Ruhi, "The Problem of Abd-Allah İbn Saba", AÜİİED, (Ankara 1982), V,pp. 379-390.
 33. Fığlalı, E. Ruhi, "XIX.Yüzyıl Sonlarında Hindistan (Mezhepler Tarihi Açısından Bir Bakış)", DEÜİFD, (İzmir 1983), I, ss. 1-24.
 34. Fığlalı, Ethem Ruhi, “Çevirenin Önsözü”,  Mezhepler Arasındaki Farklar (Bağdadi), İstanbul 1979, s. VIII-XVII.
 35. Gibb, H.A.R., " İslâmiyetin İlk Devirlerinde Hükûmet Müessesesinin Tekamülü ", çev. H.Gazi Yurdaydın, AÜİFD., yıl: 1956, cilt: V, sayı:, 1-4, Ankara 1958, s. 198-205.
 36. Giritoğlu, Şahin, " İran Şahının Kanun Dışı İlan Ettiği Bahai Mezhebi",  Dünya Gazetesi, 22-8-1955.
 37. Givony, Joseph, Fırak Edebiyatında İmam Ebu Hanife’nin Tasviri ve İlgili Meseleler, çev. Muzaffer Tan-N. Kemal Karabiber, İmam Maturidi ve Maturidilik (ed. Sönmez Kutlu), Ankara 2003, s. 59-78.
 38. Goldziher, Ignaz, "Câhiliyye İle Ne Denilmek İsteniyor" (trc. Mazlum Uyar), Kubbealtı, yıl 28 (Ekim 1999), 39-48.
 39. Halil Halid, " İsmailiyyeler, Aga Han Hint Müslümanları ", DFİFM.,   sene: IV, sayı. 14, İstanbul 1930, s. 53-60.
 40. Hanefi, Hasan,  " Konulu Kur'ân Tefsiri Metodu ",  çev., Sönmez Kutlu,   İslâmî Araştırmalar, Cilt: 9,  Sayı: 1-2-3-4 (1996),  157-166 ss..
 41. Hatipoğlu, Mehmet Said, "İslâm'da İlk Siyasî Kavmiyetçilik  Hilafetin  Kureyşiliği", AÜİFD, XXIII (1978).
 42. Hayri Kırbaşoğlu, "Ehl-i Sünnet Kavramı Üzerine Yeni Bazı Mülahazalar", İslâmî Araştırmalar, I (1986), 71-79.
 43. Hizmetli,  Sabri,  "Cahiz'ın  İmamet Anlayışı", AÜİFD, XXVI(1978), 681-716.
 44. Hizmetli, Sabri, " İbâdilik'de Velâyet ve Berâet İnancı ",  AÜİFD., 28, 1986, s. 181-204.
 45. Hizmetli, Sabri, " İbâdilikte Azzâbe",   AÜİFD., 29, 1987, s. 286- 301.
 46. Hizmetli, Sabri, "İtikadi İslâm Mezheplerinin Doğuşuna İctimaî Hadiselerin Tesiri Üzerine Bir Deneme", AÜİFD, XXVI(1983), 653-680.

93.     Howard, I.K.A., "Şii Kelam Edebiyatı", çev.: M. Ali Büyükkara, Kur'an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi, 22-24 (2000), s. 206-226.

 1. Huleyf, Fethullah, “Ebû Mansur Mâtüridî, Hayatı ve Eserleri”, çev. Mustafa Öz, Diyanet Dergisi, Ankara 1974, XIII, s. 5.
 2. Huleyf, Fethullah, “Mâtüridî ve Eş’arî Mezhepleri Hakkında Bir Tetkik”, çev. Mustafa Öz, Diyanet Dergisi, Ankara 1975, XIV, s. 2.
 3. Işık, Kemal, " Mu'tezile'nin İlk Kurucusu Vâsıl b. Atâ ve Büyük Günah Meselesi." AÜİFD., 24, 1981, s. 337- 357.
 4. İbrahim, Hasaneyn Tevfik-Hudeynî, Emani Mesud, "Batılı Araştırmalarda İslâmî Uyanış Olgusu: Tahlilî ve Tenkidci Bir Yaklaşım ", çev. Sönmez Kutlu, İslâmî Araştırmalar, Cilt: 7,  Sayı: 3-4 (1994),  261-290 ss.
 5. İlhan, Avni, " Şiilik ve Ana Prensipleri " , Erdem, cilt: 8, sayı: 23, 1996 ( Türklerde Hoşgörü Özel Sayısı : II ) , s. 375-396.
 6. İlhan, Avni, “Şia’da Usulu’d-Din“,Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, İstanbul 1993, s. 409-434.
 7. Kafafi, Muhammad, "Abû Saîd Muhammad al-Azdî al-Kalhatî'ye Göre Hâricîligin Doğuşu", İng.den çev. E. Ruhi Fığlalı,  AÜİFD, (Ankara 1972), XIII, ss. 177-191.
 8. Karahan, Abdülkadir, Tercümanü’l-Ümem, ( İtikad Mezhepleri Üzerine Türkçe Bir Yazma), İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Yay.: 3, İstanbul 1962, 46 s.
 9. Karaman, Hayrettin, „“Şia’da Fıkıh Usulu ve Şer’î Deliller“, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, İstanbul 1993, s. 319-356.
 10. Kevseri,  Zahid, " Batıniye Taifelerine Dair " , Sebilurreşad Dergisi, sayı: 29,  İstanbul 1949.
 11. Kevseri, Zahid, " Kadiyaniyenin Dinden Çıkışı ", çev., Hüseyin Atay,  İslam Dünyası, sayı: 1,  İstanbul 1952.
 12. Kırbaşoğlu, Hayri , "Ashâbü'l-Hadis'in Akâid Edebiyatı", İslâmî Araştırmalar Dergisi, 5 (1987).
 13. Koçyiğit, Talat, " Ebu'l- Hasan el- Eş'ari ve Bir Risalesi ", AÜİFD., yıl: 1960, cilt: VIII, Ankara 1961, s. 165-174.
 14. Koçyiğit, Talat,"  Cehmiyye (Mutezile)de Akılcılık ", AÜİFD., 16, 1968, s. 103-122.

108.  Kohlberg, Etan, "Şii Hadis", çev.: M. Ali Büyükkara, EKEV Akademi Dergisi,  2/2 (2000), s. 47-56.

 1. Kuelgen, Anke von-Muminov, Ashirbek, Maturidi Döneminde Semerkand İlahiyatçıları (4./10. Asır), sad. S. Kutlu, İmam Maturidi ve Maturidilik (ed. Sönmez Kutlu), Ankara 2003, s. 259-270.
 2. Kutlu, Sönmez , " Salim b. Zekvân'ın Sîre Adlı Eserindeki Mürcie İli İlgili Kısmın Tercemesi ", AÜİFD., 35 (1996),  467-475 ss. (Notlarla)
 3. Kutlu, Sönmez , “ Din Anlayışında Farklılaşmalar ve Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik Üzerine Söyleşi”,  Diyanet Aylık Dergisi, Sayı: 147(Mart 2003), 5-11 ss. 
 4. Kutlu, Sönmez , “ İslam ve Mezhepler ”,  Türk Yurdu, Cilt:116-117,  Sayı: 462-463(1997),  192-199.ss.
 5. Kutlu, Sönmez,  “ İslam ve Mezhepler ”,  Türk Yurdu, Cilt:116-117,  Sayı: 462-463(1997),  192-199.ss.
 6. Kutlu, Sönmez, “ İlk Mürciî Metinler: İrca Kasidesi (I) ve İrca Kasidesi (II)”, AÜİFD., XXXIX (1999), 239-252 ss.
 7. Kutlu, Sönmez, “ Mürcie Mezhebi: Doğuşu, Fikirleri, Edebiyatı ve İslâm Düşüncesine Katkıları”, Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Çorum 2002, 168-210 ss.
 8. Kutlu, Sönmez, “Aleviliğin Dinî Statüsü: Din, Mezhep, Tarikat, Heterodoksi, Ortodoksi veya Metadoksi”, İslâmiyât Dergisi,  VI/3(2003), 31-54.
 9. Kutlu, Sönmez, “Alevilik-Bektaşiliğin Diyanette Temsili Problemi”, İslâmiyât Dergisi,  Cilt:4, Sayı:1 (2001), 21-40 ss.
 10. Kutlu, Sönmez, “Bilinmeyen Yönleriyle Türk Din Bilgini: İmam Mâturidî”, Dinî Araştırmalar, Cilt: 5, Sayı: 15 (2003),   5-28 ss.
 11. Kutlu, Sönmez, “Ehl-i Beyt Sembolik Kapitalinin Semerelendirilmesi”, İslâmiyât Dergisi,  Cilt:III, Sayı: 3(2000), 99-120 ss.
 12. Kutlu, Sönmez, “İlk Mürciî Metinler ve Kitâbü'l-İrcâ”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 37 (1997),  317-332 ss.
 13. Kutlu, Sönmez, “İslam Düşüncesinde Tarihsel Din Söylemleri ”, İslâmiyât Dergisi,  Cilt:IV, Sayı: 4 (2001), 15-36 ss.
 14. Kutlu, Sönmez, “İslâm Mezhepleri Tarihinde Usul Sorunu”,  İSAV Sempozyumuna sunulan tebliğ. (Basılacak)
 15. Kutlu, Sönmez, Ebu Mansur el-Maturidi ve Maturidi Kültür Çevresiyle İlgili Bibliyografya, İmam Maturidi ve Maturidilik (ed. Sönmez Kutlu), Ankara 2003, s. 385-432.
 16. Kutluay, Yaşar,  " İbâdîlere Ait Bazı Metinler.",  AÜİFD.,15, 1967, s. 141- 149.
 17. Kutluay, Yaşar, “Hasan Basri'nin Kader Hakkında Halife Abdülmelik b. Mervan'a Mektubu”, AÜİFD C.III, sayı 3-4, 1954.
 18. Küçük, Hülya, Bektaşilik ve Aleviliğin Sufi ve Esoterik Boyutu Karşılaştırmalı Kavram Analizi, İslâmiyât Dergisi,  VI/3(2003), 151-163.
 19. L.V. Vaglieri, "Ali-Muâviye Mücadelesi ve Haricî Ayrılmalarının İbâdi Kaynakların Işığında Yeniden İncelenmesi", İng.den çev. E. Ruhi Fığlalı, AÜİFD, (Ankara 1973), XIX, ss. 147-150.

128.  Laoust, Henri, “el-Hıllî’nin Doktrininde Sünnîliğin Eleştirisi”, çev. M. Saffet Sarıkaya, Atatürk Üni., İlahiyat Fak. Dergisi, sayı:13, 1997, Erzurum.

 1. Lewinstein, Keith, Doğu Hanefi Fırak Geleneği Üzerine Mülahazalar, çev. S. Kutlu-M. Tan, İmam Maturidi ve Maturidilik (ed. Sönmez Kutlu), Ankara 2003, s. 89-118.
 2. M. Abdulhay, “Eş’arilik“, çev. Ahmet Ünal, İslam Düşüncesi Tarihi ( ed. M. M. Şerif), İstanbul 1990, I/255-278.
 3. Madelung, Wilferd F., 11.-13. Asırlarda Hanefi Alimlerin Orta Asya’dan Batıya Göçü, çev. Sönmez Kutlu, İmam Maturidi ve Maturidilik (ed. Sönmez Kutlu), Ankara 2003, s. 369-383.
 4. Madelung, Wilferd F., Maturidiliğin Yayılışı ve Türkler, çev. Muzaffer Tan, İmam Maturidi ve Maturidilik (ed. Sönmez Kutlu), Ankara 2003, s. 305-368.
 5. Madelung, Wilferd, "Horasan ve Maverâünnehir'de İlk Mürcie ve Hanefiliğin Yayılışı ", çev. Sönmez Kutlu, AÜİFD., 33 (1992),  239-247 ss.
 6. Madelung, Wilferd, "İmamiye Fırak-Literatürüne Dair Mülahazalar", çev.: Ali Dere,. ( Bkz.: Kummî ve Nevbahtî, Şiî Fırkalar Kitâbu’l-Makâlât  ve’l-Fırak –Fıraku’ş-Şîa , çev.: Sabri Hizmetli- Hasan Onat- Sönmez Kutlu-Ramazan Şimşek, Ankara Okulu yay., Ankara 2004, s. 271-286.)
 7. Melikoff, Irene, Alevi-Bektaşiliğin Tarihi Kökenleri, Bektaşi-Kızılbaş (Alevi) Bölünmesi ve Neticeleri, Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Aleviler, Bektaşiler, Nusayriler Sempozyumu, İstanbul 1999, s. 17-23.
 8. Minevi, Mücteba, " Şia Mezhebinin Doğuşu ve Gelişmesi ", Türk Yurdu, sayı: 283,  Nisan,  Ankara 1960.
 9. Mir Veliyyüddin,“Mutezile’’, çev. Altay Ünalan, İslam Düşüncesi Tarihi ( ed. M. M. Şerif), İstanbul 1990, I/235-254.
 10. Neccâr, Fevzi M., " Fârâbî'nin Siyasî Felsefesi ve Şiîlik " çev. Mehmet Dağ,  AÜİFD., cilt: XX, Ankara 1975, s. 293-306.
 11. Nuaymi, Selim, " Zuhuru'l-Havaric", çev. Harun Yıldız, Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,     X,  Samsun 1998, ss. 513-536.
 12. Ocak , A.Yaşar, Alevilik ve Bektaşilik Hakkındaki son yayınlar üzerinde genel bir bakış ve bazı gerçekler, I,Tarih ve Toplum  no:91 , (Temmuz 1991), s. 20-25; II,Tarih ve Toplum no:92  (Ağustos 1991).s.115-126.
 13. Ocak, A. Yaşar, " Türk Heteredoksi Tarihinde Zındık, Harici, Rafizi, Mülhid ve Ehl-i Bid'at Terimlerine Dair Bazı Düşünceler", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Edebiyatı Dergisi,  ????? , XII, İstanbul 1982. ss. 507-520.
 14. Ocak, Ahmet Yaşar, Aleviliğin Tarihsel Sosyal Tabanı ile Teolojisi Arasındaki İlişiki Problemine Dair, Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Aleviler, Bektaşiler, Nusayriler Sempozyumu, İstanbul 1999, s. 385-398.
 15. Ocak, Ahmet, " Selçuklular Döneminde Şiî- Sünnî İlişkisi ",  Erdem, cilt: 8, sayı: 23, 1996 ( Türklerde Hoşgörü Özel Sayısı : II ) , s. 401-418.
 16. Onat, Hasan, "Din Anlayışımızın Kaynakları Üzerine Bazı Düşünceler", Türk Yurdu, sayı 75, Kasım 1993.
 17. Onat, Hasan, "Hamdi Yazır'ın Din Anlayışı ve Mezheplere Bakışı", Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, 4-6 Eylül 1991, Elmalı.
 18. Onat, Hasan, "İran Devriminde Ulemânın Rolü", Bizim Dergah, sayı 50, Mayıs 1992.
 19. Onat, Hasan, "İran İslâm Devrimi'nin Getirdikleri Üzerine", Türk Yurdu, c.10, Ekim 1990. 
 20. Onat, Hasan, "Mezheplerin İnanç Esaslarının Sistemleşmesinde Kur'ân'ın Rolü", I. Kur'ân Sempozyumu,  1-3 Nisan 1993, Ankara, Bilgi Vakfı.
 21. Onat, Hasan, "Şii İmâmet Nazariyesi", AÜİFD, c. XXXII, Ankara 1992.
 22. Onat, Hasan, "Şiiliğin Doğuşu Meselesi”, AÜİFD , c. XXXVI, Ankara 1997.
 23. Onat, Hasan, "Şiilik ve Günümüz Şiiliğinde Bazı Yeni Yaklaşımlar Üzerine". İslâmî Araştırmalar Dergisi, cilt: 3, Sayı: 3, (Temmuz 1989), ss. 122-138.
 24. Onat, Hasan, "Türkiye'de İslam Mezhepleri Tarihi'nin Gelişim Sürecinde Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı'nın Yeri",  Ethem Ruhi Fığlalı'ya Armağan ( Ankara 2002) adlı kitap içerisinde, s. 236-254.
 25. Onat, Hasan, “Aleviliğin Geleceği”, I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, 22-24, Ekim 1998, Ankara. G. Ü. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi.
 26. Onat, Hasan, “Değişim Sürecinde Alevilik”, Köprü, sayı 62, Bahar 1998.
 27. Onat, Hasan, “Din Anlayışında Mezheplerüstü Yaklaşım”, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülten, c. XVI, sayı: 50, Nisan-Mayıs-Haziran 2003.
 28. Onat, Hasan, “Hacı Bektaş Veli’nin Din Anlayışındaki Evrensel Boyut ve Bazı Düşünceler”, Kadri Eroğan, Hacı Bektaş Veli Armağanı, G.Ü. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, Ankara 1997.
 29. Onat, Hasan, “Kızılbaşlık Farklılaşması Üzerine”, İslamiyat, VI (2003), sayı:3.
 30. Onat, Hasan, “Mezhep Ayrımcılığı ve Önleyici Tedbirler”, 75. Yılında Türkiye’de Din-Devlet İlişkileri Sempozyumu, 31 Ekim-1 Kasım 1998 Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü.
 31. Onat, Hasan, “Şiilik ve Siyaset”, Din-Devlet İlişkileri ve Türkiye’de Din Hizmetlerinin Yeniden Yapılanması Uluslararası Sempozyumu, 26-27 Mart 1996, İstanbul,  Cem Vakfı.
 32. Onat, Hasan, “Yirminci Asırda Şiilik ve İran İslam Devrimi”,  Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik  Sempozyumu, 13-15 Şubat 1993, İstanbul,  İSAV.
 33. Ortaylı, İlber, Alevilik, Nusayrilik ve Bab-ı Ali, Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Aleviler, Bektaşiler, Nusayriler Sempozyumu, İstanbul 1999, s. 35-46.
 34. Ozan M. Raif, " Babiye ve Bahaiye Dini " , İslam Dünyası, sayı:33-48, İstanbul 1952.
 35. Ozan,  M. Raif , " Bahailik ", Sebilurreşad Dergisi, cilt: 9 , sayı:208,  İstanbul 1955.
 36. Ozan, M. Raif,  " İslam Mezhepleri Arasında Ayrılıklar ve Birleşmeler ", Sebilurreşad Dergisi, sayı:36-37, İstanbul 1949
 37. Ozan, M.Raif, "Şiilik Nedir (çıkışı, ayrılıkları, Ali Muhammed) ", Sebilurreşad Dergisi, sayı:112 , İstanbul 1951.
 38. Öktem, Niyazi, Anadolu Aleviliğinin Senkretik Yapısı, Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Aleviler, Bektaşiler, Nusayriler Sempozyumu, İstanbul 1999, s. 221-249.
 39. Ömer A. Ferruh,“İhvan-ı Safa“, çev. İlhan Kutluer, İslam Düşüncesi Tarihi ( ed. M. M. Şerif), İstanbul 1990, I/327-348.
 40. Ömer A. Ferruh,“Zahirilik“, çev. Ahmet Demirhan, İslam Düşüncesi Tarihi ( ed. M. M. Şerif), İstanbul 1990, I/311-326.
 41. Öz, Mustafa, “Alevîlik”, İslâm Mecmuası, İstanbul 1994, s. 136.
 42. Öz, Mustafa, “Dürzilik”, MÜİFD, İstanbul 1995.sy.7-10.
 43. Öz, Mustafa, “Ebü’l-Hasen el-Eş’arî ve Mezhebinin Prensipleri”, Diyanet Dergisi, Ankara 1974, XIII, s. 3.
 44. Öz, Mustafa, “el-İsmailiye”, Milletler Arası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, İstanbul 1993.
 45. Öz, Mustafa, “İbâziyye ve Zeydiyye’de Seferilik ve Hükümleri”, İslam’da Seferilik ve Hükümleri/ Tartışmalı İlmi Toplantı, İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), İstanbul 1995.
 46. Öz, Mustafa, “İslam Mezhepleri Tarihi Açısından Anadolu Aleviliği”, Türk Yurdu, s. 434.
 47. Öz, Mustafa, “İslam Mezheplerinde İman, Küfür, Mümin ve Müslim Anlayışı”, Kur’an ve Sünnet’te İman ve Küfür Sempozyumu, Ankara 1995.
 48. Öz, Mustafa, “İsmailiyye Mezhebi”, Milletler Arası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), İstanbul 1993.
 49. Özcan, Hanifi, Türk Din Anlayışı: Maturidilik, İmam Maturidi ve Maturidilik (ed. Sönmez Kutlu), Ankara 2003, s. 285-293.
 50. Özdeş, Talip, Maturidi’nin Tevil Anlayışında Aklın Yeri, İmam Maturidi ve Maturidilik (ed. Sönmez Kutlu), Ankara 2003, s. 243-257.
 51. Özek, Ali, “İmâmiyye İsnâ a’şeriyye Şîası ve Tefsir Anlayışı“, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, İstanbul 1993, s. 215-238.
 52. Özen, Şükrü, İmam Ebu Mansur el-Maturidi’nin Fıkıh Usulünün İnşası, İmam Maturidi ve Maturidilik (ed. Sönmez Kutlu), Ankara 2003, s. 203-242.
 53. Öztürk, Mustafa, Alevilerin Kur’an Tasavvuru Üzerine, İslâmiyât Dergisi,  VI/3(2003), 55-70.
 54. Rudolph, Ulrich, Maturidiliğin Ortaya Çıkışı, çev. Ali Dere, İmam Maturidi ve Maturidilik (ed. Sönmez Kutlu), Ankara 2003, s. 295-304.
 55. Salim b. Zekvân, "Salim b. Zekvân'ın Sîre Adlı Eserindeki Mürcie İli İlgili Kısmın Tercemesi", Notlarla  çev. Sönmez Kutlu, AÜİFD., 35 (1996),  467-475 ss.
 56. Santi, Paul, "İslâmın Başlangıcında Siyasi ve Fikri Akımlar", çev. M. Sait Yazıcıoğlu, AÜİF. İslâmî  İlimler Der. V/325, Ankara, 1981

185.  Sarıkaya, M. Saffet, "Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde İslâm Mezhepleri Tarihi Eğitimi", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl 1999, sayı 6, Isparta 2001.

186.  Sarıkaya, M. Saffet, "Şehirleşmenin Zihniyet ve İnanç Dünyamıza Yansımaları", Günümüz İnanç Problemleri Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 6-8 Eylül 2001 Erzurum.

187.  Sarıkaya, M. Saffet, "Türklerin İslamlaşma Süreçlerinde Mezheplerin ve Tarikatların Yeri", Yeni Türkiye Dergisi Türk Özel Sayısı, Ocak 2002 .

188.  Sarıkaya, M. Saffet,Ahilik Kültürünün Aleviliğe Yansıyan Boyutları, II. Ahilik ve El Sanatları Sempozyumu, 10 Ekim 2000 Antalya.

189.  Sarıkaya, M. Saffet, “Anadolu Alevîliğinin Oluşumu”, EKEV Akademi Dergisi- Sosyal Bilimler-, Kasım, 1997, Ankara.

190.  Sarıkaya, M. Saffet, “Bektâşî-Alevîlerde Bir Duâ: Nâdı Ali”, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl 1998, sayı 5, Isparta 2000.

191.  Sarıkaya, M. Saffet, “Bektâşî-Alevîlerin İnançlarından Seçmeler”, Mina, Aylık Kültür Fikir ve Sanat Dergisi, yıl:4, sayı: 27, Mayıs 1992, Erzurum.

192.  Sarıkaya, M. Saffet, “Cumhuriyet Dönemi Din Anlayışına Cemaat ve Tarikatlar Açısından Bir Bakış Denemesi”, Dinler Tarihi Açısından Din ve Din Anlayışı Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, 26-28 Kasım 1998, Konya.

193.  Sarıkaya, M. Saffet, “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Dinî Tarikat ve Cemaatlerin Toplumdaki Yeri”, SDÜ Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 3, Isparta 2000.

194.  Sarıkaya, M. Saffet, “Dinî ve Siyasî Bakımdan Osmanlı-İran Münasebetleri”, Türk Kültürü, yıl:XXXI, sayı: 363, Temmuz 1993, Ankara.

195.  Sarıkaya, M. Saffet, “Ehl-i Sünnet Devlet Telakkisinde İki Mesele: İdarî Sistem, Devlet Reisine İtaat”, SDÜ İlahiyat Fak. Dergisi, yıl: 1997, sayı 4, Isparta 1999

196.  Sarıkaya, M. Saffet, “İslam’da Mehdi İnancına Dair”, İslam, Sayı:155, Temmuz, 1996, İstanbul.

197.  Sarıkaya, M. Saffet, “Mezhep Farklılıklarına Kur’an ve Sünnet Işığında Eleştirel Bir Bakış”, Kutlu Doğum Haftası, Elmalı, Kemer /Antalya, Nisan 2000.

198.  Sarıkaya, M. Saffet, “Müslümanlar Arasında Fırkalaşma ve Hz.Peygamber’in Şahsında Dinî Zihniyetin Yeniden Teşekkülü”, III. Kutlu Doğum Sempozyumu, SDÜ Isparta  20 Nisan 2000.

199.  Sarıkaya, M. Saffet, Osmanlı Toplumunun Dinî Yapısına Bir Bakış Denemesi: Ahilik-Bektâşîlik İlişkisi I”, Arayışlar, sayı:2, 1999/2, Isparta.

200.  Sarıkaya, M. Saffet, Osmanlı Toplumunun İlk Asırlarında Toplumun Dinî Yapısına Ahilik Açısından Bir Bakış Denemesi”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı, Ankara ,1999.

201.  Sarıkaya, M. Saffet, Osmanlı Türkiye’sindeki İslamcılık Düşüncesine Genel Bir Bakış”, Arayışlar, Sayı:1, 1999/1, Isparta.

202.  Sarıkaya, M. Saffet, “Said Nursî ve Said Nursî’den Sonra Nurculuk”, Prof. Dr. H.Ezber BODUR ile birlikte; yayınlanmamış makale.

 1. Semenow, A. A., " Pamir İsmailîleri Akaidlerine Ait ", çev. Abdülhadi, DFİFM.,  sene: II, sayı: 7, İstanbul 1928. s. 81-88.
 2. Sofuoğlu, Cemal, “Şîa-i İmamiyye’nin Hadis Anlayışı“, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, İstanbul 1993, s. 258-288.
 3. Sofuoğlu, M. Cemal, " Gadir-i Humm  Meselesi", AÜİFD., 26, 1983, s. 461- 470.
 4. Sofuoğlu, M. Cemal, " Şia'nın Sahabiler Hakkındaki Bazı Görüşleri " , AÜİFD., 24, 1981.s. 533-538.
 5. Şâneçî, Kâzım Müdîr, "Mezhepler ve Dinler Tarihine Bir Bakış" (trc. Mazlum Uyar), Muhammed Cevâd Meşkûr, Ferhehg-i Fırak-ı İslâmî, Meşhed 1989 (Yayımlanmamış makale).
 6. Şeltut, Mahmud, "İsâ'nın Ref'i", Arapçadan çev. E. Ruhi Fığlalı, AÜİFD, (Ankara 1978), XXIII, ss.319-324.
 7. Şener, Abdülkadir, “Şiiliğe Göre Furu’u’d-Din (Ahval-i Şahsiyye), Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, İstanbul 1993, s. 451-464.
 8. Tancî, M. Tâvit, “Abbadoğlu İsmail Sahib'in Kitabu'l- İbane an- Mezhebi Ehl'i Adl” (Adl Ehlinin Mezhebini Açıklayan Kitab), AÜİFD, (1955), cilt: IV, sayı 3-4, Ankara 1957, s. 122-127.
 9. Tancî, M. Tâvit, “Abû Mansûr al-Mâturîdî”, AÜİFD, (1955), cilt: IV, sayı: 1-2, s. 1-18.
 10. Tancî, M. Tâvit, “Şehristânì'nin Kitâbu'l-Milel ve'n-Nihali”, (Arapça metinlerde neşredilmeyen kısımlar), AÜİFD., (1956), cilt V, sayı: 1-4, Ankara 1958, s. 1-16.

213.  Taylor, John Boer, "Sufilerin Manevi Atası Cafer es-Sadık", çev. Mehmet Atalan, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (2000), s.669-674.

 1. Thomson, William, "The Sects an Islâm (İslâm ve Mezhepler)", çev.. Adil Özdemir,  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fak. Der. sayı:1(1983), 312-332.
 2. Toftbek, E., "Kısa Dürzî İlmihali", İng.den çev. E. Ruhi Fığlalı,  AÜİFD, (Ankara 1981), XXV, ss. 215-220.
 3. Topaloğlu, Bekir, “İsmailiyyenin İnanç Esasları ve İbadet Şekilleri Üzerine Değerlendirme“, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, İstanbul 1993, s. 655-661.
 4. Topaloğlu, Bekir, Ebu Mansur el-Maturidi’nin Kelami Görüşleri, İmam Maturidi ve Maturidilik (ed. Sönmez Kutlu), Ankara 2003, s. 177-202.
 5. Tucker, W. F., "Âsîler ve Gnostikler: el-Muğîre bin Saîd ve Muğîriyye", İng.den çev., E. Ruhi Fığlalı, AÜİİED, (Ankara 1982), ss. 203-215.
 6. Tucker, W. F., "Ebû Mansur el-İclî ve Mansûriyye: Avrupa Ortaçağı Terörizmi Hakkında  Bir Çalışma" (İng.den çev. E. Ruhi Fığlalı,  AÜİİED, (Ankara 1982), ss. 217-219).
 7. Turan, Ahmet, Anadolu Alevileri-Kızılbaşlar”, OMÜİFD, Sayı 6, Samsun 1992.
 8. Turan, Ahmet, İslam Mezhepleri Tarihi Araştırmalarında Takip Edilmesi Gereken Yollar”, Günümüz Din Bilimleri ve Araştırmaları Sempozyumu, (27-30 Haziran 1987), Samsun 1989.
 9. Turan, Ahmet, “Les Premieres Dissidences dans L'Islam et la Naissance des Diverses Sectes”, OMÜİFD, Sayı 7, Samsun 1993.
 10. Turan, Ahmet, Yezidi Din Adamları”, OMÜİFD, Sayı 4, Samsun 1990.
 11. Turan, Ahmet, Yezidi İnanç ve İbadetleri”, OMÜİFD, Sayı 1, Samsun 1986.
 12. Turan, Ahmet, “Yezidiler, OMÜİFD, Sayı 1, Samsun 1986.
 13. Turan, Ahmet, Yezidilerin Toplumsal Yaşayışları”, OMÜİFD, Sayı 5, Samsun 1991.
 14. Turan, Ahmet, Yezidiliğin Aslı Kurucusu ve Tarihçesi, OMÜİFD, Sayı 3, Samsun 1989.
 15. Tusî,  Nasiru’d-Din,  "İmamet Risalesi”, çev. Hasan Onat, AÜİFD, c. XXXV, Ankara 1996.
 16. Uludağ, Süleyman, “Şiilikte Tasavvuf“, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, İstanbul 1993, s. 515-543.
 17. Uyar, Mazlum, "Akla Dayalı Şiî Kelâmının Oluşmasında Mu‘tezile’nin Rolü ve Şeyh Müfîd", İslâmî Araştırmalar, c. 13, sayı 1 (2000), 101-113.
 18. Uyar, Mazlum, "Gaybet Sonrası Şiî Kelâmının Teşekkülü ve Mu‘tezile", İslâmiyât, c. 2, sayı 3 (1999), 153-171.
 19. Uyar, Mazlum, "Safevî Devleti’nde Tasavvuftan Teşeyyu‘a (İmâmiyye Şîası) Geçiş ve Tasavvufa Karşı Alınan Tavır", Akademik Araştırmalar, yıl 1, sayı 3 (1999-2000), 121-139.
 20. Uyar, Mazlum, "Safevîler Döneminde (1501-1722) Devlet Ricâli-Ulemâ Münasebetleri", Türkiye Günlüğü, sayı 63 (2000-5), 66-75.
 21. Uyar, Mazlum, "Safevîler Öncesi İran’da Tasavvuf ve Safevî Devletinin Ortaya Çıkışı", Akademik Araştırmalar, yıl 2, sayı 7-8 (2001), 85-99.
 22. Uyar, Mazlum, "Şiî Siyasî Düşüncesinin Şekillenmesi", Dînî Araştırmalar, c. 2, sayı 5 (1999), 299-317.
 23. Uyar, Mazlum, "Velâyet-i Fakîh’in Ortaya Çıkışı ve Değerlendirilmesi", Dînî Araştırmalar, c. 2, sayı 6 (2000), 77-99.
 24. Uyar, Mazlum, İmâmiyye Şî‘ası'nda Usûlîlik ve Hiyerarşik Yapılaşması (Doçentlik çalışması).
 25. Uyar, Mazlum, Kohlberg, Etan, "Gaybet Öncesi Şîa’da İmam ve Toplum" (trc. Mazlum Uyar), Dînî Araştırmalar, c. 3, sayı 7 (2000), 227-257.
 26. Ünal, A. Bülent, " Türkiye'de İslâm Mezhepleri Tarihi Çalışmalarına Bakış", Ethem Ruhi Fığlalı'ya Armağan (Ankara 2002) adlı kitap içerisinde, s. 326-335.
 27. Üstün, İsmail Safa, “İmamiyye Şiasında Otorite Problemi ve Ayetullah el-Humeyni’nin Velayet-i Fakih Kavramı“, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, İstanbul 1993, s. 375-401.
 28. Üzüm, İlyas “Kendi Yazarlarına Göre Alevîlik-Bektaşîlik”, Türkiye Günlüğü (1996), sy. 42, s. 54-77.
 29. Üzüm, İlyas,  “Sünnîlik’ten Şiîliğe, Şiîlik’ten Sünnîliğe Geçen İki Müellif ve Eserleri”, İslâm Araştırmaları Dergisi (1997), s. 189-2022.
 30. Üzüm, İlyas,  Sünnî-Şiî Yakınlaşması: Dârü’t-takrîb Tecrübesi”, İslâm Araştırmaları Dergisi (1998), s. 171-185.
 31. Üzüm, İlyas, “Allah Bir Hak Muhammed Ali: Pir Sultan Abdal’ın Tanrı Anlayışı”, Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Güz (2000), sy. 15, s. 133-153.
 32. Üzüm, İlyas, “Allah Bir Hak Muhammed Ali: Pir Sultan Abdal’ın Tanrı Anlayışı”, Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Güz (2000), sy. 15, s. 133-153.
 33. Üzüm, İlyas, “Kendi Yazarlarına Göre Alevîlik-Bektaşîlik”, Türkiye Günlüğü (1996), sy. 42, s. 54-77.
 34. Üzüm, İlyas, “Modernizmin Alevî Toplumu Üzerindeki Etkileri”, İslâm ve Modernleşme (II. Kutlu Doğum İlmî Toplantısı), İstanbul 1997, s. 277-291.
 35. Üzüm, İlyas, “Modernizmin Alevî Toplumu Üzerindeki Etkileri”, İslâm ve Modernleşme (II. Kutlu Doğum İlmî Toplantısı), İstanbul 1997, s. 277-291.
 36. Üzüm, İlyas, “Sünnîlik’ten Şiîliğe, Şiîlik’ten Sünnîliğe Geçen İki Müellif ve Eserleri”, İslâm Araştırmaları Dergisi (1997), s. 189-2022.
 37. Üzüm, İlyas, “Sünnî-Şiî Yakınlaşması: Dârü’t-takrîb Tecrübesi”, İslâm Araştırmaları Dergisi (1998), s. 171-185.
 38. Üzüm, İlyas, “Türkiye’de Alevî-Nusayrî Önderlerinin Eserlerinde İnanç Konularına Yaklaşım”, İslâm Araştırmaları Dergisi (2000), s. 173-187.
 39. Üzüm, İlyas, “Türkiye’de Şiî Azerîlerle Alevî Gruplar Arasındaki İlişkiler: Alevîler Şiîleştirilebilir mi?”, Alevîler/Alewiten , Hamburg 2000, I, 111-132.
 40. Üzüm, İlyas, “Vilâyetnâme-i Hacı Bektaş-ı Velî’ye Göre İslâmî İnanç ve İbadetler”, I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1999, s. 385-390.
 41. Üzüm, İlyas, “Vilâyetnâme-i Hacı Bektaş-ı Velî’ye Göre İslâmî İnanç ve İbadetler”, I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1999, s. 385-390.
 42. Üzüm, İlyas, Buyruk’ta “Üç Sünnet Yedi Farz” Kavramı ve Alevî Yazarların Tutumu”, (İSAM dergisinin son sayısında yayımlanacak)
 43. Üzüm, İlyas, Günümüz Alevî Örgütlenmeleri ve Geleneksel Alevîlik’le İlişkisi”, Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, İstanbul 1999, s. 335-375.
 44. Üzüm, İlyas,. “Alevî Kaynağı Buyruk’ta Kur’ân Anlayışı” (Folklor ve Edebiyat Dergisi’nin Alevîlik özel sayısında yayımlanacak)
 45. Vajda, Georges, " Bazı Şîî-İsnâ-aşeriyye Yazarlarına Göre Allah'ın Görülmesi (Rü'yetullahın) Meselesi ",  çev. Sabri Hizmetli, AÜİFD. 25, 1981, s. 369-393.
 46. Watt, W. Montgomery, Maturidi Problemi, çev. İ. H. İnal, İmam Maturidi ve Maturidilik (ed. Sönmez Kutlu), Ankara 2003, s. 149-154.
 47. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin , " Dini Mezhepler ", DFİFM. Eylül, İstanbul 1929.
 48. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin , "İslâmda İlk Fikri Hareketler ve Dinî Mezhepler", Darü'l-Fünûn İlahiyat Fak. Mecmuası, sene;4, sayı:14-15, İst.1930
 49. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Batinilik Tarihi", DFİFM.,  sene: II,  sayı: 8, İstanbul 1928, s. 1-27.
 50. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Fatımiler ve Hasan Sabbah ", DFİFM., sene: I, sayı: 4, İstanbul 1926, s. 1-44.
 51. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " İslamda İlk Fikri Hareketler ve Dini Mezhepler ", DFİFM., sene: III, sayı: 12, İstanbul 1929, s. 1-20.
 52. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " İslamda İlk Fikri Hareketler ve Dini Mezhepler ", DFİFM., sene:III, sayı:13, İstanbul 1929, s. 1-17.
 53. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " İslamda İlk Fikri Hareketler ve Dini Mezhepler ", DFİFM., sene:IV, sayı: 14, İstanbul 1930, s. 1-27.
 54. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Kaderiye yahut Mutezile ",  DFİFM.,  sene: IV, sayı: 15, İstanbul 1930, s. 1-21.
 55. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Karamita ve Sinan Raşid al-Din ",  DFİFM.,  sene:  II, sayı: 7, İstanbul 1928, s. 26-80.
 56. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Kelam Savaşları ",   DFİFM., sene: V, sayı: 24, İstanbul 1932, s. 18-32.
 57. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Kerramîler ",  DFİFM.,  sene: III, sayı: II, İstanbul 1929, s.1-15.
 58. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Kitabu'l-Mu'teber ", DFİFM., sene: V , sayı: 19, İstanbul 1931, s. 1-16.
 59. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Kitabu'l-Mu'teber ", DFİFM., sene:V , sayı: 20, İstanbul 1931, s. 1-16.
 60. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Kitabu'l-Mu'teber ", DFİFM., sene:V , sayı: 21, İstanbul 1931, s. 1-16.
 61. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Kitabu'l-Mu'teber ", DFİFM., sene:V , sayı: 22, İstanbul 1932, s. 14-26.
 62. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Mu'tezile ve Husn Kubh ",  DFİFM.,  sene:I, sayı:2, İstanbul 1926, s. 100-116.
 63. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Mu'tezile ve Husn Kubh ",  DFİFM.,  sene:I, sayı:2, İstanbul 1926, s. 100-116.
 64. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Türk Kelamcıları ",  DFİFM.,  sene V, sayı: 23, İstanbul 1932, s. 1-19.
 65. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, "Yezidîler", DFİFM., sene: I, sayı:3, İstanbul 1926, s. 1-35.
 66. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, "Yezidîler", DFİFM., sene: I, sayı:4, İstanbul 1926, s. 273-275 ( İlave)
 67. Yavuz, Yusuf  Şevki, “İmamiyyenin Usulu’d-Dine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi“, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, İstanbul 1993, s. 667-690.
 68. Yazıcıoğlu, Mustafa Sait,  "Mâtürîdî Kelâm Ekolünün İki Büyük Siması: Ebû Mansûr el-Mâtürîdî ve Ebu'l-Mu'în en-Nesefî", AÜİFD., 27 (1985).
 69. Yeşilyurt, Temel, Alevi-Bektaşiliğin İnanç Boyutu, İslâmiyât Dergisi,  VI/3(2003), 9-12.
 70. Yıldırım, Ahmet, Alevi-Bektaşi Edebiyatında Kullanılan Hadisler ve Değerlendirilmesi, İslâmiyât Dergisi,  VI/3(2003), 71-92.
 71. Yılmaz, Musa Kazım, “Şîa’nın Kur’an İlimleri ile İlgili Görüşü“, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, İstanbul 1993, s. 163-194.
 72. Yörükan, Y. Ziya , “Anadolu Alevileri ve Tahtacılar”, Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, (1928), Sayı 8, s. 107-150; “Tahtacılar”, DFİFM, (1929), Sayı 12, s. 61-80; DFİFM, (1929), Sayı 13, s. 55-80; DFİFM (1930), Sayı 14, s. 73-80; DFİFM, (1930), Sayı 15, s. 66-80; DFİFM, (1930), Sayı 17, s. 72-80; DFİFM, (1931), Sayı 19, s. 66-80; DFİFM, (1931), Sayı 20, s. 57-80.
 73. Yörükan, Y. Ziya,  “Onuncu Asır İptidalarında Yazılmış Olan Ebu Dûlef Seyahatnamesine Nazaran Orta Asya’da Türk Boyları ve Bunların Dini Vaziyetleri”, Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, (1932), Sayı 22, s. 51-64; Sayı 23, s. 39-52.
 74. Yörükan, Y. Ziya,  “Tahtacı Oymaklarına Dair Bilgiler”, Hayat, (1928), Cilt 3, Sayı 68, s. 15-16.
 75. Yörükan, Y. Ziya, “Anadolu’da Alevi Köylüleri ve Bunların İtikad ve Adetleri I”, Hayat, (1927), Cilt 3, Sayı 56, s. 7-8; “Anadolu’da Alevi İtikadları”, Hayat, (1928), Cilt 3, Sayı 58, s. 5-6; Sayı 59, s. 18-20; Sayı 60, s. 15-16.
 76. Yörükan, Y. Ziya, “Bir Fetva Münasebetiyle-Fetva Müessesesi, Ebu Suud Efendi ve Sarı Saltuk”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, (1952), Sayı 2-3, s. 137-160.
 77. Yörükan, Y. Ziya, “İhvan-ı Safa”, Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, (1925), Sayı 1, s. 183-192.
 78. Yörükan, Y. Ziya, “İslam Akaid Sisteminde Gelişmeler ve Ebu Mansur-i Maturidi”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, (1953), Sayı 2-3, s. 127-142.
 79. Yörükan, Y. Ziya, “İslam Akaid Sisteminde Gelişmeler ve İmam-ı Azam Ebu Hanife”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, (1952), Sayı 2-3, s. 3-19; Sayı 4, s. 71-87.
 80. Yörükan, Y. Ziya, “İslam Menabiinde Şamanlık”, Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, (1931), Sayı 21, s. 36-58.
 81. Yörükan, Y. Ziya, “Kitabu Tefsir-i Esma ve’s-Sıfat Hakkında”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, (1952), Sayı 1, s. 104-109.
 82. Yörükan, Y. Ziya, “Şah İsmail’in Yeni Bir Propagandacısı”, Sebilürreşad, (1948), Cilt, 1, Sayı 16, s. 243-244.
 83. Yörükan, Y. Ziya, “Şehristanî Devrinde Vaziyet ve Muhit-i İlmî I”, Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, (1926), Sayı 3, s. 263-314.
 84. Yörükan, Y. Ziya, “Şehristanî –Milel ve Nihal’de Mezhepler Nasıl Yazılmıştır? II”, Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, (1927), Sayı 5-6, s. 187-277.
 85. Yörükan, Y. Ziya, “Vahhabilik”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, (1953), Sayı 1, s. 51-67.
 86. Yunusoviç, Ziyadov Şovosil, Ebu Mansur el-Maturidi’ye Nispet Edilen Eserlerin Taşkent Yazmaları ve Maturidi Üzerine Yapılan Bazı Araştırmalar, çev. S. Kutlu-Y. Musahanov, İmam Maturidi ve Maturidilik (ed. Sönmez Kutlu), Ankara 2003, s. 271-281.

MEZHEPLER TARİHİ OKUMA LİSTESİ ( KİTAPLAR VE MAKALELER ALFABETİK OLARAK)

 

 1. Ali Abdurrazık, İslam’da İktidarın Temelleri, İstanbul 1995.
 2. Atay,  Hüseyin, Ehl-i Sünnet ve Şia, Ankara  1983.
 3. Aydınlı, Osman, İslam Düşüncesinde Aklîleşme Süreci -Mutezile'nin Oluşumu ve Ebu'l-Hüzeyl Allaf-, Ankara Okulu yayınları, Ankara Okulu yayınları, Ankara 2001.
 4. Aydınlı, Osman, Mu’tezilî İmamet Düşüncesinde Farklılaşma Süreci, Araştırma yayınları, Ankara 2003.
 5. Aydınlı, Osman, "Dırar b. Amr ve Mu'tezile'nin Teşekkül Sürecindeki Yeri", AÜİFD, XXXIX(1999).
 6. Aydınlı, Osman, "Mutezile'nin İmamet Nazariyesi: Teori-Pratik", Dini Araştırmalar, Cilt:3, Sayı: 7(2000).
 7. Aydınlı, Osman, "Kur'an'ın Yaratılmışlığı Meselesi ve Mu'tezile'nin Tarihi Seyrindeki Yeri -I-", Dini Araştırmalar, Cilt:4, Sayı: 9(2001).
 8. Aydınlı, Osman, "Kur'an'ın Yaratılmışlığı Meselesi ve Mu'tezile'nin Tarihi Seyrindeki Yeri -II-", Dini Araştırmalar, Cilt:4, Sayı: 10(2001).
 9. Aydınlı, Osman, "Mu'tezilî Anlayışta Zühd ve Takva Boyutu", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Cilt:1, Sayı: 10(2003).
 10. Aydınlı, Osman, İlk Mu’tezile’nin Özgür İrade Söylemi –Amr b. Ubeyd ve Kader Anlayışı-, Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2(2003).
 11. Aydınlı, Osman, “Kaderî Anlayışın İlk Tezahürleri”, İslamî Araştırmalar Dergisi.
 12. Aydınlı, Osman, Mezheplerin Oluşum Sürecinde Mevalînin Rolü, Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı: 1(2003).
 13. Büyükkara, Mehmet Ali,İmamet Mücadelesi ve Haşimoğulları (h. II. Asır), İstanbul: Rağbet Yay., 1999.
 14. Büyükkara, Mehmet Ali,    İmamiyye Şiası'na Göre Önemli Tarih, Gün ve Geceler, Çanakkale: Aslı Ofset, 1999.
 15. Büyükkara, Mehmet Ali, "Ali al-Rida’s Allaged Link with the Sufi Maruf al-Karkhi and some Famous Poets”, Islamic Quarterly, 42 (1998), pp.188-199.
 16. Büyükkara, Mehmet Ali, “The Schism in the Party of Müsa al-Kazim and the Emergence of the Waqifa”, Arabica, 48 (2000), pp. 78-99.
 17. Büyükkara, Mehmet Ali, “Yaşayan İtikadi İslam Mezhepleri Araştırmalarında Bir Kaynak Olarak İnternet”, EKEV Akademi Dergisi, I/3 (1998), s. 245-259.
 18. Büyükkara, Mehmet Ali,  "İsmaili Dâi ve Fâtımî Da’vet”, İLAM Araştırma Dergisi, 3/1 (1998), s. 9-36.
 19. Büyükkara, Mehmet Ali, "İsmaililer'e Atfedilen Yedi Aşamalı Da'vet Süreci Üzerine Bir İnceleme", İLAM Araştırma Dergisi, 3/2 (1998), s. 35-49.
 20. Büyükkara, Mehmet Ali, "İmami-Şii Rivayetlerde İbrahim Peygamber", İslami Araştırmalar, 2001, 14/1 (2001), pp.164-170.
 21. Büyükkara, Mehmet Ali,  "A.B.'ne Giriş Sürecinde Yükselen Alevi Hakları Talepleri ve Beraberindeki Problemler", Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Girişinin Din Boyutu Sempozyumu, 17-19 Eylül 2001. Sempozum metinleri yayınlandı.
 22. Cabiri, Muhammed Abid, İslam’da Siyasal Akıl, İstanbul ??
 23. Cabiri, Muhammed el-Cabiri, Arap İslam Aklının Oluşumu, İstanbul 2000.
 24. Cabiri, Muhammed Abid, Arap İslam Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul 2000.
 25. Cohen, Claude, " Osmanlılardan Önce Anadolu'da Şiilik Problemi ",  çvr., Sabri Hizmetli AÜİFİİED.,  cilt:5,  Ankara 1982, s. 309-319 .
 26. Corbin, Henri, " Şiilikte Velayet Kavramı", çev. Sabri Hizmetli, AÜİFD, XXVI(1983), s.717-726.
 27. Doğan, İsa, Zeydiye Mezhebinin Doğuşu  ve Görüşleri, Ankara  1987. ( Doktora tezi),   
 28. el-Bağdâdî, Abdülkahir b. Tahir b. Muhammed (429/1037),  Mezhepler Arasındaki Farklar,  çev. Ethem Ruhi Fığlalı, İstanbul 1991.
 29. İbn Serrâc, Tezkiretü'l-Mezâhib, çev. Ethem Ruhi Fığlalı, İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi, II(1975),  103-116.
 30. Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm, Kitâbu’l-Îmân, Kitâbiyât yayınları, Ankara 2000. (Arapça’dan) ( İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler-Hadis Taraftarlarının İman Anlayışı Bağlamında Bir Zihniyet Analizi, (Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2000) adlı kitap eçerisinde)
 31. Ebu Zehra, Muhammed,  İslamda Siyasi ve İtikadi Mezhepler Tarihi, çvr. E.R.Fığlalı- O. Keskioğlu, İstanbul 1970.
 32. Etan Kohlberg , "Şii Hadis", çev.: M. Ali Büyükkara, EKEV Akademi Dergisi,  2/2 (2000), s. 47-56.
 33. Fığlalı, Ethem Ruhi,  Çağımızda Îtikadî İslâm Mezhepleri,  İstanbul  1983.
 34. Watt, W. Montgomery,   İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri,  çev. Ethem Ruhi  Fığlalı,   Ankara   1981.
 35. Fığlalı, Ethem Rûhi,   " Mezheplerin Doğuşuna Tesir Eden Bazı Sebepler ", AÜİF İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi,  IV(1980).
 36. Fığlalı, Ethem Ruhi, " İslam Mezhepleri Tarihinde Karşılaşılan Bazı Problemler " , Uluslararası I. İslam Arnaştırmaları Sempozyumu, İzmir 1985.
 37. Fığlalı, Ethem Ruhi, " İbn Sadruddin eş-Şirvani ve İtikâdÎ Mezhepler Hakkında Türkçe Risalesi " , AÜİFD., XXIV(1981),  249-276.
 38. İbn  Sadruddîn eş-Şirvânî , Muhammed Emîn,  Tercümânü’l-Ümem, thk., Ethem Ruhi Fığlalı, AÜİFD., XXIV(1981),  277-335.
 39. Karahan, Abdülkadir, Tercümanü’l-Ümem, ( İtikad Mezhepleri Üzerine Türkçe Bir Yazma), İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Yay.: 3, İstanbul 1962, 46 s.
 40. Fığlalı, Ethem Ruhi, “ Burdur Kütüphanesinde Bulunan Bir Risale ‘Tezkitetü’l-Mezâhib’”, AÜİFİİED., Ankara 1975, II/99-102.
 41. İbn Serrâc ( ?), Tezkiretü’l-Mezâhib, thk. Ethem Ruhi Fığlalı, AÜİFİİED., Ankara 1975, II/117-141.
 42. İbn Serrâc ( ?), Tezkiretü’l-Mezâhib, Türkçe’ye Çev.:  Ethem Ruhi Fığlalı, AÜİFİİED., Ankara 1975, II/103-116.
 43. Hatipoğlu, Mehmet Said, "İslâm'da İlk Siyasî Kavmiyetçilik  Hilafetin  Kureyşiliği", AÜİFD, XXIII(1978).
 44. Fığlalı, Ethem Ruhi, İmamiye Şiası,  İstanbul 1984,
 45. van Vloten,  Gerlof,  Emevi Devrinde Arap Hakimiyeti, Şia ve Mesih Akideleri Üzerine Araştırmalar,  çev.Mehmet S.Hatipoğlu,  Ankara  1986.
 46. 46.  Tucker, William F. " Asiler ve Gnostikler (El- Muğire ibn. Said ve Muğiriyye) " ,çvr., E.Ruhi Fığlalı, AÜİFİİED.cilt:5, s. 203-229, Ankara ?? ?
 47. Fığlalı, Ethem Ruhi, "  Abdullah b. Sebe Sorunu ", AÜİFİİED., cilt: 5, s,379-391 Ankara 1982.
 48. Fığlalı, E.Ruhi, " İlk Şii Olaylar Tevvabun Hareketi " ,  AÜİFD., cilt: 26 ,  Ankara 1983, s.335-352.
 49. Fığlalı, E.Ruhi,  " Mesih ve Mehdi İnancı Üzerine ",  AÜİFD., sayı: 25,  Ankara 1981, s.179-214.
 50. Fığlalı, Ethem Ruhi, " İlk - Şii Olayları ", AÜİFD.,  26,1983, 323- 352.
 51. Fığlalı, Ethem Ruhi, " İslam Tarihinde Hz. Hasan va Hz. Hüseyin Dönemleri (Mezhepler tarihi açısından bir tedkik)",  AÜİFD., 26, 1983, s. 353- 370.
 52. Mazzoui, Michel M., " The Origins of the Safawids-Şi'ism, Sufism and the Gulât ", (Tanıtan: Ethem Ruhe Fığlalı ), AÜİFD. 23, 1978, s. 535-536.
 53. Vajda, Georges, " Bazı Şîî-İsnâ-aşeriyye Yazarlarına Göre Allah'ın Görülmesi (Rü'yetullahın) Meselesi ",  çev. Sabri Hizmetli. AÜİFD. 25, 1981, s. 369-393.
 54. Fığlalı, Ethem Ruhi,  İbâdiye'nin Doğuşu ve Görüşleri, Ankara  1983.
 55. Fığlalı, Ethem Rûhi, "Hâricîliğin Doğuşuna Tesir eden Bazı Sebepler", AÜİFD, XX(1981), 219-247.
 56. Fığlalı, Ethem Ruhi, " Hariciliğin Doğuşu ve Fırkalara Ayrılışı " , AÜİFD., 22, 1978, s. 245-275.
 57. Fığlalı, Ethem Ruhi, " Hâriciliğin Doğuşuna Tesir Eden Bazı Sebepler", AÜİFD., 20, 1975, s. 219- 247.
 58. Fığlalı, Ethem Ruhi, " İbâdiye'nin Siyasî ve İtikadi Görüşleri",  AÜİFD., 20, 1975, s., 219- 247.
 59. Fığlalı, Ethem Ruhi,  Kadiyânîlik (  Ahmediye Mezhebi ),  İzmir   1986.
 60. Fığlalı, Ethem Ruhi,  Babilik ve Bahailik, Mekke  1981.
 61. Fığlalı, Ethem Ruhi,  Türkiye'de  Alevilik Bektaşilik,  İstanbul  1990.
 62. Fığlalı,E.Ruhi, Tahtacılar, İslam Ansiklopedisi.
 63. Fığlalı, Ethem Ruhi, İmam Ali, Ankara 1996.
 64. Fıglalı, Ethem Ruhi, Din ve Devlet İlişkisi, Muğla 1997.
 65. Fığlalı ,E.Ruhi, " Gerçek İslamlık ve Mezhep Oyunları ", Milliyet Gazetesi, 19-02-1980
 66. Toftbek E.," Kısa Dürzi İlmihali ",  Çev. Ethem Ruhi Fığlalı   AÜİFD., sayı: 25,  s. .215-220 Ankara 1981.
 67. Mahmud Şeltut,  " Ref'u Isa, er- Risale, X(nu:462), s.515-517 (Türkçe trc.: "İsa'nın Ref'i ", çev. E. Ruhi Fığlalı, AÜİFD., Ankara 1978 , XXIII,  s. 319-24.
 68. Fığlalı, Ethem Ruhi, " Mesih ve Mehdi İnancı Üzerine (Mezhepler tarihi açısından bir bakış). " , AÜİFD., 25, 1981, s. 179- 214.
 69. Goldziher, Ignaz, "Câhiliyye İle Ne Denilmek İsteniyor" (trc. Mazlum Uyar), Kubbealtı, yıl 28 (Ekim 1999), 39-48.
 70. Gölpınarlı, Abdülbaki, Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik, İstanbul 1979.
 71. Gölpınarlı,  Abdülbaki, Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatler, İstanbul, 1969.
 72. Gölpınarlı, Abdülbaki, 100 soruda Türkiyede Mezhepler ve Tarikatlar, İstanbul 1969.
 73. Hoffer, Eric, Kesin İnançlılar, İstanbul .
 74. 74.  el-Askeri, Murtazah,  Abdullah b. Sebe Masalı,  çvr. , Abdulbaki Gölpınarlı, İstanbul 1974.
 75. Kaşif al-Gıta, Muhammed Hüseyin, " Caferi Mezhebi ve Esasları", Çev; Abdülbaki Gölpınarlı,  İstanbul 1966.
 76. eş-Şirazi, Muhammed ibnü'l-l Mehdiyyi'l-Hüseyin, Caferiler Kimlerdir ? ,  Çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul 1973.
 77. Gölpınarlı, Abdulbaki, Hurufilik Metinleri Kataloğu, Ankara 1973 (TTK).
 78. Gölpınarlı, Abdulbaki, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, İstanbul 1977.
 79. 79.  Gölpınarlı ,  Abdulbaki,  Velayet- Name, Menakıb- ı Hacı Bektaşı Veli,  İstanbul 1958.
 80. Gölpınarlı ,  Abdulbaki,  Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin, İstanbul 1966.
 81. Gölpınarlı, Abdulbaki ,  Ondört Masum Hz. Peygamber (s.a.v.)Hz.Fatıma ve Oniki İmam, İstanbul 1979.
 82. Haydarizade İbrahim, Mezahib ve Turuku İslamiyye Tarihi ,İstanbul 1335.
 83. Hizmetli, Sabri, "İtikadi İslâm Mezheplerinin Doğuşuna İctimaî Hadiselerin Tesiri Üzerine Bir Deneme", AÜİFD, XXVI(1983), 653-680.
 84. Hizmetli, Sabri, " Cahız'ın  İmamet Anlayışı ", AÜİFD, XXVI, Ank.1978, s.  681-716.
 85. Hizmetli, Sabri, " Tarihî Rivayetlere Göre Hz. Osman'ın Öldürülmesi ",  27(1985), 149-176.
 86. Hizmetli, Sabri, " İbâdilikte Azzâbe",   AÜİFD., 29, 1987, s. 286- 301.
 87. Hizmetli, Sabri, " İbâdilik'de Velâyet ve Berâet İnancı ",  AÜİFD., 28, 1986, s. 181-204.
 88. 88.  I.K.A. Howard, "Şii Kelam Edebiyatı", çev.: M. Ali Büyükkara, Kur'an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi, 22-24 (2000), s. 206-226.
 89. Vaglieri, Laura Reccia, " Ali- Muaviye Mücadelesi ve Harici Ayrılmasının İbâdî Kaynakların Işığında İncelenmesi " , çev: Ethem Ruhi Fığlalı, AÜİFD., cilt XIX, Ankara 1973, s. 147-150.
 90. 90.  İlhan, Avni,  Mehdîlik,  İzmir   1976.
 91. İlhan, Avni, " Şiilik ve Ana Prensipleri " ,  Erdem, cilt: 8, sayı: 23, 1996 ( Türklerde Hoşgörü Özel Sayısı : II ) , s. 375-396.
 92. 92.  İlhan, Avni, Imam Musa Kazım-İmam Ali Rıza, İmam Muhammed Taki,  Ankara 1996.
 93. Ebû Muhammed Osman b. Abdillah b. el-Hasen el-Irakî el-Hanefî, el-Fıraku'l-Müfterika beyne Ehli'z-Zeyğ ve'z-Zandaka, thk. Yaşar Kutluay,  Ankara 1961
 94. el-Irakî, Ebû Muhammed Osman b. Abdillah b. el-Hasan ( V. H. asır '), Sapıklarla Dinsizlerin Çeşitli Mezhepleri, çev. Yaşar Kutluay, Ankara 1962.
 95. 95.  Kummî ve Nevbahtî, Kitâbu’l-Makâlâti’l-Fırak ve Fıraku’ş-Şîa, çev. Hasan Onat-Sabri Hizmetli-Sönmez Kutlu-Ramazan ??, Ankara Okulu yayınları, Ankara 2004.
 96. Kutlu, Sönmez, Türklerin İslamlaşma Sürecinde  Mürcie ve Tesirleri, Ankara 2000; Ankara 2003 (II. Baskı)
 97. Kutlu, Sönmez, İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler, Ankara 2000; Ankara 2002 (II. Baskı)
 98. 98.  Kutlu, Sönmez, (Ed.) İmam Mâturîdî ve Maturidilik (Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri, ve Maturidilik Mezhebi), haz. Sönmez Kutlu, Kitâbiyât yayınları,  Ankara 2003
 99. 99.  Kutlu, Sönmez, Din Anlayışında Farklılaşmalar Türkiye’de Alevîlik-Bektaşîlik, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2003.
 100. 100.                  Kutlu, Sönmez, “İslâm Mezhepleri Tarihinde Usul Sorunu”,  İSAV Sempozyumuna sunulan tebliğ. (Basılacak) 
 101. 101.                  “Aleviliğin Dinî Statüsü: Din, Mezhep, Tarikat, Heterodoksi, Ortodoksi veya Metadoksi”, İslâmiyât Dergisi,  VI/3(2003), 31-54.
 102. Cook, Michael, " İslam'da Aktivizm ve Quietizm: İlk Mürcie'nin Durumu ", çev., Sönmez Kutlu,  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 37 (1997), 305-316 ss. (Eleştiri ve Notlarla).
 103. Hanefi, Hasan,  " Konulu Kur'ân Tefsiri Metodu ",  çev., Sönmez Kutlu,   İslâmî Araştırmalar, Cilt: 9,  Sayı: 1-2-3-4 (1996),  157-166 ss..
 104. Kutlu, Sönmez , “İslam Düşüncesinde Tarihsel Din Söylemleri ”, İslâmiyât Dergisi,  Cilt:IV, Sayı: 4(2001), 15-36 ss.
 105. Kutlu, Sönmez , “Ehl-i Beyt Sembolik Kapitalinin Semerelendirilmesi”, İslâmiyât Dergisi,  Cilt:III, Sayı: 3(2000), 99-120 ss.
 106. Kutlu, Sönmez , “Alevilik-Bektaşiliğin Diyanette Temsili Problemi”, İslâmiyât Dergisi,  Cilt:4, Sayı:1 (2001), 21-40 ss.
 107. Kutlu, Sönmez , “Bilinmeyen Yönleriyle Türk Din Bilgini: İmam Mâturidî”, Dinî Araştırmalar, Cilt: 5, Sayı: 15 (2003),   5-28 ss.
 108. Kutlu, Sönmez , “ Mürcie Mezhebi: Doğuşu, Fikirleri, Edebiyatı ve İslâm Düşüncesine Katkıları”, Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Çorum 2002, 168-210 ss.
 109. Kutlu, Sönmez ,  İlk Mürciî Metinler ve Kitâbü'l-İrcâ”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 37 (1997),  317-332 ss.
 110. Kutlu, Sönmez , “ İslam ve Mezhepler ”,  Türk Yurdu, Cilt:116-117,  Sayı: 462-463(1997),  192-199.ss.
 111. Kutlu, Sönmez , " Salim b. Zekvân'ın Sîre Adlı Eserindeki Mürcie İli İlgili Kısmın Tercemesi ", AÜİFD., 35 (1996),  467-475 ss. (Notlarla)
 112. Madelung, Wilferd, " Horasan ve Maverâünnehir'de İlk Mürcie ve Hanefiliğin Yayılışı ",  çev. Sönmez Kutlu, AÜİFD., 33 (1992),  239-247 ss.
 113. Kutlu, Sönmez , “ İlk Mürciî Metinler: İrca Kasidesi (I) ve İrca Kasidesi (II)”, AÜİFD., XXXIX (1999), 239-252 ss.
 114. Kutlu, Sönmez , “ Din Anlayışında Farklılaşmalar ve Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik Üzerine Söyleşi”,  Diyanet Aylık Dergisi, Sayı: 147(Mart 2003), 5-11 ss. 
 115. Kutlu, Sönmez ,  “ Mürcie, 1-26 ss. (T.D.V. İslâm Ansiklopedisi’nde yayımlanacak).
 116. Kutlu, Sönmez , “Muhammed b. Kerrâm”, 1-3 ss. (T.D.V. İslâm Ansiklopedisi’nde yayımlanacak). 
 117. Kafafi, Muhammed,  " Abu Sa'id Muhammad b. Sa'id al-Azdi al- Kalhatı'ye Göre Hâriciliğin Doğuşu ",  çev., Ethem Ruhi Fığlalı,  AÜİFD., 18, 1970, s. 177- 191.
 118. Madelung,   Wilfred, "The Early Murjia in Khurasan and Transoxsania and the Spread of Hanafism", Der Islam, 1982, Band 59 Hefti.  Türkçe'ye çev. Sönmez Kutlu,  " Horasan ve Maveraünnehir'de İlk Mürcie ve Hanefîliğin Yayılışı",  AÜİFD, 33 (1992),  239-247.
 119. Kutluay, Yaşar,  " İbâdîlere Ait Bazı Metinler.",  AÜİFD.,15, 1967, s. 141- 149.
 120. Kutluay, Yaşar, İslam ve Yahudi Mezhepleri, İstanbul 2001. II. Basım.
 121. Kutluay, Yaşar, İslamda İtikadi Mezheplerin Doğuşu,  Ankara 1959.
 122. Kutluay, Yaşar, İslam ve Yahudi Mezhepleri,  Ankara 1965.
 123. Kutluay Yaşar, " Yusuf Ziya Yörükan'ın Makaleleri",  AÜİFD., yıl 1954, cilt:III. sayı:1-2. Ankara 1954, s. 93-95.
 124. Kutluay, Yaşar,  " İbâdîlere Ait Bazı Metinler.",  AÜİFD.,15, 1967, s. 141- 149.
 125. Lewinstein, Keith, "Notes on Eastern Hanafıte Heresiography", Journal of the American  Oriental Society, 114.4(1994), s. 583-598.
 126. Laoust, Henry, İslam’da Ayrılıkçı Görüşler, İstanbul 1999.
 127. Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu Tebliğ Metinleri, İstanbul 1993.
 128. Mustafa, Nevin Abdülhalık, İslam Siyasi Düşüncesinde Muhalefet, çev. Vecdi Akyüz, İstanbul 1990.
 129. 129.                  Nuaymi, Selim, " Zuhuru'l-Havaric", çev. Harun Yıldız, Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,     X,  Samsun 1998, ss. 513-536.130.                 
 130. Ocak, A. Yaşar, " Türk Heteredoksi Tarihinde Zındık, Harici, Rafizi, Mülhid ve Ehl-i Bid'at Terimlerine Dair Bazı Düşünceler", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Edebiyatı Dergisi,  ????? , XII, İstanbul 1982. ss. 507-520.
 131. Ocak, Ahmet, " Selçuklular Döneminde Şiî- Sünnî İlişkisi ",  Erdem, cilt: 8, sayı: 23, 1996 ( Türklerde Hoşgörü Özel Sayısı : II ) , s. 401-418.
 132. Ocak, Ahmet Yaşar, " Bektaşilik" ,  TDV İslam Anseklopedisi, İstanbul 1992.
 133. Ocak , Ahmet  Yaşar,  " Balım Sultan ",  TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1992.
 134. Ocak , A.Yaşar, Alevilik ve Bektaşilik Hakkındaki son yayınlar üzerinde genel bir bakış ve bazı gerçekler, I,Tarih ve Toplum  no:91 , (Temmuz 1991), s. 20-25; II,Tarih ve Toplum no:92  (Ağustos 1991).s.115-126.
 135. Ocak,  A.Yaşar, İslam -Türk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya Menkabeleri, Ankara 1984.
 136. Ocak , A.Yaşar,  Bektaşi Menakibnamelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri, İstanbul1983.
 137. Ocak , A.Yaşar, Türk Halk  İnançlarında  ve Edebiyatında Evliya Menkabeleri,  Ankara 1984.
 138. Ocak , A. Yaşar ,  İslam  İnançlarında ve Hızır yahut Hızır İlyas Kültü, Ankara1985.
 139. Ocak , A.Yaşar, Osmanlı İmporatorluğunda Marjinal Süfilik: Kalenderiler (XIV-XVIIyüzyıllar) Ankara 1992)TTK).
 140. Ocak, Ahmed Yaşar, Babailer İsyanı,
 141. Ocak, Ahmed Yaşar, Zındıklar ve Mülhidler,
 142. Onat, Hasan, " Şiilik ve Günümüz Şiiliğinde Bazı Yeni Yaklaşımlar Üzerine" İslami Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3 , Sayı: 3 Temmuz 1989.
 143. Onat, Hasan, Emeviler Devri Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği, TDV. Yayınları, Ankara 1993.
 144. 144.                  Tusi, " İmamet Risalesi ", çev. Onat, Hasan, AÜİFD., cilt:XXXV,Ank.1996
 145. Onat, Hasan, Emeviler Devri Şiî Hareketleri, Ankara  1993.
 146. Onat, Hasan, "Din Anlayışımızın Kaynakları Üzerine Bazı Düşünceler ", Türk  Yurdu, Cilt. 13, 75(1993).
 147. Onat, Hasan, Din Anlayışımız Üzerine Denemeler, Ankara 1995.
 148. Onat, Hasan, 20.Asırda Şiilik ve İran İslam Devrimi   Ankara 1996.
 149. Onat, Hasan, "Şii İmamet Nazariyesi"A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi c.XXXII, Ank.1992.
 150. Onat, Hasan, "Şiiliğin Doğuşu Meselesi"A.Ü.İ.F.D. cilt:XXXXI,Ank.1997.
 151. Onat, Hasan,"Türkiye'de Din Anlayışı ve Fazlurrahman",Türkiye günlüğü,sayı:18,Bahar 92
 152. 152.                  Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu,  13-15  Şubat  1993.  İstanbul  1993.
 153. Öz, Mustafa, İmamiyye Şia'sında Onikinci İmam ve Mehdi İnancı, İstanbul 1995.
 154. Öz, Mustafa, Nizari İsmaili Mezhebinde Ağa Hanlar Dönemi, İstanbul 1986. 85 ? ( Yayınlanmamış Doktora Tezi )
 155. Öz, Mustafa, İmamiyye Şia'sında Onikinci İmam ve Mehdi İnancı, İstanbul 1995.
 156. Sarıkaya, M. Saffet, Anadolu’ya Şîîliğin Girişi (Anadolu Alevîliğinin TarihiArka Planı) , Isparta, 1998.
 157. Sarıkaya, M. Saffet,  İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Isparta 2000.
 158. Sarıkaya, M. Saffet, “Bektâşî-Alevîlerin İnançlarından Seçmeler”, Mina, Aylık Kültür Fikir ve Sanat Dergisi, yıl:4, sayı: 27, Mayıs 1992.
 159. Sarıkaya, M. Saffet,  Dinî ve Siyasî Bakımdan Osmanlı-İran Münasebetleri”, Türk Kültürü, yıl:XXXI, sayı: 363, Temmuz 1993.
 160. Sarıkaya, M. Saffet,  İslam’da Mehdi İnancına Dair”, İslam, Sayı:155, Temmuz, 1996.
 161. 161.                  Sarıkaya, M. Saffet, “el-Hıllî’nin Doktrininde Sünnîliğin Eleştirisi”, H. Laoust’tan çeviri, Atatürk Üni., İlahiyat Fak. Dergisi, sayı:13, 1997.
 162. 162.                  Sarıkaya, M. Saffet, “Anadolu Alevîliğinin Oluşumu”, EKEV Akademi Dergisi- Sosyal Bilimler-, Kasım, 1997.
 163. 163.                  Sarıkaya, M. Saffet,  “Ehl-i Sünnet Devlet Telakkisinde İki Mesele: İdarî Sistem, Devlet Reisine İtaat”, SDÜ İlahiyat Fak. Dergisi, yıl: 1997, sayı 4, Isparta 1999
 164. 164.                  Sarıkaya, M. Saffet, “Osmanlı Toplumunun Dinî Yapısına Bir Bakış Denemesi: Ahilik-Bektâşîlik İlişkisi I”, Arayışlar, sayı:2, 1999/2.
 165. 165.                  Sarıkaya, M. Saffet, “Bektâşî-Alevîlerde Bir Duâ: Nâdı Ali”, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl 1998, sayı 5, 2000.
 166. 166.                  Sarıkaya, M. Saffet, "Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde İslâm Mezhepleri Tarihi Eğitimi" SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl 1999, sayı 6,  2001.
 167. 167.                  Sarıkaya, M. Saffet, "Türklerin İslamlaşma Süreçlerinde Mezheplerin ve Tarikatların Yeri", Yeni Türkiye Dergisi Türk Özel Sayısı, Ocak 2002 .
 168. Şâneçî, Kâzım Müdîr, "Mezhepler ve Dinler Tarihine Bir Bakış" (trc. Mazlum Uyar), Muhammed Cevâd Meşkûr, Ferhehg-i Fırak-ı İslâmî, Meşhed 1989 (Yayımlanmamış makale).
 169. eş-Şehristânî, Muhammed b. Abdulkerim , " el-Milel ve'n-Nihal (Mukaddimeler) ",  Abdurrahman Küçük - Mustafa Erdem- Adem Akın.,  AÜİFD.,  30, 1988, s. 1-33.
 170. et- Tanci, Muhammed b. Tavit  " eş-Şehristânî, Muhammed b. Abdulkerim, " Kitâb'u'l-Milel ve'n-Nihal (Arapça metinlerde neşredilmeyen kısımlar Arapça metin olarak vardır ) ",  AÜİFD., 5( 1-4), 1956, ss. 1-16.
 171. Turan, Ahmet, “Yezidilik”, Ondokuzmayıs Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 3, yıl: 1989, s. 220-227.
 172. Turan, Ahmet, "Anadolu Alevileri- Kızılbaşlar ",   Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı:6,  Samsun 1992, s.45-59.
 173. Turan, Ahmet,  'Anadolu Alevileri- Kızılbaşlar,   Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı:6 Samsun 1992,  s.45-59.
 174. Uyar, Mazlum, İmamiyye Şiasında Düşünce Ekolleri: Ahbarilik, İstanbul 2000
 175. 175.                  Uyar, Mazlum, İmâmiyye Şî‘ası'nda Usûlîlik ve Hiyerarşik Yapılaşması (Doçentlik çalışması).
 176. 176.                  Uyar, Mazlum, "Akla Dayalı Şiî Kelâmının Oluşmasında Mu‘tezile’nin Rolü ve Şeyh Müfîd", İslâmî Araştırmalar, c. 13, sayı 1 (2000), 101-113.
 177. 177.                  Uyar, Mazlum, "Gaybet Sonrası Şiî Kelâmının Teşekkülü ve Mu‘tezile", İslâmiyât, c. 2, sayı 3 (1999), 153-171.
 178. 178.                  Uyar, Mazlum, "Safevî Devleti’nde Tasavvuftan Teşeyyu‘a (İmâmiyye Şîası) Geçiş ve Tasavvufa Karşı Alınan Tavır", Akademik Araştırmalar, yıl 1, sayı 3 (1999-2000), 121-139.
 179. 179.                  Uyar, Mazlum, "Safevîler Döneminde (1501-1722) Devlet Ricâli-Ulemâ Münasebetleri", Türkiye Günlüğü, sayı 63 (2000-5), 66-75.
 180. 180.                  Uyar, Mazlum, "Safevîler Öncesi İran’da Tasavvuf ve Safevî Devletinin Ortaya Çıkışı", Akademik Araştırmalar, yıl 2, sayı 7-8 (2001), 85-99.
 181. 181.                  Uyar, Mazlum, "Şiî Siyasî Düşüncesinin Şekillenmesi", Dînî Araştırmalar, c. 2, sayı 5 (1999), 299-317.
 182. 182.                  Uyar, Mazlum, "Velâyet-i Fakîh’in Ortaya Çıkışı ve Değerlendirilmesi", Dînî Araştırmalar, c. 2, sayı 6 (2000), 77-99.
 183. 183.                  Uyar, Mazlum, Kohlberg, Etan, "Gaybet Öncesi Şîa’da İmam ve Toplum" (trc. Mazlum Uyar), Dînî Araştırmalar, c. 3, sayı 7 (2000), 227-257.
 184. 184.                  Uyar, Mazlum, "İbnü'l-Cüneyd", T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, XXI, 5-6.
 185. 185.                  Uyar, Mazlum, "Hillî, Muhakkık", T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, XVIII, 39-41.186.                  Uyar, Mazlum, "İbn Fehd Hillî", T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, XIX, 484-5.
 186. 187.                  Uyar, Mazlum, "İbn İdrîs, Muhammed b. Ahmed", T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, XX, 89-90.
 187. 188.                  Uyar, Mazlum, "İbn Usfur el-Bahrânî", T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, XX, 430-431.
 188. 189.                  Uyar, Mazlum, "The Determining Factors for the Ulama’s Participation in the Constitutional Revolution in Iran and an Analysis of the Nature of the Division among Them" (Yayınlanacak).
 189. 190.                  Uyar, Mazlum,."İlk Dönem İmâmî Düşüncesinde Humus [’Allâme Hillî’ye Kadar (ö.727/1325)] " (Yayımlanacak).
 190. Üzüm, İlyas,  İnanç Esasları Açısından Türkiye’de Ca’ferîlik. Doktora çalışması (Basılacak)
 191. Üzüm, İlyas,   Günümüz Alevîliği , Ankara 1997, Ankara 2000.
 192. Üzüm, İlyas,  “Ne Heybeli Ne Torbalı” Günümüz Bulgaristan Alevîliği (Basılacak)
 193. 194.                 Üzüm, İlyas,  “Türkiye’de Şiî Azerîlerle Alevî Gruplar Arasındaki İlişkiler: Alevîler Şiîleştirilebilir mi?”, Alevîler/Alewiten , Hamburg 2000, I, 111-132.
 194. 195.                 Üzüm, İlyas,  “Sünnîlik’ten Şiîliğe, Şiîlik’ten Sünnîliğe Geçen İki Müellif ve Eserleri”, İslâm Araştırmaları Dergisi (1997), s. 189-2022.
 195. 196.                 Üzüm, İlyas,  Sünnî-Şiî Yakınlaşması: Dârü’t-takrîb Tecrübesi”, İslâm Araştırmaları Dergisi (1998), s. 171-185.
 196. Üzüm, İlyas, “Türkiye’de Alevî-Nusayrî Önderlerinin Eserlerinde İnanç Konularına Yaklaşım”, İslâm Araştırmaları Dergisi (2000), s. 173-187.
 197. Üzüm, İlyas “Kendi Yazarlarına Göre Alevîlik-Bektaşîlik”, Türkiye Günlüğü (1996), sy. 42, s. 54-77.
 198. Üzüm, İlyas, “Allah Bir Hak Muhammed Ali: Pir Sultan Abdal’ın Tanrı Anlayışı”, Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Güz (2000), sy. 15, s. 133-153.
 199. Üzüm, İlyas, Buyruk’ta “Üç Sünnet Yedi Farz” Kavramı ve Alevî Yazarların Tutumu”, (İSAM dergisinin son sayısında yayımlanacak)
 200. Üzüm, İlyas,. “Alevî Kaynağı Buyruk’ta Kur’ân Anlayışı” (Folklor ve Edebiyat Dergisi’nin Alevîlik özel sayısında yayımlanacak)
 201. Üzüm, İlyas, Günümüz Alevî Örgütlenmeleri ve Geleneksel Alevîlik’le İlişkisi”, Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, İstanbul 1999, s. 335-375.
 202. Üzüm, İlyas, “Modernizmin Alevî Toplumu Üzerindeki Etkileri”, İslâm ve Modernleşme (II. Kutlu Doğum İlmî Toplantısı), İstanbul 1997, s. 277-291.
 203. Üzüm, İlyas, “Vilâyetnâme-i Hacı Bektaş-ı Velî’ye Göre İslâmî İnanç ve İbadetler”, I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1999, s. 385-390.
 204. Üzüm, İlyas, “Kelâm-Mezhepler Tarihi İlişkisi Açısından Günümüz Türkiyesi’nde Dinî Akımlar ve Din Aleyhtarı Yazarlar”, İlâhiyat Fakülteleri Kelâm Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri ve Koordinasyonu Toplantısı-II, İstanbul 1998, s. 117-148.
 205. Üzüm, İlyas,  “Nusayriyye” (Prof. Dr. Mustafa Öz) Başlıklı Tebliğin Müzakeresi, ”, Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, İstanbul 1999, s. 199-208.
 206. Üzüm, İlyas,  “Osmanlı Irakı’nda Şiî-Sünnî İlişkileri” (Doç. Dr. Gökhan Çetinsaya) Başlıklı Tebliğin Müzakeresi”, Osmanlı Devleti’nde Din ve Vicdan Hürriyeti, İstanbul 2000, s. 151-158.
 207. Üzüm, İlyas,  “Fırakü’ş-şîa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), XIII, 30-31.
 208. Üzüm, İlyas,  “Gazap”, DİA, XIII, 434-435.
 209. Üzüm, İlyas,  “Hüccet”, DİA, XVIII, 451-452.
 210. Üzüm, İlyas, “Hüseyin” (Literatür), DİA, XVIII, 521-524.
 211. Üzüm, İlyas,  “Hüsniyye”, DİA, XIX, 34-35.
 212. Üzüm, İlyas, “el-İktisâd” (Tûsî’nin eseri), DİA, XXII, 56-57.
 213. Üzüm, İlyas, “İrşâd” (Cüveynî’nin eseri), DİA, XXII, 455-456.”
 214. Üzüm, İlyas, “İsnâaşeriyye” (Kelamî Görüşleri), DİA, XXIII, 147-149;
 215. Üzüm, İlyas,  “İsnâaşeriyye” (Literatür), DİA, XXIII, 149-153;
 216. Üzüm, İlyas,  “Kaderiyye”, DİA’da neşredilecek, 6 sayfa.
 217. Üzüm, İlyas,  “Kızılbaş”, DİA’da neşredilecek, 35 sayfa.
 218. Üzüm, İlyas, “Kütüb-i erbaa”, DİA’da neşredilecek, 18 sayfa.
 219. van Vloten,  Gerlof,  Emevi Devrinde Arap Hakimiyeti, Şia ve Mesih Akideleri Üzerine Araştırmalar,  çev.Mehmet S.Hatipoğlu,  Ankara  1986.
 220. Vajda, Georges, " Bazı Şîî-İsnâ-aşeriyye Yazarlarına Göre Allah'ın Görülmesi (Rü'yetullahın) Meselesi ",  çev. Sabri Hizmetli. AÜİFD. 25, 1981, s. 369-393.
 221. Vajda, G., "Le Téomignage d'al-Mâturîdî sur la doctrine des Manichéens, Des Daysanites, et des Macionites," Arabica 13 ( 1966 )
 222. Watt, W. Montgomery,   İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, (Önsöz) çev.. Ethem Ruhi  Fığlalı,   Ankara   1981.
 223. Wellhausen,  Julius, İslamiyetin İlk Devrinde Dinî-Siyâsî Muhalefet Partileri,  çev. Fikret Işıltan, Ankara 1989
 224. Wellhausen,  Julius,  Arap Devleti ve Sükutu, çev.. Fikret Işıltan,   Ank.Ün.Basım.,1963
 225. Wirth, Eugen, "İslâm Şehri Kavramı:Batı Kültüründeki Sosyal Hayata Karşı Doğu İslâm’ının Mahremiyeti", Kubbealtı, yıl 29, sayı 2(Nisan 2000), 72-83; yıl 29, sayı 3(Temmuz 2000), 82-89.
 226. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Kerramîler ",  DFİFM.,  sene: III, sayı: II, İstanbul 1929, s.1-15.
 227. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, "Yezidîler", DFİFM., sene: I, sayı:3, İstanbul 1926, s. 1-35.
 228. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, "Yezidîler", DFİFM., sene: I, sayı:4, İstanbul 1926, s. 273-275 ( İlave)
 229. Yaltkaya, M.Şerafedttin (1884/1961), "İslâmda İlk Fikri Hareketler ve Dinî Mezhepler", Darü'l-Fünûn İlahiyat Fak. Mecmuası, sene;4, sayı:14-15, İst.1930
 230. 231.                  Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Kerramîler ",  DFİFM.,  sene: III, sayı: II, İstanbul 1929, s.1-15.
 231. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " İslamda İlk Fikri Hareketler ve Dini Mezhepler ", DFİFM.,  Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " İslamda İlk Fikri Hareketler ve Dini Mezhepler ", DFİFM., sene: III, sayı: 12, İstanbul 1929, s. 1-20.
 232. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " İslamda İlk Fikri Hareketler ve Dini Mezhepler ", DFİFM., sene:III, sayı:13, İstanbul 1929, s. 1-17.
 233. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " İslamda İlk Fikri Hareketler ve Dini Mezhepler ", DFİFM., sene:IV, sayı: 14, İstanbul 1930, s. 1-27.
 234. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " İbn Tomart ",  DFİFM., sene: III, sayı: 10, İstanbul 1928, s. 34-48.
 235. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Kelam Savaşları ",   DFİFM., sene: V, sayı: 24, İstanbul 1932, s. 18-32.
 236. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Türk Kelamcıları ",  DFİFM.,  sene V, sayı: 23, İstanbul 1932, s. 1-19.
 237. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Kitabu'l-Mu'teber ", DFİFM., sene: V , sayı: 19, İstanbul 1931, s. 1-16.
 238. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Kitabu'l-Mu'teber ", DFİFM., sene:V , sayı: 20, İstanbul 1931, s. 1-16.
 239. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Kitabu'l-Mu'teber ", DFİFM., sene:V , sayı: 21, İstanbul 1931, s. 1-16.
 240. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Kitabu'l-Mu'teber ", DFİFM., sene:V , sayı: 22, İstanbul 1932, s. 14-26.
 241. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Batinilik Tarihi", DFİFM.,  sene: II,  sayı: 8, İstanbul 1928, s. 1-27.
 242. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Fatımiler ve Hasan Sabbah ", DFİFM., sene: I, sayı: 4, İstanbul 1926, s. 1-44.
 243. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Karamita ve Sinan Raşid al-Din ",  DFİFM.,  sene:  II, sayı: 7, İstanbul 1928, s. 26-80.
 244. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Kaderiye yahut Mutezile ",  DFİFM.,  sene: IV, sayı: 15, İstanbul 1930, s. 1-21.
 245. Yaltkaya, Mehmet Şerafeddin, " Mu'tezile ve Husn Kubh ",  DFİFM.,  sene:I, sayı:2, İstanbul 1926, s. 100-116.
 246. Yörükan, Yusuf Ziya, " Anadolu Alevileri ve Tahtacılar ", DFİFM., sene: II, sayı: 8, İstanbul 1928.s. 109-150.
 247. Yörükan, Yusuf Ziya, " İslam Menâbiinde Şamanlık " Sümeniye " veya " Şemeniye", DFİFM., sene: V, sayı: 22, İstanbul 1931, s. 36-58.
 248. Yörükan, Yusuf Ziya, " Orta Asya 'da Türk Boyları ve Bunların Dini ve Coğrafi Vaziyetleri", DFİFM.,  sene:V, sayı:22, İstanbul 1932, s. 51-64.
 249. Yörükan, Yusuf Ziya, " Orta Asya 'da Türk Boyları ve Bunların Dini ve Coğrafi Vaziyetleri", DFİFM.,  sene:V, sayı: 23, İstanbul 1932, s. 39-52.
 250. Yörükan, Yusuf Ziya, " Orta Asya 'da Türk Boyları ve Bunların Dini ve Coğrafi Vaziyetleri", DFİFM.,  sene:V, sayı: 24, İstanbul 1932, s. 46-64.
 251. Yörükan, Yusuf Ziya, Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, Ankara 1998.
 252. 253.                  Yörükan, Yusuf Ziya, " Şehristanî Devrinde Vaziyet ve Muhit İlmi ", DFİFM.,  sene:I, Sayı:3, İstanbul 1926, s. 263-314.
 253. Yörükan, Yusuf Ziya, " Şehristanî Milel ve Nihal 'da Mezhepler Nasıl Yazılmıştır", DFİFM.,  sene: II, sayı: 5-6, İstanbul 1927, s. 187-277.
 254. Zahir, İhsan İlahi,  Şia'nın  Kur'an  İmamet ve Takiyye Anlayışı, çev. Sabri Hizmetli-Hasan Onat,  Ankara  1984.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  İSLAM MEZHEPLERI TARIHI ANABILIM DALI’NIN KISA TARIHÇESI  

İslam'ın siyasi itikadi ve ameli sahadaki düşünce ekolleri diyebileceğimiz mezhepler, dinin anlaşılma biçimi ile ilgili farklılıkların kurumlaşması sonucu ortay çıkmış olan beşeri oluşumlardır. Siyasi, içtimai, iktisadi, tarihi, kültürel, coğrafi ve benzeri sebepler, din anlayışında birtakım farklılaşmalara yol açmıştır. Bu farlılaşmaların belirli bir süreç dahilinde kurumsallaşması, görüşlerin sistematik nitelik kazanarak sosyo-kültürel yapıyı derinden etkilemesi ve oluşan mecrada, temel argümanları desteklemek ve temellendirmek amacıyla fikir üretilmeye başlanması, karşımıza mezhep olgusunu çıkarmıştır. İslam Mezhepleri Tarihi , siyasi ve itikadi gayelerle vücud bulmuş İslam'ın düşünce ekolleri diyebileceğimiz bu beşeri oluşumları, bilimsel yöntemlerle inceleyen bir bilim dalıdır.   İslam Mezhepleri Tarihi, bütün islami anlayışları ve fikirleri bir araya toplayan bir bilim dalı olup, mezhepleri olduğu gibi inceler. Her mezhebi kendi kaynaklarına, kendi iddialarına göre ele alır ve tanıtır. Dolayısıyla da mezheplerin görüşlerini anlatırken objektif bir yaklaşım içindedir. İslam Mezhepleri Tarihi, geçmişte varolan fırkaların, veya bugün yaşamakta olan mezhep ve çağdaş islami akımların İslam'ı nasıl anladıklarını ortaya koymaya çalışır ve mezheplerin savunduğu fikirlerin tarihini, siyasi ve içtimai temellerini ortaya koyar. Böylece fırkalar arsındaki ihtilaf noktaları aydınlanır ve belki de gereksiz düşmanlıklar yerini dostluk ve müşterek anlayışa bırakır.   Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1949 yılında kurulduğunda Hilmi Ziya Ülken'in hazırladığı taslakta İslam Mezhepleri Tarihi dersi, İslam Medeniyetine ait ilimler grubu içinde bir disiplin olarak sunulur. Sonra vücuda getirilen İslam Dini ve Mezhepleri Tarihi Kürsüsü profesörlüğüne Yusuf Ziya Yörükan tayin edilir. İslam Dini ve Mezhepleri kürsüsü başkanlıklarını sırası ile Yusuf Ziya Yörükan, Muhammed Tanci, Yaşar Kutluay, Neşet Çağatay(vekaleten) ve Ethem Ruhi Fığlalı yürütmüşlerdir. YÖK kurulduktan sonra gerçekleştirilen değişikliklerle İslam Mezhepleri Tarihi Kelam Anabilim Dalı'na bağlı bir bilim dalı haline getirilmiştir. Bu dönemde bir süre , Sabri Hizmetli İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı başkanlığını yürütmüştür. Yüksek Öğretim Kurulu'nun 17.10.1991 tarih 2547 sayı 7-d/2 maddesi ile İslam mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı haline gelmiştir. 2809 sayılı kanunun 3. maddesi çerçevesinde gerçekleştirilen yapılanmada, bu anabilim bünyesinde, Klasik İslam Mezhepleri Tarihi ve Çağdaş İslam Akımları Bilim Dalı oluşturulmuştur. İslam Mezhepleri Tarihi, Ankar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde anabilim dalı haline gelişinden bu yana, anabilim dalı başkanlığını , Prof. Dr. Hasan Onat yürütmektedir. Bölüm’de öğretim üye ve yardımcıları  Prof.Dr.Sönmez Kutlu, Ar. Gör.Muzaffer Tan ve Mehmet Kalaycı ‘dan oluşmaktadır.


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam148
Toplam Ziyaret940977
Yeni Çıkan Eserler


İnsani ve Ahlaki Değerler
Prof. Dr. Sönmez Kutlu


İmam Maturidi ve Maturidilik
(Özbek Türkçesi)
Prof. Dr. Sönmez Kutlu


 Türk Müslümanlığı Üzerine Yazılar


Güncel Dini- Siyasi Meseleler Üzerine YazılarSelefiliğin Fikri Arkaplanı